FÀKAN

Mànsin ni adamaden ka bayɛlɛmani dànfara

Mùnna mànsin ka bayɛlɛmani tɛ Se ka adamaden ta Nɔ̀nabla ?

‘Miiriʃu caman Bɛ màaw ‘bolo mìnɛnna-keguyako nàsiraw la, ‘kɛrɛnkɛrɛnnenya la bayɛlɛmani. O siratigɛ in na, mìnɛnna-keguya tɛ adamaden Bɔ  bayɛlɛmani na. A tɛ Se kà kan dàanfaraw ni n’a ɲɛmisɛnyaw Fàamu wà a bɛ Se kà ‘bayɛlɛmaniw Kɛ, minnu jàte man kɛnɛ. ‘Hakili tɛ mànsinw  na i n’a Fɔ adamadenw wà u tɛ Se kà Labὲn walasa kà kan cogoya n’a dànfaraw  Sɛbɛn i n’a Fɔ mɔ̀gɔ b’a Kɛ cogo min na. O de y’a To mìnɛnna-keguya tɛ Se kà bayɛlɛmani-kɛla jɔ̀yɔrɔ Fa ‘cogo si la. Làjɛɛrɛ tὲmɛnen dɔ ‘sèn fɛ, Stewɛnn Pinkɛr (hakilidɔnna jolen), y’a Jìra ko : « Mìnɛnna-keguya tɛ Se kà kan dàanfaraw Dɔn i n’a Fɔ màaw wà a tɛ ‘kɔrɔ ɲuman Di». Mànsin tɛ Se kà bayɛlɛmani-cakɛda ka  ‘baarakɛta bɛɛ Kɛ. An Bɛ ‘jyɛn min ‘kɔnɔ ni jàteblako bɛ kà Wàra k’a T’a fɛ, a ka c’a la, cakɛdaw ka fogow bɛ ba Yὲlɛma kà Bɔ kan dɔ la kà Taa ‘kan wɛrɛ la ni jàteblaw ye. ‘Mìsali la, fogokan-bayɛlɛmanikɛlan  min bɛ Se kà bayɛlɛmani Kɛ kà Bɔ frànsɛkan na kà Taa ànglɛkan, alemankan, ɛspaɲɔl walima italiyɛnkan na, a bɛ Se kà Kɛ o Bɛ ‘màbɛnfili caman Kɛ sànko jàtebla tɛ Se kà ‘bayɛlɛmani Kɛ, ‘da kɛlen Bɛ min na a ɲɛ ma. 

Bayɛlɛmani kɛcogo jugu kɔ̀lɔɔlɔw

An k’an hakili Jagabɔ dɔɔnin waati min ni ‘masalabolo B’an ‘bolo, min ma ba Yὲlɛma kà Лὲ. An b’o Ye ‘jàmana wɛrɛw ka mìnɛn dlalenw labaaracogo-sɛbɛnw ‘kɔnɔ kà Caya. O siratigɛ la, fo an k’a Dɔn min Fɔra sànko  bayɛlɛmani t’an Dὲmɛ a cogoya bɛrɛ-bɛrɛ la.  Mànsinna-bayɛlɛmani bɛ kɔ̀lɔɔlɔ juguw Lase sànnikɛlaw ma, minnu tɛ Se k’a jàte Mìnɛ sɛbɛn kɔnɔkow Labὲnna ni dàliluw minnu ye. A ka c’a la, dannaya  hakɛ min bɛ Kɔ̀lɔsi o ko suguw la, o ka dɔgɔ.
‘Siga si t’a la, adamaden ka bayɛlɛmani nàfa ka bòn kosɛbɛ wà walasa a ka Dafa ni kà Bὲn ni làɲini ye, n’a Dira bayɛlɛmani-cakɛda ma, o de ka ɲì kosɛbɛ.  Ni jàtebla bɛ Se kà fɛn ba Yὲlɛma kà Bɔ kan caman na, a tɛ Se k’a kelen-kelenna si Labὲn k’a Tɔ̀bɔtɔ. Ka Fàra o kan, bayɛlɛmani kɔrɔ tɛ kà daɲɛ dɔ Fàlen ‘daɲɛ wɛrɛ la dɔrɔn ye, a ka kan kà kɔrɔ  ni ‘hakilila ɲùman Di. N’o tɛ, n’i bɛ kà masalabolo bayὲlɛmanen dɔ Kàlan, i bɛ Se kà ‘gὲlɛya caman Sɔ̀rɔ a fàamuyali la.
Bayɛlɛma-jatebla bɛ fɛn ba Yὲlɛma ‘daɲɛ ni daɲɛ nk’a tɛ Se ka masalabolo kɔrɔ yὲrɛyɛrɛ D’a ma. O yɔrɔ de la, adamaden ta jàte ka kɛnɛ bawò ale bɛ Se kà daɲɛ kelen-kelenna kɔrɔ yὲrɛyɛrɛ Dɔn ni kà masalabolo ba Yὲlɛma kà Bὲn ni sàriya ye. Daɲɛw ni màbɛn ɲɛ ka mìsɛn kojùgu mànsinw ka bayɛlɛmani ma.  N’a bɛ ‘tàli Kɛ ‘sɛbɛnw la, i n’a Fɔ josariya-sɛbɛnw walima kɛnɛyasɛbɛnw, a nàfa ka bòn kosɛbɛ adamaden k’u ba Yὲlɛma.
O dɔrɔn de Ye ‘fɛɛrɛ ye, min bɛ Se kà fɛn ɲagaminenw Labὲn kà Лὲ wà kà Kɛ bayɛlɛmani làkika ye. Nkà, màa caman ka jàte la, bayɛlɛmani tɛ ‘kàlanbolo ye min nàfa ka bòn.  Nkà jàteminɛw y’a Jìra ko, o màa nìnnu ka daradya n’u ka bolomada bɛ fàrati la.  Yala e bɛ dannaya Da ‘cakɛda kan, min t’a wàsa Dòn a ka baarakɛtaw walima a ka mìnɛ dlalenw   bayɛlɛma-koɲuman na fogolan kan wa ?

Kùncɛkan

A màna Kɛ ‘kan o kan ye, bayɛlɛmaniw ka kan kà Kɛ ni k’u Sɛgɛ-sɛgɛ bayɛlɛmani-kɛla jolenw fɛ. O dɔrɔn de Ye ‘fɛɛrɛ ye, ‘màa  bɛ Se k’a jìgi Da min kan k’o Ye  ‘ɲùman ye. O tɛ ‘tàli Kɛ cogoyako dɔrɔn kan, a fana bɛ ‘tàli Kɛ kan dɔnniya se kan. Bayɛlɛmani bɛɛ ka kan kà ‘tàli Kɛ ‘jàmakulu la, a labὲnnen Dòn min ‘kan ma (o Kɛra ‘màa jolen ye o walima ‘jobali), wà o tɛ Se kà Sàbati mànsin fɛ. Wà fana, bayɛlɛma-cakɛda ka bayɛlɛmani b’a To an b’an ka kɔrɔ làɲininen Sɔ̀rɔ.

K’o kɛ ‘cogo wɛrɛ la, n’i ma i Fàrati o la, i ka suguw bɛ Se kà Tla i la wà ‘màa Tɛ dannaya Da i kan, sànko n’i bɛ baarakɛta walima mìnɛ dɔw Blà fogolan kan. I ka sànnikɛla-dunanw fana ka kan ni bònya ni kàrama ye.

Bɔyɔrɔ:

Blàdon : 2023-04-06     Yɛlɛmako laban : 2023-04-06


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015