FÀKAN

Kungosogow ka jiminyɔrɔ-ko

Lawale la, kungosogow tùn bε ji Min kɔba kelen na. K’o sababu Kε jaadi beleble dɔ ye, min Sɔrɔla jikogεlεya fε.

O waati la, nin dakabanna ji dεsε ma dogo ‘danfεn si la. Bεε lajεlen hanmi fɔlɔ tùn ye dusukun nεmayali ye. Sogow tùn bε ɲɔgɔn kùn Bεn kɔbada in na ʃyεn fla dɔgɔkun ‘kɔnɔ. O yɔrɔ kεrεnkεrεnnen in tùn y’u ka lafiya yɔrɔ n’u ka jimiyɔrɔ ye. Nka sanga ni waati bεε, nin sogow tùn bε Kafo nka yamaruya tùn tε K’u ʃi kelen ‘bolo ka Gεrε kɔji in na. U waajibiyalen tùn dòn kà dankele kɔnɔ, n’o tùn y’u ka màsakε ye. Sogow ye gεlεya caman muɲun nin waatikofɔlen in na. Dankele tùn b’a sago n’a dungɔn kε. A tùn bε sugunε Kε ji la walasa ka ji Duuru ka Blà sogow ‘ɲε.

Dòn dɔ la, minɔgɔ ye dajεmuso lasiritɔ dɔ Dεsε. O tùn Tɔɔrɔla kosεbε sabu dumuni ni ji ani dogo yɔrɔ tùn ma labɔli Kε kungo ‘kɔnɔ o waati. A y’a Snsεn ka Gεrε kɔji in na tuma min na, a ye ji Mi. Dankele ‘kùn Bɔra. O kεlen, A ye sogow Kε ɲɔgɔn kàn joona k’u Лininka. Ala ni siran kojugu fԑ, dɔw ye kεnε Blà k’o sabu kε dankele pεrεn cogo ye. Wale Gεnna ka Jɔ dajεmuso kɔnɔman na. Belebele y’i pan k’i Cun o kàn ni k’o kan kari, k’o tereke o ko tereke fo k’a den fla pan ka Bɔ o galaka fε, kelen binna ba ʃu kεrε fε. kelen Serila ka Taa Bin tu ‘kɔnɔ. Dankele ye den kelen ni bamuso Kε fure ye. Nka dɔ in kisira k’o sabu kε o binyɔrɔko ye. O dajεden Balola sogomuso wεrε fε fo k’a kε sogokamalen ye. Tuma min na sogodennin y’a ba fàga cogo Faamuya Sɔrɔ, a ye tajurusara fari Da. A Tora k’a sendanɔ suma dankele sendanɔ na. A bε to k’a fɔ.

-Nin ne sendanɔ ye dankele sendanɔ Fa dòn o dòn n bε n ba ka saya juru Sara.

 kabini a ka laɲini Sabatira, a Tora ka kεlεkεcogow Dege walasa a bε sannada Sɔrɔ dankele kàn. Dòn dɔ la, a y’i kanto kungosogow ma,

-An Sεgεna, an Tɔɔrɔ la. N ɲɔgɔn tε n badenw na, o ye cyὲn ye nka n ɲɔgɔn tε muso wεrε den na o ye nkalon ye. Bì, ne jigitukuzan b’aw Yamaruya kà ji Mi hεrε bε ʃi a bε Tle.

Sogow Siranna, dɔw y’u yεrε Лini yanni dankele ‘kùn ka Bɔ.

 

O Bɔlen, aa ! kεlε kɔrɔ Sa ani kura Dabɔ. Belebele fla Karila ‘ɲɔgɔn na kabini misibɔtile fɔ wuladanin fε u ʃi ma se ʃi la. Tuma min na tle Dara fura kàn dankele ye duguma sara Cε. A ye jyεn To. K’a Tà o dòn fɔ bì sogow ma lajaba tun.

N y'o Tà yɔrɔ min n y'o Blà yen.

Blàdon : 2017-08-01     Yɛlɛmako laban : 2017-08-01


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015