FÀKAN

Fàkan mɔgɔw ka FLSL sannakalanso dajirali

Sibiridon zuluyekalo tle 2, 2016 san, fàkan mɔgɔw Taara dajirali dɔ Kɛ kandɔn sannakaladen dɔw kun. O dajirali in yɛrɛ tun ye sannakalanso karamɔgɔ dɔ ka laɲini ye ko Abu Jara. Dajirali in tun bɛ ka kɛ kàlanso fla de 'kɔnɔ.

Baara Daminɛna 8nan waati tɛmɛnen ni sanga dama-dama ye kàlanso fɔlɔ kɔnɔ. Dajirali tun ye jàseri ye. A tun bɛ jateblaw fogow dajirali kan. Kow bɛɛ sigilen sen kan Kr isiyaka Baalo ye dajirali Daminɛ. A Fɔlɔla jateblaw la. Kalimu n'o ye sɛbɛnni jatebla y'an ka fàso kanw na, TDUK jàtebla ani daɲɛgafe WAGADU jàtebla. A Donna kalimu kɔnɔn k'a Лɛfɔ koɲuma. O kɔ a ye TDUK ta Dajira ka Sɔrɔ ka Na Wagadu daɲɛgafe la. O la kàlandenw yɛrɛ ye faamuya cama Sɔrɔ a ko la.

O bannen a ye fogow Daminɛ. A y'a Daminɛ ni Bataki.org ye. A y'a Jira kàlandenw na ko fogo in ye kùnnafoni fàlenfogo de ye ko i n'i y'i tɔgɔ Sɛbɛn a kan i bɛ limaanaw Лini i yɛrɛ la o la abɛ Se ka kùnnafoniw fFàlen-falen aw ni ɲɔgɔn cɛ ni sɛbɛnni, jàw walima ni kumakan ye. A Ko fogo in bɛ Mali kan bɛɛ la. A ye jàw blacogo Jira ka kalanden dɔ Jira mun y'a tɔgɔ Sɛbɛn.

O tɛmɛnen sa a Nàna fàkan.ml fogo kan. A Ko kalandenw ma k'o fogo in ye kùnnafoni ɲini fogo de ye i n'a Fɔ "google, wikipeja". O la a Donna fogo in dakunbaw kɔnɔ k'a Fɛsɛfɛsɛ kelen-kelen.

O baara in bɛɛ Kɛra waati fla ɲɔgɔn kɔnɔ. Fàkan mɔgɔw Sɔrɔla ka Taa kalanso flanan kɔnɔ. Baara kelen minnu Kɛra Isiyaka Baalo fɛ, a y'o kelenw Dajira yen i n'a fɔ kalimi, TDUK ani Wagadu daɲɛgafe jàteblaw dajirali ani bataki.org ni fàkan.ml fogow dajirali. O baara Kùncɛra ka Bɛn ni 12nan waati ye.

O kɛlen Kr Abu Jara ye foli Kɛ fàkan mɔgɔw la kosɛbɛ ka kàlandenw Labla.

2016 06 03

Karidon kalo flanan tle 22 kùnnaɲɛ

Karidon mɛkalo tle 22, 2016 san, fàkan mɔgɔw ye degeli Kɛ niBolodondenw ye kalanʃiyɔrɔ la dɔnnikùlu san fɛ. Mɔgɔ wɛrɛ tun Weelera a kɛnɛ kan n'o MAKDAS mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenyala Mandela Dukure, ale min ye bataki.org fogo Sigi sen kan.

Baara in yɛrɛ Daminɛna 9nan waati. A fɔlɔ Kɛra kùnnafon i fɔli ye mɔgɔw ɲɛna fakan.ml kan. Baara in tun Dabɔra Mali jamanatigi kɔrɔw lakamuni kan fogobon kɔnɔ nka komi fogolan tun ma Лi fàkan mɔgɔw y'a Kɛ jaseri dɔrɔn ye.

