FÀKAN

2014 09 25 mali kura

Donkibaru

An balimaw, aw ni ʃu : Modibo Danbεlε
An balimaw, aw ni ʃu: Mohamεd Tuure

Modibo Danbεlε

Seraliyɔnn (Saralɔn), ko kùnflanintu jòlibɔn Dònna yɔrɔ kura mɔgɔ minnu na bε na Blà dεnkεrεfε la yalasa bàna kana Se ka Walankata. Nin bàna ye mɔgɔ bà sàba hakε  de Fàga Fàrafinna tlebinyanfan fε. Kùnflanintu jòlibɔn, kεlen ye baabu gεlεn ye nin waati in na dunuya kelenyatɔnba, n’o ye ONU ye, a ka lajεεrε min bε Sen na yan Etats unis (Amerikajamana), Niyɔrk.

Mohamεd Tuure

Nizeriya jamana na, fìnitigiw ye Abubakar ʃeku, n’o tùn ye Boko Haram jὲkulu ɲεmaa ye, ka fàgali Sεmεntiya nka u ma a Faranfasiya a waati ani a Fàgara yɔrɔ min na. Nizeriya fìnitigiw ka kumalasela, n’o ye Kris Olukade ye, y’a Lase ko u ka sorasiw ye maa wεrε Fàga min tùn b’a fɔ ko ale ye ʃeku ye.

Modibo Danbεlε

Fransi sanfεkεlεkε-pankurun ye ta wulili da Minε  jaadi kὲlεkεdenw na Irak fransika dɔ  kùnkolo tigεlen kɔ fε jaadi kὲlεkεdenw fε. Ameriki (Amerika) jamana n’a teri jamanaw, minnu bε nin fεlε wulili la, ye tajidlan-yɔrɔ  dɔ  Ye min bε  jaadi kὲlεkε-denw ka mara ‘kɔnɔ yɔrɔ  kofɔlen in na.

Mohamεd Tuure

Fransi silamεw ka jamakulu a bεε ladɔnnen fàrajε jamana kan ye wele-wele Da al silamεw bεε ma ani u teriw ko u ka ɲɔgɔn Dalajε sinin Pari misiriba da la dugawuta ani taasibla la ƐRNFE Pudεl, n’o ye Fransi jamanaden welekulen ye min Fàgara.

Modibo Danbεlε

Nizεr jamanatigi, Mamadu isufu, ye wele Blà dunuya ma k’u ka wale gεlεnw Ta yaasa basigibaliya bε Se ka Ban cogoya min na Libi mara la. A y’a Лini dunuya kelenyatɔnba fε, n’o ye ONU ye, k’u ka kulu Sìgi ‘sèn kan yaasa Libi cakεbaarakε-yɔrɔw u bε  Se ka Basigi cogoya min na.

Mohamεd Tuure

Libi jamana kεnεya cakεda  ye a Lase ko Ukraine (Okraniya) dɔgɔtɔrɔ  dɔ a n’a furumuso nɔ Minεna Bεngazi jamana kɔrɔn fε. Sìgida min ye jaadis (jaadikulu) FARMA, komin ANSAR AʃARIYA jὲkulu, dagayɔrɔ ye; yɔrɔ min na mɔgɔfaga ani dunan minεni tε Ban fyew.

Modibo Danbεlε

Gana ani kodiwari ko u bε na wele Blà dunuya kelenyatɔnba ka kὲlεban-kubeda ma yaasa u ka dugukolo-mankan danfara o bε  se ka Bεn cogo min na, nin jamana fla bε  mankan na yɔrɔ min nɔ fε taji yelen don a yɔrɔ  in na nin waati in na.

Mohamεd Tuure

Croix rouge international (Selekenaani Kasaaratɔn) o ɲεmaa, n’o ye DOMINIK STIL HARD ye, ye ‘kangari Da ko jakɔgɔnba bε Sudan worodugu-yanfan da la. A ka lakalita fε, dunuya ani kùnnafonidilaw kεlen bε ka ɲina maa miliyɔn naani ‘kɔ.

