FÀKAN

Mali duguw >

Sògo

Dugu yɔrɔfɔli

Sògo ye Molobala galoda dugu dɔ ye. Molobala min bɛ Sikaso marabolo ani Kucala kolomi fɛ. Sògo ni Molobala cɛ tɛ Tɛmɛ bamɛtɛrɛ 15 ɲɔgɔn kan. A ni Kucala fana cɛ bɛ bamɛtɛrɛ 50 Bɔ. Dugu wɛrɛw bɛ Sògo da fɛ. O dɔw ye Taraso I, Taraso II hɛrɛmakɔnɔ ani Gandere ye.

Dugu tɔgɔko

Tɔgɔ wɛrɛ tɛ Sògo la. Sògo dugu bɛ sìgiyɔrɔ min na bì, o yɔrɔ tùn ye tu sɔsɔlen ye lὲw tùn ka ca min 'kɔnɔ. O de la fulakɛ dɔ tùn bɛ To ka Taa a ka misiw Ladumuni yen. Don dɔ la, fulakɛ ni donsokɛ dɔ Bὲnna a kungoda in na. O donsokɛ tùn bɛ ka Bɔ kungo kolon tulenba in tlebin-fɛdugu dɔ la kelen na. Fulakɛ Ko donsokɛ ma k'a ka Taa ɲɛ fɛ halisa, ko kungoyɔrɔ min bɛ yen n'ale bɛ To ka T'i ka misiw Ladumuni yen, Ko sogo bɛ Ye yen kosɛbɛ. Donsokɛ Tora n'a Taara yen, a bɛ sogo caman Sɔrɔ. A Tor'o de la ka na bugu dɔ Turu lὲda la yen. A tùn bɛ To k'i Sìgi o bugu in 'kɔnɔ ka sogow nàli Kɔnɔ. A tùn bɛ ʃi kɔnɔni na yen tuma dɔw la. O ko taalen 'ɲɛ, a y'a Bɔ sogow gàlalasigi la k'a Kɛ dugukura-sigi ye. Nin kisa de sababuya la, dugu in tɔgɔ Dara "Sògo" la.

Dugu dugutigiya

Lawale la, Sògo tùn bɛ Mara Molobala masakɛw fɛ. Nka  bì, Sògo marali Tora a ka laadala-dugutigiw ni faama-dugutigiw 'bolo, marabolo ni galoda ka mara kɔ fɛ. Sògokaw ka laadala-dugutigi bɛ Sìgi kɔrɔya-kunda wa tìgiya in tɛ Yaala 'kìn ni 'kìn 'cɛ fana. O kɔrɔ ye ko laadala-dugutigi-falen t'u fɛ yen, fo ni sàya Nàna kɔrɔlen ma. Nka faama-dugutigiya min bɛ u fɛ yen o kɔni bɛ Yaala 'kìn ni 'kìn 'cɛ wa o sìgili fana bɛ Kɛ ni sungandili de yen.

Dugu bònya

Sògo bɛɛ ye kìn sàba ye minnu Flɛ: Sapila, Kagwala ani Yeminɛso. Sògo sìgikɛnɛ tɛ o ʃi kɛnɛba yen ten awa tomon kɔrɔ fana t'u fɛ yen.

Dugu siyako

Miɲankaw ni fulaw de bɛ Sògo. Jàmu minnu bɛ yen olu ye Danbɛlɛ, Konatɛ, Sangare, Tarawele, Suntura, Jabaatɛ, Kelema, Keyita, ani Kulubali ye. Bamanankan ani mamara de bɛ Fɔ sògokaw fɛ. Nka u ka forobakan ye mamara ye.

Dugu baarako

Sògokaw bɛ sɛnɛ Kɛ kosɛbɛ ka Sago baara tɔw kan. U bɛ saɲɔ, keninke, kàba, kɔɔri, tiga, ʃɔ ani malo Sɛnɛ. Nakɔw b'u 'bolo. O nakɔw 'kɔnɔ, u bɛ jiri dɔw Sɛnɛ i n'a Fɔ mangoro, sɔmɔ, lenburu ani namasa.
Olu tɛmɛnen 'kɔ, u bɛ bagan dɔw Mara i n'a Fɔ misi, saga, bà, fàli, wùlu ani lὲ. U ka kamanmafɛn marataw ye ʃɛ, kami ani tonkɔnɔ ye.
Laadalamɔni kɛyɔrɔ dɔw bɛ Sògo n'olu tɔgɔ Flɛ: sògokɔ, paahɔ ani koro. N'u bɛ mɔni Kɛ, u b'a Kɛ ni nporo, muru ani bìɲɛ ye. sògokaw bɛ To k'u ka baganw, sɛnɛfɛnw ani butigifɛn dɔw jago. Dàbaw, kòlonw, zuw, segerew, lɛfɛw bɛ Dla yen ka Fàra gesedaw, motodlaw ani jiriʃiw kan.

Dugu yiriwaliko

Kɛnɛyaso ni lakɔliso kelen bɛ Sògo. Лɔʃimansinw, pɔnpekɔlɔnw, jabaraninw, kɔɔrisuguw, motow ani kalalimansinw fana bɛ Sɔrɔ yen. CMDT, GARDEM, UNICEF ani AMDD ye 'baɲuman-kɛtɔnw ye minnu ni sògokaw Jὲra.
CMDT: bɛ dugumɔgɔw Kàlan nink'u Dɛmɛ sɛnɛko ni juruko siratigɛ la.
MDD: y'u Dɛmɛ u ka kàlansow jɔli la.
GARDEM: o ka baara tùn ɲɛsinnen bɛ dɛmɛ dònni ma denmisɛnninw ka kàlanko la.
UNICEF: o fana ɲɛsinfan tùn ye denmisɛnninw ye, a tùn b'u Dɛmɛ u ka kàlanminɛn-ko la ani ka kalalimansinw Sàn ka Di u ma.

Dugu kàlanko

Lakɔlikalan Dabɔra 1996 sàn na sogokaw fɛ yen. U ka kàlanso ye dugumakalan fàn fɔlɔ ye. Balikukalan fana bɛ Kɛ u fɛ yen yɔrɔ kelen na.

Dugu batoko

Silamɛya bɛ Sògo f'a batoso kelen bɛ yen. Kajo Tarawele Nàna ni silamɛya ye yen.
Silamɛya tɛmɛnen 'kɔ, kerecɛnya fana bɛ yen. Piyɛɛ Tarawele de Nàna n'o ye. Nka o batoso foyi t'u 'bolo bì (2015).
Laadalabato minnu bɛ Sɔrɔ Sògo, olu ye kɔmɔ, ɲa, kɔrɛ, ʃito, nahɔ, kulan ani mahan ye.

Dugu ɲεnajεko

Лɛnajɛlako minnu bɛ sògokaw fԑ yen, olu ye seliw, sanyɛlɛmaw, tɔnw ani kɔɲɔw ye. Fɔlifɛn minnu bɛ Fɔ a ɲɛnajɛw la, olu ye bala, bàra, jenbe, logan, bɔnɔ ani dunun ye.

Dugu kungoko

Sògo kungo 'kɔnɔ, kɔ fla, dala tan, fàla kelen ani jɛ kelen bԑ yen.

Dugu kabakoma-yɔrɔko

Kabakomayɔrɔ sàba bɛ Sògo, olu ye pahɔ (jimayɔrɔ dòn), Kaʃiyɛn (tu dòn), Cɛbakaʃɔ (tu dòn).

 

Blàdon : 2016-01-28     Yɛlɛmako laban : 2017-08-10


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015