FÀKAN

Tàasibila kà Лɛsin mùso ma marisikalo tlè 8 hukumu 'kɔnɔ

K'a Tà kàbini ʃὲ b'a Fɔ kòkooriko fo kà Se waati min na tlè b'a fɔ wula fɛ k'an Bὲn tlèbin fɛ n'a ka sanu rὲyɔnw ye, mùso Bɛ yàn !

A Bɛ yàn, kɔ̀lɔnda la, a Bɛ yàn gàbugu 'kɔnɔ, a Bɛ yàn kòlonkala la, a Bɛ yàn tlè 'kɔrɔ, a Bɛ yàn sanji 'kɔrɔ, a Bɛ yàn a màkunnen baara la, wà a Bɛ yàn n'a 'sèn teliman ye i n'a Fɔ a bɛ kà kὲlɛ Kɛ waati fɛ walasa kà Se k'a ka tlèbaaraw Kɛ k'u Lase : gàbugu baara, cὲw nɛgɛnni ani kà denmisɛnw jìgi Fa.

Mùso, a Bɛ yàn !

A Bɛ yàn fòro 'kɔnɔ, a Bɛ yàn kungo kolon 'kɔnɔ dɔgɔsiri 'jù 'kɔrɔ, a Bɛ yàn baganw 'cɛ ma, mùso, a Bɛ yàn ni sὲgɛnbaliya ni mùɲu ani hami ye ni denmisɛnw ka ɲɛtaa ye ani diɲɛ bɛɛ.

Mùso Bɛ yàn !

A Bɛ yàn bìro 'kɔnɔ, a Bɛ yàn kàn 'kɔnɔ, a Bɛ yàn dɔgɔfyɛ la, a Bɛ yàn mɔbiliboli la, a Bɛ yàn pankurun 'kɔnɔ, a Bɛ yàn àrajosow ni telewisɔnsow la, a Bɛ yàn, mùso Bɛ yàn diɲɛ jɔ̀ba kan walasa kà kogo Kari kà Bɔ baaradaw ni 'ɲɔgɔn 'cɛ, kanw ni 'ɲɔgɔn 'cɛ walasa kà dànfara-barajuru Tìgɛ kà Bɔ jàmanaw 'cɛ.

Mùso, a tɛ Sὲgɛn, a mùɲulen Dòn.

A Bɛ yàn, mùso, gàraziw 'kɔnɔ, pòtow san fɛ, kàlansow 'kɔnɔ, wà a Bɛ yàn dɔ̀gɔtɔrɔsow 'kɔnɔ.

A Bɛ 'fàn bɛɛ !

A Bɛ yàn, mùso, yɔrɔ jan, tunga fɛ kà kɔngɔ, mìnnɔgɔ ani ɲɛnafin Mùɲu walasa k'a seko Kɛ du ka ɲɛtaa la, jàmana ka ɲɛtaa la an'a ka juruya sàbatili.

Aw ni ce, an baw !

Aw ni ce baarada bɛɛ la, an fàw kὲrɛ fɛ walasa k'a Jìra u la ko dòni ka girin, ko aw Bɛ yàn k'u Dὲmɛ k'a Tà, o kɛtɔ, aw ma Лìnɛ anw 'kɔ, anw minnu Y'a' denw ye.

A bɛɛ n'a ta, aw minnu bɛ an fàw dùsu Suma, k'anw ka tɔɔrɔ Mùɲu, aw b'o bɛɛ Kɛ màkun ni sabali 'kɔnɔ, aw Ye baji jàbali ye.

Aw Ye baji jàbali ye bawo aw ma dànfara Dòn diɲɛ denmisɛnw ni 'ɲɔgɔn 'cɛ, an bɛɛ Y'aw denw ye wà k'aw To an fàw kὲrɛ fɛ, diɲɛ bɛ Taa 'ɲɛ wà bὲn bɛ Sàbati diɲɛ 'fàn bɛɛ.

Aw ni ce !

Bɔyɔrɔ : Fàsokan fogo

 

Blàdon : 2022-03-07     Yɛlɛmako laban : 2022-03-08


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015