FÀKAN

Ziirinda >                                                                                                       2016 04 01

'Fàli kɔnɔnanjugu

Nin Kɛra cὲ flà ye minnu ye fàliw dɔw Minɛ ka Yɛlɛn u kan  k'u bɛ Taa dɔgɔjɔ la. Kɔ̀gɔ tùn bɛ dɔ ka fàli kɔ la, tɔ̀ kelen ta, kɛlɛkɛlɛ tùn b'o kɔ la. U ye sira Minɛ. U bɛ Taa, u bɛ Taa... U Taara Se ‘yɔrɔ la, kɛlɛkɛlɛtigi ka fàli y'i Bùgubugu k'i Da dùgu ma. Kɔ̀gɔ bɛ min 'bolo o n'a ka fàli Taara kɔsɔkɔsɔ k'u jɔlen To. Cὲ ye ko sugu bɛɛ Kɛ fàli la, fàli ma Sɔ̀n ka Wùli. A Tor'o la dɔgɔjɔ-musokɔrɔba dɔ Nàn'a Sɔ̀rɔ yen. O y'i kan To ‘a ma:
-Ee n 'den, a dun Kɛra cogo di?
Cὲ y'i Kanto o la:
-Aa! mùsokɔrɔba ne ka fàli de Bànna ka Taa k'i Da dugu ma. N ye fɛn bɛɛ Kɛ a ma Sɔ̀n dɛ!
O kɛlen, mùsokɔrɔba y'i Kanto a ma:
-N 'den, mun de bɛ bɔ̀ɔrɛ in ‘kɔnɔ fàli kɔ la?
-Kɛlɛkɛlɛ, cὲnin 'kan bɛ ten.
O kɛlen, mùsokɔrɔba Ko:
-Ee! n 'den, i m'a Dɔn ko denmisɛn-wùlu 'sèn ka di nkà a tɛ 'lèru Dɔn! N'o tɛ fàli ka Bàn ka Taa ka kɛlɛkɛlɛ-bɔɔrɛ To a kɔ la? N den, e ka kɛlɛkɛlɛ tanna K'a ku 'kɔrɔ bani.
Mùsokɔrɔba y'o Fɔ yɔrɔ min, o y'i kɔ Dòn ka Taa ka cὲnin n'a ka fàli la. Kamalennin y'i Jɔ̀ ka mùsokɔrɔba taatɔ Lajɛ.  Sɔrɔla k'i Kanto a da 'jukɔrɔ Ko:
-N kɔni y'a bɛɛ Kɛ sa, nkà Ala ko ‘cyὲn n hakili ma musokɔrɔba ka fɔlen in Ye. Nkà i Jɔ̀ n k'o fana Lajɛ tan.
Cὲnin y'i bolo Fili ka Dòn bɔ̀ɔrɛ 'kɔnɔ k'a Fa kɛlɛkɛlɛ la ka Bɔ. A ye dɔ Mɔɲɔnkɔ-mɔɲɔnkɔ a tɛgɛ la ka fàli ku kɔrɔ Tà ka kɛlɛkɛlɛmugu Firi o la. O kɛlen, aa, fàli y'i Pan ka Wùli ka kɛlɛkɛlɛ-bɔɔrɛ Fili ka kɔsɔkɔsɔ Dòn ka cὲnin jɔ̀len To.
O kɛlen cὲnin yɛrɛ kɔnɔna fililen jɔ̀len Tor'o la sa. A 'kan bɛ:
-Ee, n bɛ nìn Kɛ cogo di?
A Tor'o kɔnɔnahami na fo cὲkɔrɔba dɔ fana Nàn'a Sɔ̀rɔ yen. O y'i Kanto a ma Ko:
- N 'den, a Kɛra cogo di?
- Ee Bwa, ne ka fàli de tùn Bànna ka Taa. Mùsokɔrɔba tɛmɛtɔ Ko n ma ko n ka kɛlɛkɛlɛ Kari a ku 'kɔrɔ. N fana y'o Kɛ o cogo la minkɛ, fàli Panna ka Wùli ka Taa ka n jɔlen To. O de hami bɛ n kan. Cὲnin 'kan bɛ ten. 
O kɛlen, Cὲkɔrɔba y'i Kanto ko:
- i m'a Dɔn ko denmisɛnnin 'wùlu 'sèn ka Teli nkà a tɛ 'lèru Dɔn! I ye kɛlɛkɛlɛ jòlila K'i ka fàli ku kɔrɔ?
- Tannan cὲnin kan bɛ ten.
Cὲkɔrɔba y'i kant'o la ko:
- Ɔ n 'den, i tɛ kɛlɛkɛlɛ mùgannannin K'i yὲrɛ ku 'kɔrɔ.
Cὲkɔrɔba y'i kɔ Dòn yɔrɔ min, cὲnin kɛlen Flɛ ka Ala Mìnɛ k'i bolo Fili ka Dòn a ka kɛlɛkɛlɛ-bɔɔrɛ 'kɔnɔ tugun ni k'o Fa ka Firi a yɛrɛ ku 'kɔrɔ. Aa, jɔn Ko o Dyara. Cὲnin fana Kulela k'i Pan ka Bòli ka na Tɛmɛ cὲkɔrɔba la, ka Tɛmɛ mùsokɔrɔba la. A Nàna Tɛmɛ a yɛrɛ ka fàli la, ka Tɛmɛ fàlitigi dɔ in fana na fo ka na Dòn dwaafyɛ 'kɔnɔ. A fana ye dwaafyɛ bɛɛ Dòn ‘ɲɔgɔn na.
N y'o Sɔ̀rɔ yɔrɔ min, n y'o Blà yen.

 

Blàdon : 2016-05-11     Yɛlɛmako laban : 2016-07-07


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015