FÀKAN

Mànkalan kɔnɔma

Mànkalannin kɔnɔma dɔ y’i Màgɛrɛ kɔ̀da la walasa ka yɔrɔ ɲuman dɔ Sɔ̀rɔ jìginni ‘kan ma kungo la. Yɔrɔ sɔ̀rɔlen ‘kɔ, a ka tìn Nàna Wuli.

O waati kelen na sankaba ye mànka bɔli da Mìnɛ kà Pɛrɛn fo kà yeelen Mɛnɛ balaw kà tasuma Mɛnɛ kungo la. Mànkalan in y’a Kὲrɛflɛ numan fɛ yɔrɔ min, a ɲɛ Sura dònsokɛ dɔ kan min bɛ k’a Лɔɔri ni kala ye. A fana y’a Лɛmunu kinin fɛ min kɛ, a ye waraba kɔngɔtɔ dɔ fana ye min tùn ɲɛsiin Bɛ a ma. A ɲɛ fɛ fana jiwoyo tùn ka telin o Ye telinya dàn ye.

Mànkalan tìntɔ in ka kan kà mùn de Kɛ sisàn ? Yala a na Bɔ a la wa ? A bɛ Sɔ̀rɔ kà den in Wolo wa ? Yala den in na Bɔ a la wa ? Tasuma na K’a sata ye wa ? Yala dònsokɛ n’a Fàga ni kala ye wa ? Walima waraba kɔngɔtɔ n’a Mìnɛ de ? Kow Flɛ sa dɛ !

Tasuma o, donsokɛ o, waraba o, kɔ̀ in o, nìnnu bɛɛ tùn kɛlen Bɛ k’a Lamini. ‘Bɔda ɲuman wɛrɛ si tùn tɛ mànkalan in ’bolo blen.  A ye mùn Kɛ sisàn ? Kɛta foyi t’a ‘bolo blen bari ‘se t’a ye w’a ‘dàbali t’a ‘bolo. A Sɔ̀rɔla k’a Banba den in wololi fɛ f’a Nàna Jìgin. A tlalen ‘kɔ jìginni na, san Pɛrɛnna kà kà bɔ̀gɔ ni ɲagasa Kɛ kà dònsokɛ ɲɛw Fa. O kɛlen kala fana Tlara dònsokɛ in na fo kà Taa kalakisɛ Kɛ kà waraba kɔngɔtɔ Sɔ̀gɔ k’o ni ‘jyɛn Fara.  

O kɛlen, san Sɔ̀rɔla kà sὲbɛkɔrɔ-nani da Mìnɛ sa fo tasuma Dugara kungo kungo ‘kɔnɔ pew.

Mànkalannin Jìginna hɛɛrɛ la wa ‘fɛn fana ma den in Sɔ̀rɔ.

Лɛnamaya ‘kɔnɔ, ‘waatiw bɛ Nà an ma, an bɛ ‘gὲlɛba caman Sɔ̀rɔ, minnu b’an Dègun an ni na kosɛbɛ k’an hakili Лaami fo an  miiri bɛ Jànya k’an hakili Jìgin jugumanw dɔrɔn na.
O miiri dɔw fànga ka bòn  fo k’an Se an dàn bɛɛ la.

N’o gὲlɛya nìnnu y’an Sɔ̀rɔ ‘tùma o tùma, an k’an miiri mànkalan in ka jìginnin n’a koɲɛw la. A ka ca a la, an bɛ fὲɛrɛ Sɔ̀rɔ a la.

‘Fɛn kelen min tùn Ye mànkalan in jɔ̀rɔnanko ye, o tùn Y’a ka jìginni de ye. A tɔ̀ si tùn t’a ‘bolokɔnɔ-fɛn ye w’a n’a tùn y’a Лɛsin ‘ko o ko ma, min tùn tɛ o ye dɔrɔn, o tùn bɛ Se ka Kɛ a yὲrɛ sata ye  walima ‘màʃiba wɛrɛ.

N’a ko sugu Nàna an ma, an k’an Sinsin an ka làɲini, dannaya ani an jìgi dɔrɔn kan.

‘Gὲlɛya o gὲlɛya la, an k’an Sinsin an Dabaga kan ‘tùma bɛɛ, A t’an Lablà abada w’a t’an jìgi Tìgɛ fana.
Hali ni ɲɛji bɛ kà Bɔ Màa cɛsìrilen ɲɛ na k’a banbalen To a ka kɛta la,  a b’a Kɛ i n’a Fɔ foyi tɛ yèn ni timinandya ye.

Blàdon : 2023-04-05     Yɛlɛmako laban : 2023-04-05


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015