FÀKAN

Umu Sangarɛ > Bì furu

K’ayi ni wura

Laminɛbaaw

K’ayi ni wura ee yan, k’ayi ni wura,

Dugu-dajinayi ni wura mɔgɔlu, wurada selen

k’ayi ni wura ee yan, k’ayi ni wura,

Dugu-dajinayi ni wura mɔgɔlu, wurada selen

 

Tɛrɛmɛbaa

Ko k’ayi ni wura aaan,

Mɔgɔlu k’ayi ni wura ;

Maliden ɲumannu ni faman, mɔgɔlu

 

Laminɛbaaw

Wurada selen !

 

Tɛrɛmɛbaa

Mɔgɔɲɛmɔgɔlu ni sɛngɛ, wiibaa

 

Laminɛbaaw 

Wurada selen

 

Tɛrɛmɛbaa

Ne dyanɲɛmɔgɔlu ni faman, mɔgɔlu

 

Laminɛbaaw

Wurada selen !

 

Tɛrɛmɛbaa

Wasolon zenilu ka foli bɛ yan

 

Laminɛbaaw

Wurada selen !

 

Tɛrɛmɛbaa

Ko Bamakç zenilu ka foli bɛ yan

 

Laminɛbaaw

Wurada selen !

 

Tɛrɛmɛbaa

Wolofa bɛrɛlu k& yafa ne ma

 

Laminɛbaaw

Wurada selen !

 

Tɛrɛmɛbaa

Ne woloba bɛrɛlu kɛ yafa mɔgɔluw

 

Laminɛbaaw

Wurada selen !

 

Tɛrɛmɛbaa

Dɔnkilijeliw k& yafaaaaaaaa !

 

Laminɛbaaw

Wurada selen !

 

Tɛrɛmɛbaa

Ja karandenkɔnɔ lçla nɛnkun na yan

 

Laminɛbaaw

Wurada selen !

 

Tɛrɛmɛbaa

Wasolonkɔnɔ nalen sumu na bì

 

Laminɛbaaw

Wurada selen !

 

Tɛrɛmɛbaa

Ko maliden ɲumannu ni faman mɔgɔlu, wurada selen

 

Laminɛbaaw

Dajinayi ni wura mɔgɔlu, wurada selen

K’ayi ni wura ee yan, k’ayi ni wura ;

Dogoba Amadu ni wura mɔgɔlu, wurada selen

 

Tɛrɛmɛbaa

Ko k’ayi ni wura un, Ala!

Dogoba Amadu ni wura, Dogoba Amadu n b’i fola.

Wasolonkalu b’i fola, Sangar& Umu b’i fo wii !

A barika mɔbiliko la n ye, barika kanu na Umu ye.

Dogoba Amadu n b’i fo wii, Dogoba Amadu n y’a lçn sa.

Barika jìgiyayi la, Abijankayi bɛ di sa.

Amadu jyɛn le jigi di, Amadu jyɛn le sumu di.

A barika jigiyayi la, Alfuseni Bari fana fo n ye,

I taamaɲɔgɔnw bɛɛ fo n ye, Amadu wurada selen

 

Laminɛbaaw

Dogoba Amadu ni wura mɔgɔlu, wurada selen

 

Tɛrɛmɛbaa

Dogoba Amadu ma na ba, wiika

Wurada selen Wasolon

 

Laminɛbaaw

Dogoba Amadu ni wura mɔgɔlu, wurada selen

 

Laminɛbaaw:

K’ayi ni wura ee yan, k’ayi ni wura,

Dugu-dajinayi ni wura mɔgɔlu, wurada selen

 

Tɛrɛmɛbaa

Ko k’ayi ni wura ee mɔgɔlu, k’ayi ni faman,

Maliden ɲumannu ni faman, mɔgɔlu, wurada selen

 

Laminɛbaaw:

Dugu-dajinayi ni wura mɔgɔlu, wurada selen

 

Tɛrɛmɛbaa

Wolofa Salimu ka foli bɛ yan, wurada selen Wasolon

 

Laminɛbaaw:

Dugu-dajinayi ni wura mɔgɔlu, wurada selen

 

Tɛrɛmɛbaa

Wolofa Siriki kɛ yafa ne ma, wurada selen

 

Laminɛbaaw:

Dugu-dajinayi ni wura mɔgɔlu, wurada selen

 

Tɛrɛmɛbaa

N dyanɲɛmɔgɔlu ni faman mɔgɔlu, wurada sera Ala !

 

Laminɛbaaw:

Dugu-dajinayi ni wura mɔgɔlu, wurada selen

 

Tɛrɛmɛbaa

Mɔgɔɲɛmɔgɔyi ni sɛngɛ wiika, wurada selen

 

Laminɛbaaw:

Dugu-dajinayi ni wura mɔgɔlu, wurada selen

 

Tɛrɛmɛbaa

Dugu-dajinayi, n b’i fola wiika, wurada selen

Dugu-dajinayi ni wura mɔgɔlu, wurada selen

Blàdon : 2016-01-03     Yɛlɛmako laban : 2016-01-03


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015