FÀKAN

Mali duguw > 

Fuɲa biriko

Dugu yɔrɔfɔli

Fuɲa biriko ye bɛnkadi fuɲa galodadugu dɔ ye. A fana bɛ Kita kolomi fɛ Kayi marabolo 'kɔnɔ. Kita ni fuɲa biriko cɛ ye bam 15 ye. A n'a ka galodugu ta ye bam 2 ye. Dugu misɛnnin minnu bɛ ka fuɲa biriko Lamini: Kɔrɔn fɛ, Galoblaji bɛ yen ni bam 7. Tlebinyanfan na, Buguya bɛ yen ni bam 5. Kɛɲɛka fɛ Kɔlen bɛ yen ni bam 3 ye. Wòrodugu fɛ, Jankola bɛ yen ni bam 7 ye.

Dugu tɔgɔko

Kùnnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ fuɲa biriko kàn o ye k'a Fɔ ko a dugu in tu Tigɛra donsokɛ dɔ de fɛ. O tɔgɔ tùn ye ko Sabu moro Jalo.

Dugu marabaako

Fuɲa biriko dugutigiya bɛ Adama Jalo de 'bolo bì. Laadalata y'u ka dugutigya yen. Yen, dugutigiya fana bɛ Nà kɔrɔya-kunda. Foyi wɛrɛ tɛ yen dugutigi B'a nɔ na n'a Bɔra saya la. Yen dugutigiya tɛ Mununmunun yen kìnw 'cɛ. Ni saya Sera dugutigi ma u bɛ sàn kelen de Kɛ ka sɔrɔ ka kura Sìgi a nɔ na. Dugutigi minnu Tɛmɛna ka Kɔn Adama Jalo 'ɲɛ olu ye: Moro jalo ani Hadi jalo ye. Màsakɛfanga waatiw la, fuɲa biriko tùn bɛ Mara Kita màsakɛw fɛ.

Dugu bònya

Kìn kelen de bɛ fuɲa biriko. A sigikɛnɛ tɛ Tɛmɛ 1/2 kàn kɛnɛ naani 'kɔnɔ. Nkà yen b'a sìgiyɔrɔ flanan de la. Sìgiyɔrɔ fɔlɔ bɛ Weele ko "Gumanko"

Dugu siyako

Fuɲa birikokaw ye fulaw ye. Jalo ni jakite ani sidibe ye yen jàmuw yen. Sinankunya tlon bɛ Tɛmɛ u ni ɲɔgɔn 'cɛ. Bɛɛ bɛ furu Kɛ ɲɔgɔn ma fuɲa biriko. Kan min bɛ Fɔ yen, o ye bamanankan.

Dugu baarako

Sɛnɛ ye yen baarala fànba ye. U bɛ keninke, saɲɔn, sàba, tiga, tiganinkuru, woso, je, ʃɔ, zɛrɛ, bɛnɛ, dà, kɔɔri, fini, ɲimikala, gajaba, bananku, mangoro, buyakgi, manje, lenburu, jabibi, namasa, ntɔmɔnɔ, sɔmɔ, fòronto, jaba, tamati, nkɔyɔ, gan, salati, ʃù, kɔnkɔn, ɲugu ani melɔn Sɛnɛ yen. Bà, misi, saga, fàli, wùlu, jakuma, ʃɛ, kami, tonkɔnɔ ani jɛnɛntubannin fana bɛ Mara u fɛ yen. Jago siratigɛ la u bɛ sɛnɛfɛn-feerew ni baganfeere ani bololafɛndlata dɔw i n'a fɔ ŋununw, sìgilanw, kalakaw ani sansaraw Feere. Donsoya fana bɛ Kɛ yen. Wa bolodon fana bɛ K'u ta la. O tɛmɛnen 'kɔ, laadala-mɔni fana bɛ yenkaw fɛ yen hali bì. Yen mɔnikɛyɔrɔbaw ye telefa ani bunbunkɔrɔ madala ye. Yen mɔnikɛminɛw ye doolen ni jɔ ni sagi ani susu ye.

Dugu fɛɛrɛko

Marifa, wosen, wɔlɔgɛn, fɛlɛbɔ, manabɛlɛ, ntɛnfɛrɛ wɔlɔjuru, sɔgɔlan, bere, waraminɛ-nɛgɛ, nkalaɲɛ, basaminɛ-nɛgɛ, jakumaminɛ-nɛgɛ, samani ka wɔlɔ Minɛ a fan kan, dingɛ tigɛli ka wɔlɔfan Blà o la, nin bɛɛ y'u ka kungosogow ni kɔnɔw fàalifɛɛrɛw ye. U b'u ka misidenw Dabɔ ni ncɔlɔ ye. U b'u ka misi murutilenw Minɛ ni jonbori walima k'a Nɛgɛ ni dumunifɛn ye walima k'a bagan masina Koron ka Dòn yɔrɔ koronnen dɔ la.