O kɔ fɛ u Nana bataki fogo kan. Yɛlɛma dɔw tun Donna bataki la u y'o Лɛfɔ mɔgɔw ye. O yɛlɛma in tun ye kùnkoloja blali ye i tɔgɔ kɔrɔ. O la sa bolodondenw Nana kelenkelen k'u jà Bla u tɔgɔw kɔrɔ walasa u limaanaw k'u Dɔn ja yeli fɛ fogo kan. Dɔw fana tun tɛ Se jà blacogoya wɛrɛ la mɔgɔw ye sugantilen walima foroba la walasa mɔgɔw k'u hakilina Fɔ ja in kan ani màra dɔ cili i limaana wɛrɛ ma fɔ ka Taa Se kumakan blali ma mɔgow ma. Bolodondenw dDegera nin bɛ la fakan mɔgɔw fɛ.

O tɛmɛnen sɔsɔli kɛnɛ Nana Dayɛlɛ mɔgɔ ye. Sɔsɔli dɔw Kɛra bolodondenw ni kr Isiyaka Baalo cɛ. O sɔsɔli tun bɛ tàli kɛ bamanankan sɛbɛncogo kan (mɔsɔnni, wale, tùlu blali sigininden dɔw kun na o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw). Kr Baalo ye u ka ɲininkaliw Jaabi ka lafaamuyali kɛrɛnkerɛnnen Di u ma. A yɛrɛ Kɛra sa i n'a fɔ lakalanni jate.

O tɛmɛnen, mɔgɔw y'u halinaw Fɔ bataki fogoko kan laɲiniw b'o la n'o yɛlɛma dɔw donni ye bataki ko dɔw la ani senfɛjuru dɔw tun tɛ ka Sɔn bamanakan sigininden kɛrɛkɛrɛnnenw bɔli la bataki kan fɔ ka taa Se fɛlako ni limaanako yɔrɔ ma. O yɛrɛ tun Mandela Dukure weelekun ye ka Na kɛnɛ in kan. A Ko a bɛ n'a bolo Da hakilina ninnu ko nka yɔrɔninkelen na ko tɛ. O la a ye Senfɛjuruw suguya n'u kan sɛbɛnniw Ta.

13nan waati baara Blara. Foliw Kɛra mɔgɔw la k'u Labla.

Mɔgɔ nàlenw tɔgɔsɛrɛ

Fàkan mɔgɔw

 1. Isiyaka Baalo
 2. Musa Danbɛlɛ
 3.  Dramann Keyta
 4. Yusuf Baalo
 5. Umu Kulubali

MAKDAS mɔgɔw

 1. Mandela Dukure

Bolodondenw

 1. Ŋolo Sanɔgɔ
 2. Yaya Kulubali
 3. Musa Kulubali
 4. Karim Baalo
 5. Umar Kulubali

2016 05 18

Cɛmakalanso dɔw dajirali kunaɲɛ: le Nid du Savoir ani Lycée classique moderne de kalaban-coura

Nin Arabadon 2016 05 18 fàkan mɔgɔw Taara dajirali Kɛ Kàlabankura cɛmakalanso fla la. O dajirali in tun ye jaserili ye dɛnɛn na ka Jira kalandenw na. U Fɔlɔla cɛmakalanso min na, o ye Lycée Privé le Nid du Savoir ye. Baara Daminɛna 9nan waati. Fàkan mɔgɔw y'u Yɔgɔw Fɔ fɔlɔ nin k'u da Don u nakun na ka Sɔrɔ ka Fogo in wugubali Dàminɛ n'o ye fàkan.ml ye. U Donna dakun ni dakun k'u kɔnɔkow Fɛsɛfɛsɛ k'u Jira kàlandenw na. Misali la u Donna yiirin dakun kɔnɔ ka saba Suganti u la. U ye fla kàlan k'u Лɛfɔ fɔ kalandenw ye faamuya dɔ Sɔrɔ a ko kan ka Sɔrɔ ka kalanden kelen Tà tɔw la o ye ziirin tɔ kelen kalan. Jateminɛw y'a Jira k'o kalanden bɛ Se Bamanankan kalanko ɲuman na.

O tɛmɛnen kɔ u ye bataki.org fogo dajirali fana Kɛ fɔ u ye kalanden kelen tɔgɔ Sɛbɛn k'o Kɛ misali ye tɔw ye. U sɔrɔla k'a Fɔ ko kalandenw kana Лina ka Yɛlɛn fogo ninnu kan k'u ka baarakɛminɛ don.