An balimaw, nin de tùn ye bìdon kibaruyaw ye k’a Lase aw ma, Modibo Danbεlε ani Mohamεd Tuure fε.

Alze sìgikafɔ

Kajatu Tarawele

Komin an y’a Fɔ aw ye cogo min, an bε nà Dòn an ka kibaruw la ka u Walawala aw ye.

Ka Da Burkina fàso ciden min bε sìgikafɔ kεnε kan yen Alzeri jamana na, a ka seereyaw kan, a ye min Di an baarakε-ɲɔgɔnw, kùnnafoni-sεnsεnla-sεbεnw mɔgɔw ma Independant. Ko yεrεmara o tε baasi ye ‘jamana ‘kɔnɔ min ka yεrεmahɔrɔnya bε a ‘bolo i n’a Fɔ Mali ta bε cogoya min na sisan. An ye an balimakε  Daba Jawara de Лininka o kuma la. A ka a Fɔ an ɲε dànfara jumεn o bε yεrεmara n’a bε Fɔ a ma ko fédéralisme (kafojamanaya) ani kelenya ni ɲɔgɔn ‘cε. An ka Daba ka seereyaw Lamεn.

Лininkalikɛla:

An bε bolo min kan ko ka kὲlε Ban, Burkina mɔgɔw kεlen bε kὲlεbanna dɔw ye. Ayiwa, olu ka lasigiden min bε kὲlεbanyɔrɔ  in na yen nɔ. A ye kumakan dɔw Blà kùnnafoni-sεbεn ‘kɔnɔ. A y’a Jira ka a Fɔ ko fédéralisme (kafojamanaya) nin, yεrεmara k’o tε baasi ye.

Ko o bε Se ka Kε ka jamana ka yεrεmahɔrɔnya To a ‘kɔnɔ, ko parce que (bari) Accord de Ouagadougou (Wagadugu bεnkan) kὲlε banni papier (sεbεn) fɔlɔ min tùn Kεra, n’o kεra zuwεnkalo tle tan ani seegin na sàn ba fla ani tan ni sàba ko nin kuma ninnu tùn bε a kɔnɔna na. Ayiwa yala e bε Se ka walawalali Kε an ye dɔɔnin a cε in ka kuma kan wa?

An ye a Faamuya de k’a Fɔ ko Mali tε Tla ayiwa fédéralismeko-kuma (kafojamanaya-kokuma) t’a la, yεrεmarako-kuma t’a la. A Fɔra an ɲε na k’a Fɔ mara seginni ‘so n’o ye descentralisation (mara cεmabɔli) ye ko baara bε na Kε o kan k’o lawalawala kosεbε, k’o Blà Mali fàn tan ni naani bεε lajὲlen na, ale dun Nàna Tla ka n’a Fɔ ko nin yεrεmara-kokuma min Flε n’o ye fédéralisme (kafojamanaya) ye k’o tε baasi ye. Est ce que (yala) o tε ka an Lasegin ko sigika-fɔkuma la?

Jaabilikεla :

N bε min Fɔ aw ye dɔrɔn, n bε exemple (misali) Tà a yεrε ka jamana kan Burkina yen bì. Province de kajogo (Kajogo kafoda), province (kafoda) o bε  yen, province (kafoda) caman bε yen. Ale ye min Fɔ sisan komin n’i y’a sɔrɔ a bε se ka Sɔn province (kafoda) ninnu bεε ka Kε u dama Etat ye Burkina ‘kɔnɔ. Sinon (n’o tε) jyεn fàn bεε, ne bε  theorie (kalanda) fεn o fεn Dɔn jamana labεnnicogo la, un Etat fédéral (kafojamana) ani un Etat unitaire (kelennajamana) olu tε kelen ye cogoya si la jyεn bεε bεnnen dòn o kan.

Лininkalikεla :

 Dànfara jumεn bε u fεn fla ni ɲɔgɔn ‘cε?

