FÀKAN

 

Làginɛ Konakiri

Làginɛ Ye fàrafinna tlèbinyanfanfɛjamana dɔ ye min faaba ye Konakiri ye. Làginɛ kὲɲɛka fɛ, a ni Màli, Làginɛ Bìso, ani Sὲnɛgali bɛ Dànbɔ, a kɔrɔnyanfan ni wòrodugu ni kɔrɔnseleke la, Kɔnɔwari Bɛ yèn, Seraliyɔni ni Liberiya Bɛ a ni wòrodugu ‘cɛ, a ni tlèbin ‘cɛ sa, Atlatik gèji Bɛ yèn. Làginɛ dùgukolo fὲnsɛ Ye 245 857 km2 ye ; a mɔ̀gɔ tùn bɛ T’i Jɔ̀ ‘màa miliyɔn taὲn ani mùrumuru mùgan (10,20 miliyɔn) na ni kelen na 2008 sàn na. Làginɛ mɔ̀gɔw bɛ Weele ko « Làginɛka ». Wari min bɛ Dun Làjinɛ o Ye Cfa ye, jàmana yὲrɛ baara bɛ Kɛ Fransɛkan na. Fransɛkan kɔ fɛ kan wɛrɛw Bɛ Fɔ Làginɛ i n’a Fɔ : Màninkakan o n’a ɲɔgɔnnaw. Làginɛ jɔ̀jɔn ɲɛw Ye : Blènman, Nὲrɛ, ani Binkɛnɛ jɔ̀len ye ɲɔgɔn kὲrɛ fɛ kà Bɔ numan fɛ kà Taa kinin fɛ.

Jɔ̀njɔn jà Flɛ !

Blàdon : 2021-09-10     Yɛlɛmako laban : 2021-09-10


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015