O tɛmɛnen sa u ye kàlandenw Fo k'u Labla ka Kɛɲɛ ni 11nan waati ye.
Cɛmakalanso in kalanden minnu tun bɛ kɛnɛ kan olu tɔgɔsrɛ Flɛ nin ye:

 1. Abdul Karim Sila
 2. Laji Dukansi
 3.  Bintu Jone
 4.  Naɲan Jara
 5. Yuma ʃantal Ganbi
 6. 6. Mariam Dunbiya
 7.  Fatumata Keyta
 8. Ayiʃata Kamara
 9. Mayimuna Sila
 10. Mariyetu Jala
 11. Awa Tunkara
 12. Mohamɛd Seyba Bɛrte
 13. Bubakar Sisɔkɔ
 14. Kɛnza Kuyatɛ
 15. Kaji Bokum
 16. Nafisutu Jalo
 17.  Daba Trawele
 18. Dramann Kulubali
 19. Seku Jara
 20. Usmann Tunkara
 21. Karamɔkɔ Sisɔkɔ
 22. Sayɔn Tarawele
 23. Labas Tarawele
 24. Yakuba Keyta
 25. Mansamadi Tarawele
 26. Lamin Pɔrnɔn Kɔnɛ
 27. Aliyu Mayga
 28. Fatumata Bakari Jara
 29. Asitan Samakɛ
 30. Kajatu Fɔnba
 31. Mamadu Danbɛlɛ
 32. Idrisa Danbɛlɛ
 33. Amadu Jara
 34. Umu Konatɛ
 35. Sanata Kɔnɛ
 36. Lidi Kuruma
 37. Mariyam Sangarɛ
 38. Mamadu Marɛga
 39. Badra Aliyu Samakɛ
 40. Elizabɛt Jara

Fàkan mɔgɔ Nana cɛmakalanso flanan min na, o ye Lycée Moderne de Kalaban Koura ye. U Sera ka Bɛn ni 10nan tɛmɛnen ni sanga 20 ɲɔgɔn ye. U selen ye baara daminɛ o yɔrɔnin bɛɛ. U ye fogo in fogosira Fɔ kalandenw bɛɛ ye Ka Yɛlɛn a kan k'a kɔnɔ fasiriw Jira kelenkelen ka Taa. O Tɛmɛnen u da sera Kɛnɛya dakun ma min kɛ u ye fàsiri dɔ Dayɛlɛ ko furu duman gundo. U ye fasiri in daminɛ kalan ka kalandenw Bla a dakunw kalanni na. O tɛmɛnen don Kɛra ziirinw na. U ye fla Kalan kalandenw ye kalanden kelen y'a tɔ kelen Kalan. A Yera k'a Fɔ k'a bɛ se Bamanankan kalanko ɲuman fana na.

12nan waati Sera min kɛ u ye foli Lase kalandenw ma K'u Labla.

 2016 04 24

Bɔkɛnɛna tàko fɔlɔ bolodondenw ka ɲɔgɔnye laban

Karidon 2016 san kalo 4nan tle 24 de tun ye Fàkan mɔgɔw ni bolodondenw ka ɲɔgɔnye laban ye yanni dajiraliba don yɛrɛ cɛ n'o ye kari nata ye.

Lajɛɛrɛ in tun ka kan ka Daminɛ 9nan waati nka o ma Se ka Kɛ k'a sababuya Kɛ bolondondenw ka kɔnkanabaliya ye. O Kɛra sabu ye fana an ye waati kelen ɲɔgɔn bɛɛ Bla ten.

