FÀKAN

Kàlata 'tàko-flànanko

2018 sàn kàlataw tàko flanan min ka kàn kà Tὲmɛ Ibrim Bubakar KEYITA ni Sumayila SISE 'cɛ. O baaraw bɛɛ Dɔ̀gɔdara kà Blà utikalo tile 12nan na. O siratigɛ la, Kàlatigi màa mùgan ni fla (22) minnu ma san Sɔ̀rɔ, olu caman y'u ɲɛna Tà nìn fàn fla ninnu na. Nkà, olu 'tu la, Jɛgɛba fla minnu b'u la o ye Alu JALO ani ʃɛk Modibo JARA ye. Jɛgɛbaw dòn, bari kàlata tàko fɔlɔ la Alu JALO Kɛra kàlatigi ye, min Nàn'a yὲrɛ Sɔ̀rɔ jɔ̀yɔrɔ sàbanan na ni kùru 08,03% ye . Ɔ, fɛn min ye ʃɛk Modibo JARA ye, ale fana Nàn'a yὲrɛ Sɔ̀rɔ jɔ̀yɔrɔ naaninan na ni kùru 07,36% ye. O Siratigɛ la, nìn màa fla kelen o kelen tùn ma na dὲmɛ Dòn nìn cὲbɔ fla dɔla kelen mà o tùn bɛ Kɛ ni kura dònnen ye o tìgi la.

Nkà Ala y'a Kɛ nìn fla ʃi ma Sɔ̀n k'a kan Di 'màa mà. Wa u ye sira Di u ka kandibaaw mà k'a Fɔ bɛɛ ka Taa kàla Tà n'u ni dùnŋɔ ye. Kùn min y'u Blà nìn hakilinanw tàli la olu tɛ kelen ye. N'a ye Alu JALO Tà, ale Ko de k'a ma Sɔ̀n kàlata jaabiw mà. A Ko Namara cayara a ko 'kɔnɔ kojùgu, K'o siratigɛ la, ale tùn ye damakasi-sɛbɛn Dòn kiirisoba la o ko fɛsɛfɛsɛli kan mà nkà o ma Waleya. A Ko ka Da nìn ko ninnu kàn, k'a y'a 'sèn Bɔ a ko tɔ la. Nkà ʃɛk Modibo JARA ka dàlu Kɛra min ye, ale y'a Jira k'a Fɔ hakilina min b'ale la kà Лɛsin jàmana ka 'taaɲɛ mà k'a ma o 'ɲɛ ye IBK ni Sumayila fla ʃi 'kùn. A ko ka Da o kàn k'a t'a 'kan Di u ʃi mà.

Blàdon : 2018-08-12     Yɛlɛmako laban : 2018-08-12


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015