Jaabilikεla :

Dànfara min bε u ni ɲɔgɔn ‘cε,  d’abord (a fɔlɔ), Etat unitaire (kelennajamana) o de ye jamana ye, jamana kelen ye. Sur le plan diplomatique (jamanaw ni ɲɔgɔncεkow la), c’est a dire que (n b’a fε k’a fɔ) jamana ni jamana wεrεw ‘cε  fanga kelen de bε Se k’o Лεnabɔ. Jamana sorasiw, u bε  fangakelen de ‘bolo. Etat unitaire (kelennajamana) o ye o de ye.

Bon maintenant (ɔ sisan) n’a Kεra Etat fédéral (kafojamana) ye, jamana ni jamana wεrε ‘cε, teriya min bε Tεmε u ni ɲɔgɔn ‘cε ani jamana armée (kὲlεfanga), u bεε ye armée (kὲlεfanga) kelen de ye. O ye armée fédérale (kafo-kεlεfanga) ye. Bon (ayiwa) jamana kɔnɔna na, maintenant (sisan) mɔgɔ tɔw bε Se k’u ka polisiw n’u ka fεnw organizer (Labεn).  Mais (nka) k’a Fɔ ko Etat unitaire (kelennajamana) ko fédération (kafojamana-ko) t’o Bali, o tε cyεn ye. Ne ma o Mεn ka Ye théorie (kalanda) si la.

Лininkalikεla :

MNLA ka mɔgɔw ye tɔnsigi dɔ Kε k’a Jira k’a Fɔ ko u bε fε de u ka mara ka Di u ma yεrε de, parce que (bari) u Ko k’u b’u ka statut politique  (jɔyɔrɔ) de reclamer (ɲini).

Jaabilikεla :

Olu de ma a Fɔ  ko olu bε min Лini sisan k’a ka Kε  Etat (jamana) fla ye, Mali du sud (Tlebin-fεmali) ani AZAWAD. K’u ka Fara ɲɔgɔn kan ka Kε fédération (kafojamana) ye président (Лεmaa) bε Bɔ kelen na a bε Kε  Etat (jamana) fla de ye. N’a dun Fɔra Etat (jamana) fla, o kɔrɔ ye sur la scène internationale il y a deux identitees juridiques qui ont la même égalite (jyεn ɲε ‘kɔrɔ, dantɔgɔ-lafεn fla bε yen sariya ‘bolo minnu dama ka kan), qui peut participer a tous (fεn minnu kelen-kelenena bεε bε Se k’i dantɔgɔ-lako Kε). U y’a Fɔ  u ka fεnw na ko il faut que (fo) olu ka Se ka participer union Africaine ka reunion (u dantɔgɔla-donni Kε Fàrafinna Kelenyatɔn) na, u ka Se ka participer (Sèndon) jyεn jamanaw bε ɲɔgɔn Sɔrɔ fεn o fεn na, olu ka Se ka participer (‘sèn ka Ye) o la au nom de l’AZAWAD (AZAWAD ‘tɔgɔ la). I y’a Dɔn o tε Mali ye tugunni, o ye jamana fla de ye ɲɔgɔn fε.

Лininkalikεla :

O kɔrɔ de ye sa ka a Fɔ an ka sariyasunba n’o ye constitution (sariyabaju) ye o bε  na Bìn sa kε ?

Awɔ o bε Bìn kε. Cε ye min Fɔ sisan, an ka constitution (sariyabaju) tε o permet (Sɔn o ma). Ni a Kεra Etat fédérale (kafojamana) ye, an ka constitution (sariyabaju) bε Bìn, constitution (sariyabaju) bε Kε AZAWAD la, constitution (sariyabaju) bε Kε sud (tlebin) la. N tε n’o Dɔn tugun o tɔgɔ bε na Da min na. Bon (ɔ) a sud (tlebin) in na constitutionba (sariyabajuba) dɔ  de bε na Kε o bε Kε a jamana fla bεε  ‘kùn na.