Karidon lajɛɛrɛ yɛrɛ tun Bolilen bɛ Lajɛɛrɛba don kan n'o ye kari nata ye. O la mɔgɔw tun Tlalen don kulu fla ye. Kulu kelen n'o ye bolodonden kɔrɔw ye (mɔgɔ 7 ɲɔgɔn) olu ni Fàkan mɔgɔ fla de Tora ɲɔgɔnye kɛnɛ kan sabu olu de sugantilen don ɲɔgɔndankɛlaw ye. Kulu kelen tɔ n'o ye bolodonden kuraw ye ( mɔgɔ kura 3 ɲɔgɔn), olu ni Fàkan mɔgɔ kelen Taara ɲɔgɔn fɛ fogokɛnɛ kɔnɔ bolodon ka ma. An Selen yen an ye waati fla ɲɔgɔn Лini fogokɛnɛ fɛ Kulu fɔlɔ Sinsinnen tun don Kari nata labɛnw ɲɛfɔli kan. Olu tlalen o la u Nana Fàra kulu flanan mɔgɔw kan. O y'a Sɔrɔ mɔgɔ kura ninnu bɛɛ tɔgɔ Sɛbɛnnen don Bataki kan ka fɔ ka ɲininkaliw jaabili Daminɛ. O ɲininkali ninnu tun Bolilen bɛ an ka jamanatigi fɔlɔ Modibo Keyta kan.

Kulu fɔlɔ mɔgɔw ta Kɛra Fàkan.ml kan donni ye halisa k'a Wuguba k'u ka dɔntaw Tɔmɔ-tɔmɔ a kɔnɔ. O Tɛmɛnen kɔ bolodonden kura kelen ye sira Лini an fɛ ka Taa.

Baara Blara 12nan waati. O la fogokɛnɛtigi ye sɛbɛn Kɛ ka d'an ma. An Sɔrɔla ka foli Kɛ mɔgɔw la k'u Labla.

Lajɛɛrɛ mɔgɔ nàlen tɔgɔsɛrɛ

I. Fàkan mɔgɔw

 1.  Isiyaka Baalo
 2.  Musa Danbɛlɛ
 3.  Yusuf Baalo

II. Bolodondenw

 1.  Umar Kulubali
 2.  Amidu Danbɛlɛ
 3.  Jakaliya Watara
 4.  Yaya Kulubali
 5.  Yakuba Konatɛ
 6.  Bakari Kulubali
 7.  Ŋolo Sanɔgɔ
 8.  Alayi Ŋangali

 

2016 04 12

Bolodondenw degeli kunaɲε

Baara Daminεna 9nan Tεmεnen ni sanga 30 ɲɔgɔn waati ye.Mɔgɔ 10 ɲɔgɔn tun bε kεnε kan bolodonden 7 ni fàkan kanbaaraso mɔgɔ 3.Bεε y’i tɔgɔ Sεbεn gafe kɔnɔ. An y’a Fɔ bεε k’a tɔgɔ fɔ. O Tεmεnnen kɔ an ye Fàkan ɲεmɔgɔ Jira bolodondenw na. O Sɔrɔla ka kuma Tà. A Kumana fεn caman kan in’a fɔ latigεdɔnko. O siratigε la ye jεn fogo fɔlɔfɔlɔnin labεn san Fɔ a n’a nà cogow. A fana da Sera baarakε minεko kuma ma k’a t’o Kε baarakε minεnw b’an bolo nka an tε ka baara Kε ni u ye.

