FÀKAN

Ziirinda >                                                                                                2016 06 18

Sìgi dankelen kuko

Nin Kɛra donsoba dɔ ye min tùn ko ka di a ka dugulamɔgɔw ye. K'a sababu Kɛ a ka wale ɲumanw ye ka ɲɛsin dugudenw ma. A tùn bɛ mɔgɔw jigi Tugu ko caman na. Don dɔ, donsonkɛ in Nàna Bana. A ye ko bɛɛ Kɛ ka Dɛsɛ a ma 'ɲɛ foyi Sɔrɔ a bana in na. A dɛsɛlen sa, a ye ci Blà a donso ɲɔgɔnw ma, ko màa kodɔnnen bɛ nkà i ko bɛɛ dɔn tɛ. A ye dɛmɛ Лini o cogo la. Aa! min bɛ Se min na bɛɛ y'i seko Kɛ, nkà ta ma Mɛnɛ sisi ma Bɔ. Donsocɛkɔrɔba kelen bɛ ye don dɔ o Nàna Fɔ ko furu kelen min bɛ bana in na k'o ye sìgidankelenku ye. A ko n'u y'o Sɔrɔ ka D'ale ma k'a bɛ Se k'a fura Kɛ. Aa, o Kɛlen dugu girinna. Dugu maa Jɛ banabaatɔ denkɛw ni dugu donsomisɛnw bɛ Bɔ ka kungo kolon Minɛ, donsocɛkɔrɔbaw fana bɛ Bɔ ka kungo kolon fàn dɔ Minɛ. U ye dɔgɔkun kelen Kɛ o la hali u ma sìgidennin nɔ Ye 'kuma tɛ sìgidankelenku Sɔrɔli ma.

Denmuso kelenpe de tùn bɛ donsokɛcɛkɔrɔba banabaatɔ 'bolo. Don dɔ, ale de Wulila dugutlama fɛ, ka Taa kungo kolon 'kɔnɔ. bajiba dɔ tùn bɛ yen, a Taar'i Sìgi o dala. A bɛ k'a damakasi Ala ye, cogo min na a bɛ sìgidankelenku Sɔrɔ waasa a fà bɛ Kɛnɛya. Aa! a Tor'o de la ka Nà sìgikulu dɔ Ye o bɛ k'i Лɔɔri ka Nà a fàn fɛ.

- A ko Ala i ni cɛ, bì kɔni sìgiw bɛ ne Dun walima bwa bɛ Kɛnɛya. A Yɛlɛnna jiri dɔ la k'i Da yen. Jàa! o sìgi ninnu fana tùn bɛ ka Sɛnsɛn ka Nà u dayɔrɔ de la. U Nàna fo kana Surunya muso la, sìgidankelen y'i kanto sìgidenw ma ko unn! hadamaden suma bɛ yan dɛ. Sigidenw k'a ma k'i bɛ Sɔrɔ a tigi Tɛmɛna tle fɛ ko n'o tɛ hadamaden jumɛ jà bɛ Farinya ka Nà yan ni kungo kolon bantan fantan in na ni waati in na. Ɔ, jàa o y'a Sɔrɔ sìgi ninnu tɛ Da dugu ma. Jiri belebele dɔ tùn bɛ yen u tùn bɛ Yɛlɛn k'u Da o san fɛ. Nkà n'u bɛ Da kilisi dɔ tùn b'u 'bolo n'u tùn y'o Fɔ u kuw bɛ Bɔ u la u bɛ sɔrɔ ka Yɛlɛn k'u Da n'u bɛ Wulila kilisi wɛrɛ tùn b'u 'bolo u b'o Fɔ u kuw bɛ Nɔrɔ nɔrɔ u la sɔn. Sìgiw bɛ nin bɛɛ la muso fana dalen bɛ jiri dɔ la u kɛrɛ fɛ a 'ɲɛ bu ka kɛta bɛɛ la wa a tlo b'u ka fɔta bɛɛ la. O kɛlen, sìgidenninw Nàna kelen kelen. Min mana Nà o b'a Fɔ.

