FÀKAN

Mali jamanatigiw >

Alfa Umar Konare

Bangeli ni lakɔliladon

Alfa Umar  Bangera 1946 sàn feburuyekalo tle 2 Kayi. A y’a ka dugumakaln Kε yen de. A ye cεmakalan  cεmεkalanso minnu na olu ye « Lycee Terrasson de Fougere » ye Bamakɔ, Dakar cεmakalaso min ye « Collège des Maristes de Dakar ye » Sεnεgali ani Kayi cεmakalanso. K’a Daminε 1962 ka N’a Bla 1964 na, a ye cεmakalanso karamɔgɔyakalan Kε Katibugu. O kɔ fε a Taar’a ka sannakalanw Kε  Tarikukalan siratigε la Bamakɔ ( 1965-1969) ani Varsovie sannakalanso (Polɔɲi) k’a Tà 1971 ka Nà 1975 la.

Baarako

 A ye baaraw Daminε Kayi k’a to kalanfaya la, o kɔ  a ye cεmakaramɔgɔya Kε Markala ni Bamakɔ.

1974 sàn Alfa ye ɲininniw Daminε Mali adamadenya-kalanw  sannakalanso la. K’a Daminε 1975 la ka Nà 1978 na a Kεra jamana tariku ni siyadɔn ɲεmaa ye denmisεnya minisiriso, fartikoloɲεnajε ani seko nidɔnko minisiriso la. 1980 sàn, Alfa Kεra ɲininikεla ye ISFRA ni ENSUP sìgidɔn ni tarikudɔn bolofara la. A Kεra jεkulu caman ɲεmaa ye i n’a Fɔ: Sìgidɔn ni tarikudɔn jεkulu, fàrafinna tlebinyafan fεnkɔrɔw ɲininijεkulu, fàrafinna tlebinyafan ɲininikεlaw ka tɔn. 1981 ni 1992 sànw a ye baara Kε UNESCO ni PNUD la.

Politikiko

Kabi Alfa denmisεnnama a y’a sèn Dòn politiki la. 1967 sàn Alfa Kεra US-RDA denmisεnw ɲεmaa ye  ENSUP la Bamakɔ n’o min ye jamanatigi Modibo Keyta ka fangaɲini-tɔn ye.  Musa ye modibo fanga Dafiri min kε Alfa Kεra PMT ka cὲbɔ dɔ ye.

1978 sàn Alfa Kεra denmisεnya, farikoloɲεnajε ani seko ni dɔnko minisiri ye Musa Tarawele fε. A y’o jɔyɔrɔ in Bla 1980 sàn.

1983 sàn ye “Jamana sεbεnca” ani LES ECHOS donkibaru sεbεnca Blà 'sèn kan a tun bε min kow Лεtigε. O kɔ fε a ye seko ni dɔnko Jεkulu dɔ Sìgi sèn kan min fana tɔgɔ tun y’o Jamana kelen in ye.

1990 sàn Alfa Tun bε ADEMA jὲkulu sìgibaaw la min Labanna ka Kε fangaɲini-tɔn ye. O sen fε u ye ADEMA Yεlεma ka Kε ADEMA/PASJ ye. Musafanga bìnnen kɔ 1991 sàn  Alfa Kεra ADEMA/PASJ kuntigi fɔlɔ n’a ciden fɔlɔ ye Mali jamana ka lajεεrεba dɔ sèn fε. O sàn kelen in, a ye Rajoso Bamakan Dayɛlεn.

Jamanatigiya

1992 sàn na furancε la fanga tεmεnen kɔ Alfa Kεra jamanatigi 3nan ye Awirikalo la.

1997 sàn A Sìgira tuguni jamana kun na.

Jamana 'kɔnɔ ale de Nàna ni bεɛjεfanga, jamana ni burudamεw ka kὲlε banni ani mara segin 'so ye. O bεε la yuruku-yuruku ni maracogoya gεlεya tun bε yen.

O ko fε a ye jamatigi Modibo Keyta dugumasiri Kurumokari Bamakɔka Kε misali bεε k’a Ye.  A ye Musa Tarawele n’a muso Mariyamu Labla 2002 sàn.

Jamana kɔ kan a Kεra CEDEAO ni UEMOA ɲεmaa ye 1999 ni 2000 sànw.

2002 sàn, sariyasun min bε yen n’o Ko jamanatigiya dali ɲɔgɔn kan ka Dàn  siyεn fla ma, Alfa y'o Labato. Amadu Tumani Ture y’a Nɔnabla.

Alfa Kεra fàrafinna kelenyatɔn ɲεmaa ye fàrafinna jamanatigiw fε Maputo lajεεrεba kεnε kan 2003 sàn zuluyekalo tle 10 don.

A fana ye frankofoni cὲbɔ dɔ ye.

 A ye sεbεnbɔla ni tarikudɔnna Adam Ba Konare Furu ka K’a muso ye

Blàdon : 2017-03-17     Yɛlɛmako laban : 2020-05-12


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015