FÀKAN

Fàrafinna sènna-ntolatanba Kùncɛra

Sènna-ntolatanba min tùn Bɛ 'sèn na Fàrafinna jàmanaw ni ɲwaan 'cɛ k'a Tà 2024 01 13 la fo k' à Se a feburuyekalo tlè 11 ma , Kɔnɔwari, o Kùncɛra bì. Ŋàna flà de tùn Bɛ ɲɔgɔn na. Ntòla in yὲrɛ da Mìnɛna bì 20nan waati. Kɔnɔwari min y'a labɛnjamana  ye, a Labanna n'ale ka sebaaya sɔ̀rɔli ye Nezɛriya kàn 2 ni 1.

Kabako caman Kɛra nìn tàko in na. 

Kabako minnu Kɛra Kɔnɔwari Fàrafinna sènna-ntolatanba in na minnu ɲɔgɔn ma Dèli kà Kɛ fɔlɔ, olu Flɛ:
Kɔnɔwari ma dèli kà se Sɔ̀rɔ donlaban ntòla kɔnɔna na fɔlɔ, o Kɛra

Màli ma dèli kà Cì ntòlatan labɛnjamana fɛ fɔlɔ, o Kɛra
Kɔnɔwari ma dèli Kà jɔ̀njɔn Tà Màli cìlen ‘kɔ fyew, o Kɛra.

Kɔnɔwari Ye ‘jàmana ye min fɔlɔ Bɔra ntòlatan daminɛ na kuluw ‘cɛ la ni kùru 3 ye kà Kɛ sabananw la ŋàna ye ni ka sɔ̀rɔ kà Pòrokoto kà jɔ̀njɔn Sɔ̀rɔ, kabako tɛ wa ?
Nìn Kɛra Kapunfɛr syὲn fɔlɔ ye kà Taa fo ɲɛ fɛ ni kà Kɛ a ka kulu fɔlɔ ye Misìra ni Ganà san fɛ, a tɛ Fàamu.

Moritani ka sebaaya fɔlɔ KANN na ni kà Se fo ɲɛ fɛ, kabako !
A syὲn fɔlɔ ‘cèlu kɔ̀lɔsibaa ntòla Lajɔ̀ syὲn 6 cèlula-cili la, Sudafiriki cèlu kɔ̀lɔsibaa Wiliyam y’o Kɛ faasi !
Jàmana bɛɛ ni ce nìn tàko 34nan hukumu ‘kɔnɔ.
Tàko 35nan bɛ Tan Màrɔk 2025 sàn na.

Blàdon : 2024-02-11     Yɛlɛmako laban : 2024-02-23


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015