Hali n’o sira dòn, Etat unitaire (kelennajamana) ka caracteristique (dànfara), condition (lahala), constitution (sariyabaju) kelen bε yen min bε Kε Etat unitaire (kelennajamana) ka fεnw bεε la. Bon maintenant (ɔ sisan), Etat unitaire (kelennajamana) ‘kɔnɔ, o autonomie (yεrεmara yamaruya) bε Se ka Di mɔgɔw ma descentralisation (mara cεmabɔli) kɔnɔna na. Aw yεrε sìgiyɔrɔ,  aw bε Se ka ko dɔw gérer (Лεnabɔ). Mais (nka). O ni Etats fédérés (jamanaw kafolen) o tε  kelen ye du tout (‘cogo si la).

N t’a Dɔn Wagadugu province (kafoda) ani Wayiguya province (kafoda) ani Tenkodogo province (kafoda), olu bεε Se ka Kε u damana état (damanajamana) ye. N’o bε  Se ka Kε  ka Tla ka Burkina To état unitaireya (a ka kelennajamanaya) la. A k’o Fɔ  an ye. N’a Ko o bε Se ka Kε,  o tuma an fana Sɔnna.

Bamakɔ taamadenw bɔli

Kasim TARAWELE

Bì Alamisa in, Mali den bεε lajὲlen Bɔra ka a ka ŋaniyajira Kε ka a Fɔ, min ye jamana tlali ye, k’u ma Jεn n’a ye bì, u ma Jεn  n’a ye sinin. Taamadenw, u y’a da Minε Bamakɔ mεriba (galodaba) dalala la ka T’a  Foori, min ye, monument de l’independance (Yεrεmahɔrɔnya Dugumasiri) la. Taamaden ninnu na, musolakaw de tùn ka ca ni a bεε  lajὲlen ye.

Taamaden dɔ :

An bɔkun ye Maliba in de ko ye, parce que (bari) an Flε  nin ye, taayɔrɔ  tε  an na Mali ‘kɔ. An Wolola Mali ‘kɔnɔ  wa an bε Sa yan. Wa Mali in tε Tla, wa Oland tlo b’an na. A ko ma Di an ye blen. An ka Mali tε Tla.

An bεε nakun ye an ka fàsoko de ye, sabula a Jirala k’a Fɔ ŋunuŋunu bε ko an ka jamana bε Tla. Donc (o la) an bε  na ŋaniyajira Kε an ka fàamaw la k’a Jira k’a Fɔ ko an ma Jεn  n’a tlali ye. An bεε lajὲlen ŋaniya ye kelen ye. An nakun ye o dɔrɔn de ye.

An karamɔgɔ de y’an Labɔ, Ayidara, an ka Na an ka nisɔngoya Jira, ko an ka fàsoden minnu bε kɔrɔn fε k’u tɔɔrɔlen dòn. A tε ka Kun an fε. U tε minεcogo ɲuman na.

Kasim

Bi Malienw (maliden) bεε ɲε jɔlen dòn Alzeri la. Sabula sìgikafɔ min bε ka Kε yen, o tε kaTaa malienw (malidenw) jiminsira fε. Fara-faraliko-kuma min bε ka Fɔ banbaanci-jὲkuluw fε, caman ma o Faamuya.

Taamaden dɔ:

Alze ‘kɔnɔ, fεn min bε ka Fɔ bì vraiment (cyεn na) o taabolo ma an Dya. Parce que (bari) ‘bεn Kεra min kan Burkina, il me semble que (i bε i n’a fɔ) yεlεma bε  ka Dòn kow la. Donc (o la) an ɲε bε o yεlεma in na depuis (fo) yɔrɔ jan. Donc (o la) depuis (kabini) yɔrɔ jan an bε fε  ka yεlεma in de Kùnbεn. Yεlεma ye jumεn  ye ? U bε fε ka an ka fεn yεlεma k’a Kε  ko autonomie ani federalisme (yεrεmara ani kafojamanaya). O dun ma di an ye an ko Mali, kelen a tε Fara. Jamana kelen, kùntlenna kelen, hakilina kelen. Donc (o la) o de ye an ka taama kùn ye. N’a ma Se ka Лεnabɔ, ʃyεn wεrε an bε Tla ka taama wεrε Boloda tugun min ka jugu ni nin ye.