O kɔ fε an ɲεfɔli Daminε an nàkun kan. O ɲεfɔli Bolila bolodondenw Tɔgɔw sεbεnni kan bataki.org kan, n’o Kεra ɲininkaliw bεKε u la Màli jàmanatigiw kan. Ɲininkali ninnu bε Ci u kelen-kelenna mà bàtaki.org fε.O la Kàràmɔgɔ Isiyaka Baalo Tora ɲɔgɔnyeyɔrɔ la. An tɔw ni bolodondenw Taara fogobon kɔnɔ a bεn 10 : 00 mà.Bolodonden kelen n’an ye ɲɔgɔn Sɔrɔ yen sabu ne tun Ɲinana k’a F’a ye ko ɲɔgɔnye kunkuruni bε yen. An Donna bεε ye sigiyɔrɔ kelen-kelen Ta baara kama. An Binna ka doncogo ni tɔgɔsεbεncogo ɲε Jira u la. Gεlεya Yer’a daminε na. Maa si tɔgɔ ma Se ka Sεbεn. An y’a Kε cogo bεε la a ma Sɔn. O kεlen an Sɔrɔla  ka Kr. Baalo Weele. O ko an ka Don fàkan.ml fogo kɔnɔ sɔn. Bεε Donna o kɔnɔn k’a wugubali daminε. Bεε Donna Fɔliko kɔnɔn ka Nεεba Solo kan fàsiri Lajε. O ma mεn an Weelera Kr Baalo fε ko an ka Segin ka Don Bataki kan. An Donna ka tɔgɔsεbεn Daminε dɔrɔn, a Sɔnna nka waati kofolen tɔ tun tε bεrε Bɔ. Bεε tɔgɔ sεbεnnen sa bεε y’a Ɲini ka teriw Fàrà i yεrε kan. An ni bolodondenw  ani Mandela kεlen kɔ teri ye, an y’o cikan Bla Kr. Baalo ma, ka waatiko cogoya Fɔ a ye. A y’a Ɲinin an bεε fε n’an bε Se ka waati 1 ɲɔgɔn Fàrà à kan.An Sɔnna o ma. Nka mɔgɔ kelen bɔra jàma la k’a sabu Kε dɔ ye o Weele ye. Kr. Baalo Sɔrɔla ka dlonsira dɔ Ci an bεε ma min bε jamanatigi Modibo Keyta kan ko bεε ka Don n’o ye fogogafebonba kɔnɔ n’o ye Wikipedia ye. Bεε Donna k’o fasiri kalanni Daminε sanga 5 ɲɔgɔn kɔnɔ. O Tεmεnen Kr Baalo Sɔrɔla ka ɲininkali fɔlɔ Bla bεε ma. O ɲininkali in tun bε Jaabi sanga 10 ɲɔgɔn kɔnɔ. Bolodonden kelen dɔrɔn Tlara sani o sanga 10 kofɔlen in cε.

O kεlen waatiko sarati min tun bε an ni fogokεnεtigi cε, o Dafara. Nka o y’a sɔrɔ bεε y’i ka jaabi Ci Kr. Baalo ma kaban. An ye baara Kuncε ka kεɲε ni 12 : 30 waati ye ka foli Kε bεε la ka Sɔrɔ k’a Лini u fε n’u bε Se ka Na kari wεrε an ka Tεmε ni baara tɔ ye. U bεε Sɔnna o ma.

 Anw sɔrɔla k’a Taa Kr Baalo yɔrɔ la.

O la an jεra ka dajirali don Boloda. An ye musaka kεtaw jate Bɔ ka baara Kuncε.

Mɔgɔ nàlenw tɔgɔsεrε

 I. Fàkan Kanbaaraso mɔgɔw

 1. Isiyaka Baalo
 2. Musa Danbεlε
 3.  Yusuf Baalo

 II. Bolodondenw

 1. Umar Kulubali (FSJP) san 3nan. Sj: 75 88 01 95- 6481 40 47
 2. Jakaliya Mamadu Watara (FLSL) Anglεkan ni Arabukansan 2nan. Sj : 60 70 20 49
 3. Yaya Kulubali (FSJP) san 3nan. Sj: 77 58 41 77
 4. Yakuba Konatε (FLSL) Anglεkan-Almankan san 2nan. Sj : 69 78 31 00
 5. Ŋolo Sanɔgɔ (FSHSE) San 2nan
 6.   Amidu Danbεlε (FSHSE) san 2nan
 7. Jakarija Konatε
 8.  Bakari Kulubali

2016 03 27

Fàkan mɔgɔw ni bolodondenw ka làjɛɛrɛ kunaɲɛ

Baara Daminεna 10nan tεmεnen ni sanga 50 ɲɔgɔn ye. Mɔgɔ 6 de Sɔrɔla kalanwiyɔrɔ la bi. Mɔgɔ kura fla ka Fara kɔrɔlen 4 kan.O sababu Bɔra min na o ye : dɔw bε kiimεni na, dɔw Taara u ka dugu la dɔw yεrε Jiginna ka Taa dugu kɔnɔ. A daminε Kεra foli ye ka Bɔ Musa yɔrɔ la. A ye hakilina jigin Kε karidon tεmεnen kumaw kan.

