FÀKAN

Jàramaŋaana

Jàramaŋaana Ye ‘kunkɔnɔ-wara ye min fàri kalankalannen dòn fìnman ni jɛman na. Ale de ka farin sògodunnaw bɛɛ ye. A cὲman bɛ Se kà Se m 2,80 mà jànya la. A ku ‘sèn t’o la.  A girinya Ye kilo 300 ye. A mùsoman ka dɔgɔ. 

Jàramaŋaana bɛ mìnɛni Kɛ ʃu fὲ. Sògo kùnbabaw de ka Di a ye kosɛbɛ. N’a ye mìnɛni Kɛ, a b’o Dògo tu la. A bɛ Se kà ‘tlè damadama Kɛ o dunni na. N’a ma kùnbabaw Sɔ̀rɔ, a bɛ dɔgɔmanin Mìnɛ. A tɛ Se màa ma kà Caya, n’i y’a sɛtɔ Ye o mà, i b’a Sɔ̀rɔ a bɛ k’a ‘yὲrɛ Lakana. Adamadenw b’a Fàga kosɛbɛ a kolow n’a gòlo ‘kan ma. A bɛ kà ʃilatunun admadenw ‘kɛwale wɛrɛw fὲ. 

Jàramaŋaana fana bɛ Weele jàraminɛ-jara

Dɔ Fàra i ka dɔnta kàn

 

→ jàkumalakaw 

→ ʃi minnu bɛ kà Ban

→ fugaya

Bɔyɔrɔ: Microsoft Encarta 2009

Blàdon : 2020-05-05     Yɛlɛmako laban : 2020-05-05


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015