FÀKAN

Yɔrɔ fugayali

‘Sàn o ‘sàn, adamadenw bɛ ‘jiri taari miliyɔn caman Tìgɛ. O wale in bɛ Weele ko fugaya. U b’o Kɛ sojɔw, fòrokow ani dɔgɔko ‘kan mà.

K’a Tà 2000 la kà Nà 2005 sàn na, kɛnɛ taari 25 Kɛra fuga ye ‘sanga kelen o kelen ‘kɔnɔ ‘jyɛn na. O de Nàna miliyɔn 13 ko ye. Jirituru bɛ kà Kɛ fàn dɔw la nkà o bɛɛ la, min bɛ Tìgɛ Ye miliyɔn 7 ye ‘sàn o ‘sàn.

Fuguya fànga ka bòn ‘yɔrɔw la,  sὲnɛ ni dɔgɔ bɛ Kɛ nàfolo ye. Ni Taara tàn, yɔrɔ bɛ Se kà Fugaya sàn 100 ‘kɔnɔ 

Fugaya kɔ̀lɔlɔw Ye jiriw ni baganw banni ye. Ni jiriw tɛ ‘màa tɛ Se kà Sìgi yɔrɔw la. Olu de ninan Dla min b’a To màaw bɛ Лɔn. 

A kɔ̀lɔlɔ dɔw fana Ye dùgukolo-nɔn ni ɲankataw ye. Kàa Sɔ̀rɔ jiriw ni kungow nàfan ka bòn jiko ni dùgukolo basigili la. Jiriw diliw bɛ dùgukolo Mìnɛ min bɛ dùgukolo-nɔn Lasumaya. N’u tɛ, dùgukolo tɛ Se kà Basìgi nɔnni ‘bolo. Kungow bɛ bugun minnu Jìgin, olu de bɛ fyɛn Nɛɛmaya ni kà Kɛ sanji ye. Fugaya bɛ Se kà dɔ Bɔ sanjiko la min bɛ Nà ni jà ye.  

Dɔ Fàra i ka dɔnta kàn

→ kungow 

→ dùgukolo-nɔn

→ yɔrɔ saheliyali 

→ ji fàlenfalen-cogo

→ ʃi minnu bɛ kà Ban

Fàsiri bɔyɔrɔ: Microsoft Encarta 2009

 

Blàdon : 2021-04-29     Yɛlɛmako laban : 2021-06-17


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015