O Tεmεnen kɔ, a ye dɔw Kε i n’a fɔ : Yala a’ donko cama Kεra fogo kɔnɔn wa ? A Donna yɔrɔ jumεn ni jumεn na ? A’ ye faamuya Sɔrɔ u kɔnɔna na wa ? Yala o cogo in na ten a’ ma gεlεya sɔrɔ fogo kan yεlεnni n’a kɔnɔfεnw kàlanni na wa ?

O Kεlen, a ka mɔgɔ ɲininkalen fɔlɔ Kεra Jakaliya Mamadu Watara ye.                                     Jakaliya Лininkalen ko : "k’a Daminε karidon na ka na Bla bi la  ne ye yεlεnko cama kε fogo in kan ne fana ye fεn cama Faamu i n’a fɔ jamana kùnnafoninw,  makutusεbεn ani dakun caman wεrεw wa n fana a ma gεlεyaba Sɔrɔ fogo kan ten".

O Bɔlen kɔ yen ɲininkali da Sera Yaya Kulubali ma. Ale ko : "N ye faamuya cama  Sɔrɔ fogo kan a da Sera lakalita yɔrɔ, jamana kùnnafoninw,  zirinw ani zana ma. N ye gεlεya dɔw Sɔrɔ a kàlanni sen fε Misali la sisan ni dafalen fla bε  ɲɔgɔn kεrε fε aw bε ka tùlu Kε kelen kan ka tɔ kelen To yen. O sigininden fla nɔrɔkun ye mun ye ?"

Musa Sɔrɔla k’a ka ɲininkali Jaabi. Ale Tεmεnen kɔ kuma Dira Yakuba Konatε ma.

Yakuba Konatε ko ale ye yεlεnko cama kε fogo kan ale bɔra  jamana kùnnafoni caman kàlama k’o sabuya Kε fogo in ye. Ale bε kùnnafoni minnu kalan ka kɔrɔ k’olu ye kan wεrεw ye wa ale tε bεrε Faamuya. Ko an ka nin fogo in Kεra sababu ye ale bε Se ka kùnnafoni cama faamuya.

Umar kulubali Dara o ka. A ko : "N Donna fogo in kan siyεn cama wa n Donna dakun cama kɔnɔ. Nka kεrεnkεrεnnenya la Mali duguw. Misali la ne ka bon kɔnɔ kalanʃiyɔrɔ la, n ye « Sinsinna » ko kuma Wuli yen, Sinsinna ka dɔw yεrε tun bε yen olu ko ne ma ko n bε Se ka Kuma dugu in kan dɔɔnin wa ? N ko awɔ. N ye dakun fɔlɔ Ta n’o ye dugu yɔrɔfɔli ye, n Kumana u k’o la ko n k’a Tɔ To ten. U  Kabakoyara o ye kabakoya dan ye. U ye n Лininka ko n Bɔra ni kùnnafoni in ye min ? N ko n Bɔra n’a ye  fogo dɔ kan ko Fàkan.ml. A fεsεfεsεlen don o fogo in kan. O Kεra sababu fana ye olu Bɔr’a kalama ko an bε se ka fàsiri caman Sɔrɔ bamanankan na nɔgɔya la.

Musa Nana ɲininkali wεrε Kε i komin fεla ani kεnεya dakun kan. Fεlako yɔrɔ kan ale ye sεbεnin dɔ Kε fεla yɔrɔ la ko mɔgɔsi ma jàteminε Kε o la wa ?

Yaya kulubali ni Umar Kulubali ye kuma Лinin. Ol’u  y’a Fɔ k’u tun Лinεna o kɔ n’o tε u y’o yɔrɔ Ye. Umar ko ale ye «  An ka baara Boloda » Ye. A fana ye fàkan mɔgɔw Лininka ko yala fεla in sεnεnni n’a sεbεn waati bε Na ɲɔgɔn fε wa ? Olu y’o jaabi ko awɔ.

O Tεmεnen kɔ fε fàkan baarakɛlaw ye fεla sεbεncogo ɲε Jira u la. Komi fogolan tun ma ɲin, kurufew ma Sɔn kosεbε. Nka o m’a Bàli, dɔw Sɔrɔla mɔgɔw la minnu n’u ka Senfεjuru tun don. O dɔw sera k’u fεla Blà fogo kan in’a fɔ Yakuba konatε ni Umar Kulubali.