Kasim

Diinε-kuntigi bεε lajὲlen ye ɲɔgɔn Sɔrɔ nin kεnε in kan. Bεε lajὲlen y’i wasa Dòn min na k’u ka kumalase Kε, o Kεra imam Mamud Diko ye, n’ale ye haut conseil o présidentba (Silamεtɔn ɲεmɔgɔba) ye.

Mamud Diko:

Nin marche (taama) nin kɔni ye hεrε marche (taama) de ye. Marche (taama) min dòn jamanaden bεε de fàralen bε ɲɔgɔn kan, diinε ni taabolo bεε lajὲlen fàralen bε ɲɔgɔn kan pour que (walasa) jamana in ka kelenya k’o Sabati. Fàra ɲɔgɔn kan ka baara Kε o bε fεn min Jira, o kɔrɔ ye jamana in ye kelen ye. ɔ bεε lajὲlen ka kan o la. Ni Ala Sɔnna jamanadenw balolen dòn jamana tlaliko-kuma o tε Se ka Kε.

Kasim

Ko in bεε lajὲlen Лεnabɔla maa min fε, o ye ʃerif Usmann Madani Ayidara ye. Ale fana ye i Dàntigε .

ʃerif Usmann Madani Ayidara :

An ka Wuli ka an Jɔ ka fàso den bεε Wele. An ka jamana tε Tla. N’an Tlala, o la an bε Sɔrɔ ka jamanatigi yεrε Wele a ka an Bisimila. Papier (Sεbεn) minnu Sɔrɔla société civile (fàso-jama) fε, kulu bi naani ani fla, societe civilew (fàso-jama) la, olu bεε de Jὲra ka hakilijakabɔ Kε kalo fla ‘kɔnɔ. O dossier (hakilinasεbεn) dlannen bannen de bε yen. Président (ɲεmɔgɔ) de b’an recois (Bisimila). An bε Taa a Di a ma, ka a Dεmε ŋaniya min bε an na, Mali ka Bεn, Mali kana Fara, Mali ka Taa ‘ɲε  Mali kana Segin ‘kɔ.

Kasim

Bamakɔ  taama kɔ  fε,  min ye segukaw ye, Mooti, Sikaso ale ni Kulukɔrɔ, olu bεε  lajὲlen bε k’u Labεn yaasa u bε Se ka nin taama in ɲɔgɔnna Kε cogoya min na.

Kayatu Tarawele

An balimamuso Mariyam Tarawele ye kuma Di maliden dɔw ma olu cε la. An balimakε  Abdulay Sila bε o la. An ka a ka seereya Lamεn.

Abdulay Sila:

Ka an ka jamana marabagaw, ni an Ko u ma ko autorité (fanga), k’u Dεmε u ka baara la.

Parce que (bari) ni i ye a Tà ka a Lajε, nin ye an sìgikafɔ wɔɔrɔnan de ye Mali ‘kɔnɔ democratie (jεmuse) nàli ni sisan ‘cε, an Ko min ma ko pacte national (jò dònni jamanadenw ni ɲɔgɔn ‘cε) o Kεra, accord de Tamanaraset (Tamanarasεt Bεnkan) Kεra, accord d’Alze (Alze Bεnkan) Kεra 2006, accord de ouaga (Waga Bεnkan) Kεra, accord dAlze 1 (Alze Bεnkan tàko 1) Kεra ɲina. Nin ye an ye flanan kεnε kan.

Donc (o la) sìgikafɔ wɔɔrɔ. An y’a Faamuya k’a Fɔ ko hali deusieme guerre mondiale (Jyεn kὲlε flanan) n’o Kεra kὲlε juguba ye, sìgikafɔ de ye o Ban. Nka est ce que (yala) anw ta in, sìgikafɔ bε na a Ban? K’an tε  Mali tlali fε  bì, an tε  Mali tlali fε  sinin. N’an ye an Sìgi ko nord (kɔrɔnfεla) tlalen dòn kaban, a bε Tla an ‘ɲε  na dε. An bε Bɔ d. Cεbɔ  tεmεnen tε yεrεkunbɔ kan dε. Ni i ye i yεrε Bɔ,  o de ye ŋaniya ɲuman ye fɔlɔ .

