FÀKAN

Minata Fɔnba: janjow dɔnkiliw

Minata Fɔnba ye baninkɔ bari-dɔnkilidala ŋana dɔ ye. A bɛ Weele Minatanin na fana. Minata Fɔnba yɛrɛ bɛ Bɔ Kaafla, o min y'a fàdugu ye. A furulen dòn Tubala. O dugu fla ninnu bɛɛ bɛ Bankɔ galoda la. A ka janjo lamagaja Tàra Serila mɔgɔw fɛ. Minata bɛ dɔnkili Da fɔli sugu caman 'kɔrɔ i n'a fɔ bari, boyi (ya/nkusun), kariɲan, jidunun. A ni Serila latigɛdɔnso baarakɛlaw bɛ Taa a ka janjow la walasa olu k'a ka fɔlikanw ni a ka jaw Tà. A ka janjo kɛlenw dɔnkili dɔw Flɛ nin ye n'o dɔw ye lamagaja ye:

Koyala janjo: 2014-10.

 

 

Kaafla Janjo 1lɔ: 2016-01

 

Kaafla Janjo 2nan: 2016-01

 

Blàdon : 2016-12-08     Yɛlɛmako laban : 2017-08-11


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015