O kɔ fɛ fàkan mɔgɔw Nàna dakun sabanan na n’o ye u ɲininkali ye u ka dugu kùnnafoninw kan. U ye sεbεnfuraw Di bolodonden naani ɲɔgɔn ma. Kelen yεrε Tora u bolo. U tora ka bolodondenw Blàsira. Nka o ma Se ka Ban blen sàbu waati tun Jamana. O la sa u ye sεbεnfura ninnu To bolodondenw bolo k’u ka u Jija ka Tla yani kùnɲɔgɔn wɛrɛ cε. Fàkan mɔgɔw Ko ni bolodondenw ma yɔrɔ min Faamu Ko Yusuf Baalo bε u ka bla la waati. Ale b’u Dεmε a lafali la.

O Kεlen fàkan mɔgɔw ye foli Kε u la k’u Labla. Baara yεrε Kùncεra ka Bεn 12 : 00 waati ma. Nin ye bi degeli kunaɲε ye.

Fàkan baatakɛlaw ni mɔgɔ sɔrɔlen minnu ye baara Kε ɲɔgɔn fε olu tɔgɔsεrε Flε nin ye :

Mɔgɔ nàlenw tɔgɔsεrε

 1. Umar Kulubali (FSJP) san 3nan. Sj: 75 88 01 95- 6481 40 47
 2. Jakaliya Mamadu Watara (FLSL) Anglεkan ni Arabukansan 2nan. Sj : 60 70 20 49
 3. Yaya Kulubali (FSJP) san 3nan. Sj: 77 58 41 77
 4. Yakuba Konatε (FLSL) Anglεkan-Almankan san 2nan. Sj : 69 78 31 00
 5. Ŋolo Sanɔgɔ (FSHSE) San 2nan
 6. Abubakar Gɔnsogo (FSHSE) San 2nan

2016 04 17

2016 san kalo O4 tle 17 degeli kùnnafoni

Baara daminɛna 9:10 waati nka o y'a Sɔrɔ mɔgɔ cama labɛnnen sigilen don fogokɛnɛ kɔnɔ kaban.Bolodonden kɔrɔlen dɔw ma se ka kɛnɛ Sɔrɔ k'a sabu Kɛ lako gɛlɛnw ye nka o m'a Cyɛn mɔgɔ kura fla Farala mɔgɔw kan.An ye waati fla ɲɔgɔn Лini fogokɛnɛtigi fɛ.Gɛlɛya ma Ye baara daminɛ na fɔ n'a Bɔra an seginni dɔw tɔgɔ sɛbɛnni kan kura ye. O tun ye mɔgɔ kelen dɔrɔn ye.Ale de tun Лinɛn'a ka tɛmɛkan kɔ.Labɛnw bɛɛ Sabatilen tuma min, kr Baalo ɲininkaliw cili Daminɛ. O ɲininkali ninnu tun bɛ Modibo Keyta kan.

 Waati Dilen bolodondenw ma ɲininkali ninnu kelen-kelenna jaabili la o tun ye sanga tan ɲçgçn ye. Dɔw Sera ka Tla sani waati kofɔlen in cɛ, dɔw Tlara ka Bɛn n'a ye, dɔw yɛrɛ Tlara o kɔfɛ.O kɔn ka Tla baliya jù Tàra olu dɔw tun Naatalen don cama sɛbɛnni fɛ, dɔw ta yɛrɛ ye olu ka Suma, dɔw tun Лaganminen don a bɛɛ la o kosɔn olu ma Se ka lakamuni cama Kɛ sanko ka Se ka bɛn ni waati ye. An y'a ye ɲininkali ninnu bɛɛ te Se ka Jaabi waati fla in kɔnɔ min kɛ an ye waati kelen Fàr'a kan.Лininaliw jaabili Bannen bɛɛ Donna Fàkan fogo kɔnɔ ka lajɛli kunkurunin Kɛ. O Tɛmɛnen kɔ boloden bɛɛ y'i fɛla Blà Fakan ɲɛ fɔlɔ kan n'o ye dabɔ ye. O Banna min kɛ an ye baara Sonsonsoro o yɔrɔ la ka Bɛn ni 12nan waati Tɛmɛnen ni sanga 15 ɲɔgɔn ye. An ye foli Kɛ bɛɛ k'a Da u tlo kan an be ɲɔgɔn Sɔrɔ kulù san fɛ yan kari nàta, o baaraw bɛ na Boli dajirali labɛnw ɲɛfɔli kan ka Sɔrɔ k'u Labla. Ola fogokɛnɛtigi ye sɛbɛn Kɛ ka D'an ma an Taara ɲɛfɔliw Kɛ kr Baalo ye.