A ye n Dεmε  ka n ka wara Fàga, i bε a Sɔrɔ wara kùnkolo bε i yεrε ‘bolo fɔlɔ. O la mɔgɔw bε Sɔrɔ ka Na i Dεmε ka a Fàga. Mɔgɔ si de tε na Bɔ jyεn fàn si fε ka na maliko Kε ni anw tε. Anw de ye malienw (malidenw) ye. Anw de b’a Kε. Ni i bε i da Dòn a la, I da Dòn a la. Ni i tε  i da Dòn a la n’a Tεmεna i ɲεnayɔrɔ kan i n’i da Dòn a la.

Mariyam

E dun ka messagew Sera ka Latεmε I bolo cogo di a Tεmεkoɲuma na?

Abdulay Sila :

Tlefla-laban in na vraiment (cyεn na) mɔgɔw ye faamuyali Sɔrɔ, parce que societe civile (bawo fàso-jama) mɔgɔw yεrε ye conférence de presse (kùnnafodilaw tɔgɔla-jὲkafɔ) minnu Kε kɔsa in na, mɔgɔw kεlen ka o Ye, mɔgɔw y’a Faamuya k’a Fɔ ko effectivement (‘cyεn na) nin tε mɔgɔkelen-ko ye. Nin ye fàsoko de ye. An ye a Jira u la a Fìnna, a Jὲra, dɔrɔmε kelen ma Di an ma. Donc (o la)  fàsoko de dòn.

An ka Bɔ an ka Taa. Mali tlali tε an si arranger (man ɲi an si ma). Kὲlε Mali ‘kɔnɔ, a tε mɔgɔ si arranger (a man ɲi mɔgɔ si ma). Résolution des Nations Unies qui reconnais l’intégrité du Mali (Seleke naani tɔn dàntigεlikan ye Mali ka dafalenya Lakodɔn). An b’a Fɔ  ‘jyεnmɔgɔ  ‘ɲε na, u ka a Bonya, kεrεnkεrεnnenya la Fransi. Mali ye kelen de ye, Mali tε Tla.

Mariyam

O hukumu kelen kɔnɔna na, an Sera denba dɔ ma Bulkasobugu la, n’ale tɔgɔ ye Madame Bagayɔgɔ Maymuna Sanɔgɔ ye.

Maymuna Sanɔgɔ:

U b’a fε  ka an ka yɔrɔ Tɔnɔmada n’o ye Kidal ye. Musow bεε  y’a Jira k’a Fɔ  jamana tε Tla fla ye. Cεw bεε Ko jamana tε Tla fla ye. Denw bεε Ko jamana tε Tla fla ye. ɔ, mais (nka) an ‘ɲε b’a la u bε fε  ka janfa de Dòn an bara. U b’a fε  ka an ka yɔrɔ Tla. K’a Jira jyεn bεε la u ka a Dɔn ka Fɔ an tε jamana tlali fε.

U ka a Dɔn ka a Fɔ an ka jamana, a tε  Tla fla ye. An ka jamana ye kelen de ye, ka Bɔ Kidal ka Taa Sikaso, ka Bɔ yen ka Taa foo… An ka mara seegin bεε ye Mali de ye, donc (o la), Mali tε Se ka Tla. N’an Ko k’an bε Sɔn Kidal tlali ma, o tuma jamana tɔ bε Kε cogo di? Jamana kelen de dòn fà kelen bà kelen. Mɔgɔ yeleke tε an ‘cε la. An bεε ye maliden de ye. Hali n’an kὲlεla sìgikafɔ de b’a Ban. Wa an tε  a fε  bì, an tε  a fε sinin.