-Maŋala ne datɔ Flɛ, ne ku Busa, ne sìgidenku Busa.

Ni min y'o Fɔ o ku bɛ fòosi ka B'a la. Sigidennin bɛɛ y'o Fɔ kelen kelen ni ka Yɛlɛn k'u Da. A da selen sìgidankelen ma, a y'i kanto ko

- Maŋala ne datɔ Flɛ, ne ku Busa, ne sìgidankenku Busa.

O Kɛlen a fana ku Fòosira ka B'a la, a yɛlɛnna k'i Da. U sunɔgɔtɔ kan bɛ tan: dɔ ka Fin dɔ ka Jɛ dɔ ka Fin dɔ ka Jɛ dɔ ka Fin dɔ ka Jɛ...

Muso y'u To o sugɔnɔ duman na k'i Лɔɔri ka Jigin ka Nà sìgidankelen ku Cɔmi ka so Magɛn. Ɔ, u wulituma Nàna Se Sìgidankelen fɔlɔ de wulila ni k'i kanto ko:

-Maŋala, maŋala ne sìgi wulitɔ Flɛ, ne ku Gelewu, ne sìgidankenku Gelewu.

Aa sìgidankelen y'o Fɔ yɔrɔ min n'a ku ma Nɔrɔ a ye sìgiden tɔ bɛɛ Lawuli, a kan bɛ tan

-a' ye Wuli n y'a Fa' ye n ko hadamaden suma tùn bɛ yan a' ma Da n na, a Flɛ ne ku ma Gelewu. Aa! o kɛlen sìgidenninw Girinna min mana Wulila o b'a Fɔ

-Maŋala, maŋala ne sìgi wulitɔ Flɛ, ne ku Gelewu, ne sìgidenku Gelewu.

Sìgidenw bɛɛ ku Gelewula kelen kelen fo k'a tɔ To dankenlen yɛrɛ ye. Aa! a y'i Pan ka Cun ka fàn bɛɛ Kɛ sènnɔ ye a ma mɔgɔ Ye, nkà a Nàna muso in sènnɔ suma Tà ka Bòli! ka Bòli! fo ka T'o Ye dugu dònda la. A y'i kant'o ma ko

-Muso muso n Kɔnɔ n ka disaw 'bolo, n ka sìgidankelen disaw b'i 'bolo.

Muso fana y'a Laminɛ ko.

-N To yen n To yen i ka disaw tɛ n 'bolo, i ka sìgidankelen disaw tɛ n 'bolo.

Sìgidankelen ye muso Gɛn fo ka Dòn dugu 'kɔnɔ. O y'a Sɔrɔ donsokamalenninw Sìgilen mɔnɛlen bɛ 'so yen ko ni ye olu dɔgɔkun kelen ye olu bɛ ka kungo bɛɛ Dòn ɲɔgɔn na sìgidankelenku 'nɔ sìgiw dun tɛ ka Ye 'kuma t'o ku sɔrɔli ma. U b'o hami na dɔɔni u 'ɲɛ b'a la sìgidankelen belebele dɔ bɛ ka banabaatɔ denmuso Gɛn. Aa! donsoden ni donsoba bɛɛ Girinna ka Wuli u ko ee! màa bɛ fɛn min Лini sunkalo la n'i y'o Sɔrɔ sunkalomankɔnɔ na, o tɛ ʃì Bìnnen ye a tɔmɔminɛ 'kɔnɔ? u ye sìgidankelen kùn Bɛn k'a Fàga nkà u y'a Sɔrɔ a ku bɛ muso 'bolo. Aa! donsoba ni donsoden bɛɛ kabakoyara, u ye danna juru Kɔri muso ye.

N y'o Sɔrɔ min, n y'a Blà yen.

 

Blàdon : 2016-06-18     Yɛlɛmako laban : 2016-07-07


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015