Mɔgɔ nàlen tɔgɔsɛrɛ

Fàkan mɔgɔw

 1. Isiyaka Baalo
 2. Musa Danbɛlɛ
 3. Yusuf Baalo

Bolodondenw

 1. Umar Kulubali
 2. Amidu Danbɛlɛ
 3. Yaya Kulubali
 4. Ŋolo Sanɔgɔ
 5. Jakaliya Watara
 6. Bakari Kulubali
 7. Isa Kulubali
 8. Ibrahim Kulubali

2016 03 20

Fàkan baarakɛlaw ni bolodondenw ka làjεεrɛ

Fàkan baarakɛlaw ni mɔgɔ sɔlɔlenw kalansiyɔrɔ la ye ɲɔgɔn ye Kε 2016 03 20 sɔgɔmada  dɔnnikulu san fε. Baara in yεrε Daminεna 10 :00 waati k’a sababu Kε mɔgɔ sɔrɔlenw fàrali ɲɔgɔn kan ye. Mɔgɔw Dafara tuma min, fàkan mɔgɔw ye bolodondenw Bisimila bisimilako cεɲin na ka Sɔrɔ ka baara Daminε. O la Yusuf Baalo ye kuma Ta ni mɔgɔw ye, a ye a da Don lajεɛrε kùn yεrε la. O Tεmεnen kɔ fε, Musa Danbɛlɛ ye kuma Ta. Ale ye Yusuf Baalo ka kuma fɔlenw tɔ Lase n’a  hakilinaw ye.  Sɔrɔla k'u da Don fogoko kùnnafoniw la. U y’a Jira mɔgɔ weelelenw na k’a Fɔ ko fogo dɔ b’u bolo Bamanankan na ko fεn cama b’a kan n’o ye fàkan.ml ye. O fogo in kan n’i Yεlεnna i bε fεn cama Sɔrɔ yen. O la u ye fogo wugubali Daminε. U Donna dakun ni dakun. U Kumana dakun bεε kan u ye k’a F’ɔ bolodondenw ye k’u ka To ka Yεlεn fogo in kan.

U fana y’a Jira bolodondenw  na k’u b’a Fε ka dajirali dɔ Kε Awirili kalo laban na kùlu san fε. O don in na ɲɔgɔnda bε Na k’u ni ɲɔgɔn cε, o la  ŋana duuru bε Sugandi u la k’olu Ladya. Fàkan mɔgɔw Sɔrɔla k’u da Don o fεn dɔw la. Fàkan mɔgɔw Ko u b’a fε ka Mali dugu kelen-kelenna bεε Blà fogo kan, ni min b’a Fε i ka dugu ta Kε k'u  bε Na don  nataw la o kàma. O kɔ fε u ye kuma Di bolodondenw ma. Bolodondenw ye ɲininkaliw Kε. Fàkan mɔgɔw y'o ɲininkaliw Jaabi. O tɛmɛnen fàkan mɔgɔw MAKDAS fogoko Лεfɔ u ye k’o mɔgɔw bε ɲɔgɔn Sɔrɔ o kan ka kùnnafonifalen ka ma.

O la 12 : 00 waati  baara Kùncεra ni bonya ni bonyamasegin ye ka Лεnsin bεε ma. Fàkan baarakɛlaw fana y’a fɔ bolodondenw ye k’u b’u ka blà la waati bεε ka Sɔrɔ ka’a Лini u fε k’u ka Na karidon ka hakilinajigin Kε  fεn ninnu kan tuguni k’a Fεsεfεsε bεε k’i ka tɔmɔnta Tɔmɔn a la.

Blàdon : 2016-07-23     Yɛlɛmako laban : 2020-02-16


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015