A tε Tla bì, a tε Tla sinin. A bε i komin i n’a Fɔ nin ye dukɔnɔ-kεlε de ye. An bε Kὲlε, kὲlε bε Ban. Mais (nka) tlaliko-kuma min Flε a la, vraiment (cyεn yεrε la) an tε Jεn n’o ye bì, an tε Jεn n’a ye sinin. Barisa ni i ye a jate Minε, i bε T’a Sɔrɔ sikasoka den furulen dòn kidalka ma, kidalka den furulen dòn sikasoka ma komin i n’a Fɔ u furulen bε yɔrɔ tɔw la cogoya min na.

Kajatu Tarawele:

Mariyam ye an balimamuso Hamsetu Sakiliba Лininka. Ale fana tùn bε taama in kεnε kan. An ka a ka seereyaw Lamεn.

Hamsetu Sakiliba:

Bì kɔni malienw (malidenw) Bɔra yεrε de kosεbε-kosεbε. Bεε y’a Jira k’a Fɔ Mali ye an bεε de ta ye. Mali ye an ka cεn ye. A Dira an ma cogo min na, an fana bε fε  ka a Di an denw ma ten en entier (a dafalen) k’a Sɔrɔ fosi ma Bɔ a la. A ma Tla a ma Tɔnɔmada, a ma foy. Malienw (maliden) bεε Bɔra, cε Fara muso kan, denmisεnnin ni mɔgɔkɔrɔba, ‘diinεko ma Lajε  ‘politikiko ma Lajε, bεε de Bɔra. Bεε ye i ka avis (fεla) Fɔ fana. Bεε y’a Jira ka a Fɔ Mali ka To kelenya la o de ka ɲi.

Mariyam

A y’a Fɔ a y’a Kε diyεn bεε ye image (jaw) ye, an ye kumakanw fana Sɔrɔ ka Bɔ yɔrɔ caman na. Dɔw ka kuma la, a ɲɔgɔn ma Kε Mali ‘kɔnɔ fɔlɔ. I tùn bε kεnε kan yen émotion (gintan) tùn bε cogo di?

Hamsetu Sakiliba:

Vraiment (cyεn yεrε la) les gens étaient vraiment émus (mɔgɔw tùn mugurilen dòn). Bεε  de tùn bε yen, bεε kumakan tùn ye kelen ye yen : un et indivisible (kelen min tε Tla). A tε Tla. Mali ye kelen de ye, an bε To an ka kelenya de la. O de tùn bε bεε da ‘kɔnɔ ka Fɔ. `Cε tε, `muso tε,  `denmisεnnin tε,  tout le monde parlait la même chose (bεε tùn bε ka kumakan-kelen de Fɔ).

Mariyam

Yaala gouvernement (kùnnafanga) mɔgɔ dɔw tùn bε aw ‘cε la ka taasibla-taama in Ladya aw ‘bolo wa?

Hamsetu Sakiliba:

Awɔ gouvernement (kùnnafanga) mɔgɔw tùn b’an ‘cε la yen. Assemblée (wasablon) yεrε députéw (wasadenw) caman fana tùn bε yen nɔ. Donc (o la) kuma bε Taa Se ‘yɔrɔ la, on espère bien que (an hakili la ko) faamuyali bε na Kε puis que (bari) jyεn bεε tùn bε yen. Télévision étrangère (‘jamana wεrεw ka telesow) bεε tùn bε yen nɔ, media (kùnnafonisiraw) tùn bε  fàn bεε.

Mariyam

Fεn min ye a kasaarako ye i y’a Dɔn an bε se k’a Fɔ alhamdulilay ko ‘cyεnni ma Dòn ye?

Hansutu Sakiliba:

Alhamdulilay, `cyεnni ma Kε. Ne ka dɔnniya kɔni na, n ma a Mεn n m’a Ye. Cyεnni ma Kε, c’est très bien organisé (a Labεnna ka Лε kosεbε).

Mariyam

I bε na Se ka mun de Fɔ i tɔw ye Mali ‘kɔnɔ ani minnu bε région (‘marayɔrɔ wεrεw la) fàn wεrεw fε, ani hali ni malien (maliden) minnu ni Ala m’a Latigε olu ka Kε aw ‘cε la bì.