Dugu yiriwaliko

Yen ko kura nàlenw ye: Kɔlɔn ŋana, jabaranin, tlebarika-walan, kɔɔrisugu, sɛnɛkɛ-mansin, sènfɛjuru, arajo ani moto ye. ANFAMA ni PAPAM A ni COR DE LA PAIX ani CMDT ye baɲumankɛtɔn ye minnu sèn Dònna fuɲa biriko ka yiriwa la.

Dugu kàlanko

Lakɔliko sàbatilen tɛ fuɲa biriko tèn. Bari 'kàlanso tɛ yen hali bì. Nkà balikukalan kɔni bɛ dɔɔnin dɔɔninkɛ yen. Wa o yɛrɛ Dònna yen 2006 sàn de.

Dugu batoko

N'a Bɔra silamɛya la diinɛ wɛrɛ tɛ fuɲa birikokaw fɛ yen tun. Misiri kelen bɛ yen. Màa min Nàna ni yen silamɛya ye ye Asama Burama Jalo ye.

Dugu ɲεnajεko

Kɔɲɔ ni seli ni sanyɛlɛma ni sankunbɛn ni denkundi ni ntolatan ni tɔnɲɛnajɛ ani laadalakow ye yenkaw ka ɲɛnajɛlakow ye. U ka fɔlifɛnw ye gita ni dunun ni flen ni jenbe ni bàra ni wasanba ni fle ani ntamannin ye. Yenkaw ka tlonkɛcogo kɔrɔw ye bɛlɛda ni nparibɔ ani fɛrɛn ye. Yen ɲɛnajɛkɛyɔrɔ fòroba tɔgɔ yen "Bara" ye.

Dugu kungoko

Kɔ, jɛ, fàla ani dàla bɛ Sɔrɔ fuɲa biriko. Manɔgɔ, ntɛbɛn, nàna, ntigin, bilinkìtin ye 'jɛgɛ 'suguyaw ye minnu bɛ Sɔrɔ yen jisigiyɔrɔkofɔlen ninnu na. O kɔ fɛ, koorow ni kaanaw ni bàmaw bɛ Sɔrɔ yen. Jiri kofɔlen ninnu de bɛ Sɔrɔ yen ka caya. U Flɛ: jala, sanan, genun, nkaba, npeku, zaban, gele, nsira, bumu, ʃì, nɛrɛ, sebe, toro, ntɔngɛ, zɛrɛninjɛ, kòro, sunsun, zaajɛ, ntɔngɛ, ntabakùnba, ntege, nten ani zɛkɛnɛ. Kungosogo minnu ka Teli ka Sɔrɔ yen olu ye: Gɔn, lɛ, bàla, dànkala, nkorongo, kungo-kami, minɛn, warabilen, miniɲan, wɔlɔ, gɛlɛnin, tentannin, nkolonin, ntomisa, baninkɔnɔ, digon, kɔnɔsogonin ani tonkanjɔ ye. Yen kungodaw Flɛ Namakɔrɔ kuru/kulu, tufin kùrunin/kùlunin, koniɲawilen, bukari kùru, fukakunan-kolon ani kuse kɔdalanin.

Dugu Kaburudoko

Kaburudon fla bɛ fuɲa biriko. U bɛ dɔ Weele ko kura ni ka tɔ kelen Weele ko kɔrɔlen. A kaburudon ninnu bɛɛ b'u ka dugu tlebinyanfan de fɛ. Nkà kɔrɔ wɛrɛ kɔni t'a la u fɛ.

Dugu waatiko

Sanji ninnu bɛ Nà fuɲa biriko samiɲa kelen 'kɔnɔ bɛ Taa 200 ɲɔgɔn na. U waatiw bɛ fàlen-fàlen cogo Flɛ: Ni samiɲɛ Bɔra yen kawulɛ bɛ Nà, n'o Bɔra yen, tlema bɛ sɔrɔ ka Nà. Yen funtenin hakɛ sannadan ye 35 ye a nɛnɛ hakɛ dugumadan ye 15 ye.

Dugu kabakoma-yɔrɔko

'kabakomayɔrɔ tɛ yen.

Blàdon : 2017-08-07     Yɛlɛmako laban : 2017-08-10


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015