FÀKAN

Sunsun

Sunsun ye kungokɔnɔ-jiri dɔ ye min bɛ Den samiɲa fɛ. A den bɛ Kɛ koorilennin ye sɔn. A den ni ntɔngɛ den ta bɔlen kɔsɛbɛ nka ntɔngɛ den blennen ka sago a kan. Sunsun den dundala ka timi. Sunsun furabulu kɛnɛkɛnɛnin ɲimini bɛ sɔnŋuna Latɛmɛ joona. 

  

       Sunsunsun                                                       Sunsunju

    Sunsun bulu n'a den

Blàdon : 2016-11-03     Yɛlɛmako laban : 2016-11-03


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015