Hamsetu Sakiliba:

Ne kɔni b’a Лini, malien (maliden) bε jyεn fàn o fàn, bεε ka Bɔ. Nin ye maliko de ye, mɔgɔkelen-ko tε. Donc (o la), bεε de ka Wuli i sekoye fεn o fεn ye…. Ne yεrε Flε, ne ma Deli ka marcher jamais de toute ma vie (Taama abada n ʃi bεε ‘kɔnɔ). Nin ye ne ʃyεn fɔlɔ de ye ka marcher (Taama), parce que j’ai vu que vraiment c’est la peine (bari n y’a Ye k’a Fɔ cyεn yεrε la a ‘kùn bε) n ka Taa. N Taara fana, n ma Nimisa.

Hali sinin n’a Fɔra ko marche (taama) bε Kε tugun pour la même cause (nin ko kelen in na), n bε Taa tuguni wa n bε n ka mɔgɔw bεε Labɔ. An ka Mali, an k’a léguer (Kε ‘cεn ye) k’a Di an mɔdenw ni an tlonmasamaw ma i n’a Fɔ a Dira an ma cogo min na en entier (a dafalen).

Seko ni dɔnko

Kajatu tarawele :

Seko ni donko kεnε kan Mariyam  Tarawele ye kuma Di jeli Madi Tunkara ma an ka a ka seereyaw Lamεn.

Jeli Madi Tunkara :

Ne yεrε bε sàn kelen Bɔ sisan, n ma contrat (saratisεbεn) Kε, n ma Taa ‘yɔrɔ  la. Mais (nka) n bε studio (fɔliso) la baara la, n ka kan ka disque (kurufe) dɔ Bɔ. Début 2015 (2015 daminεw la), n ka kan ka tournée (yaala) da Minε. Dɔɔnin Bɔra gὲlεya la sisan. N b’o baara de la.

Bon (ɔ) artistw (fɔlikεlaw) ka gὲlεya sisan, min b’an kan dɔrɔn, an yεrε bε cogoya min na sisan komin an ni tubabuw bε baara Kε ɲɔgɔn fε, mais (nka) an denw n’an dɔgɔninw ni an mɔdenw, ni u ka avenir (sinin-ɲεsigi) Sera ka prepare (Labεn), o bε Se ka Kε cogo min na n’o y’a Sɔrɔ  disque maison (kurufe-bɔyɔrɔ) bε  yan, n’u ye baara Kε u ka Se k’a disque (kurufe) Bɔ parce que (bari) dɔnkilidala ɲumanw Cayara sisan, fɔlikεla ɲumanw Cayara.

Bon pour que (o la walasa) jyεn bεε k’i Koladɔn, bon (ɔ) Mali dun dɔnnen bε fɔli la cogo min na tant que (fo k’a Fɔ ko) ni disque (kurufe) ma Kε internationalement (jyεnlaminita ye), a ka gεlεn dɔɔnin jamana ka Se ka developer (Yiriwa), a kɔnɔna na, parce que artists (bari fɔlikεla) de bε  Se ka jamana tɔgɔ Labɔ kosεbε. O kɔni o gὲlεyaba de bε  yan nɔ.

Producteur (kurufebɔla) tε yan ka jeunew produit (ka funakew ka kurufe Bɔ). Pour le moment (Sisan) kɔni gὲlεya dɔɔnin bε yen nɔ nka, mais (nka) a Nɔgɔyara sisan dɔɔnin. Yɔrɔ kelennin min ye gὲlεya ye sisan dɔɔnin o ye kidal koɲa in ye. An bεε kɔni bε dugawu Kε la de pour que (walasa) Ala bε Se ka miiriya ɲuman Di u ma cogo min na.

Kan ni Yiriwa ‘tɔgɔ la, Musa Danbεlε ye jὲmukan Sεbεn.

 


Dɔ Fàra i ka dɔnta kan

Blàdon : 2015-01-11     Yɛlɛmako laban : 2015-01-11


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015