FÀKAN

Umu Sangarɛ > Bì furu >

Dugu kamalenba

Laminɛbaaw
Ka ne Nɛɛn, ka ne Nɛɛn,
Ka ne Nɛɛn, ka ne Nɛɛn,
Ka ne Nɛɛn, ka ne Nɛɛn,
Ka ne Nɛɛn, ka ne Nɛɛn,
Dugu kamalenbayi ye mɔgɔ Nɛgɛnna

Tɛrɛmɛbaa
ka ne Nɛgɛn, ka ne Nɛgɛn ka ne Laɲina,
Walahi, Ala le faama!
N barolalu, Ala le duguren di
Ne ka zeninu ni wurada le la,
Malidennu ni wurada le la,
Mɔgɔbalu [k’a kun tɛ ko n ye moyi],
Wiika, ne fayi ni wurada le la,
Wolofa bɛrɛyi ni wurada le la.
Karandenkɔnɔ b’ayi Fola, Ala.
Wiika,  ne bayi ni wurada le la,
N wolonaa bɛrɛyi ni wurada le la,
Mɔgɔbalu [k’a kun ye ko n ye moyi].
Wooyika, n’i Dònna duguba le rɔ,
Mɔgɔbalu, fòli Di malidennu ma,
Walahi, ko tunga ma lanbe Lɔn, wooyi
Wooyika, n’i Dònna Nizɛri rɔ,
Mɔgɔbalu fòli Di malidennu ma,
Walahi, ko tunga ma lanbe Lɔn sa.
Wooyika, n’i Dònna Kodiwari rɔ,
Mɔgɔbalu fòli Di malidennu ma,
Walahi, ko tunga ma lanbe Lɔn, n ba.
Wooyika, n’i Dònna Laginɛ rɔ,
Mɔgɔbalu fòli Di malidennu ma,
Sɛbɛ rɔ, ko tunga ma laben Lɔn, wooyi.
Wooyika, n’i Dònna Burukina rɔ,
Mɔgɔbalu fòli Di malidennu ma,
Walahi, ko tunga ma lanbe Lɔn, wii.
Wooyika, bì cɛyi ye mɔgɔ Nɛgɛnna,
Bì kamalenbayi ye mɔgɔ Nɛgɛnna,
Mɔgɔbalu, Ala le duguren di koyi
Wiika, musoyi ye mɔgɔ Tiɲɛla,
Dugu sungurunbayi ye mɔgɔ Nɛgɛnna,
Mɔgɔbalu [ka kun ye ko]
Woyika, Jeje, i ni wurada le la,
Amadu Jeje ni wurada le la,
Amadu, a barika kanu na, wooyi.
Wiika, loolo i ni wurada le la,
Malidennu ni wurada le la,
Sangarɛkɔnɔ b’ayi Fòla, Ala.
Ka ne Nɛɛn, ka ne Nɛɛn, ka ne Tiɲa pe-pe,
Mɔgɔbalu, se tɛ muso ye dɛ.

Laminɛbaaw
Ka ne Nɛɛn, ka ne Nɛɛn, ka ne Laɲina,
Dugu kamalenbayi ye mɔgɔ Nɛgɛnna

Tɛrɛmɛbaa
Ka ne nɛɛn, ka ne nɛɛn ka ne Laɲina,
Walahi, Ala le faama,
N barolalu, Ala le duguren di woyi.
Woyika, cɛbayi ka Yafa ne ma,
Dugu kamalenbayi ka Yafa ne ma,
Sɛbɛ rɔ, ne kumatɔ cɛbalu ye.
Woyika, cɛ mana Taa muso fɔlɔ Furu
Walahi, nin ye ne ka dujɔmuso ye,
Sɛbɛ rɔ, nin ye ne ka somuso ye.
O mana Kɛ,  nin bɛ Taa flanan Лini,
Walahi, nin ye den-wolomuso ye,
Furumuso si tɛ bangemuso Bɔ
O mana Kɛ, a bɛ Taa sabanan Furu,
Walahi, nin ye ne ka teremuso ye,
Sɛbɛ rɔ, muso si tɛ teremuso Bɔ
O mana Kɛ, nin bɛ Taa naaninan Лini
Walahi, nin ye ne ka baramuso ye,
Sɛbɛ rɔ, muso si tɛ muso ncinin Bɔ
K’anw Nɛgɛn, k’an Nɛgɛn, k’an Tiɲa pe-pe
Mɔgɔbalu, se tɛ muso ye sa!

Laminɛbaaw
Ka ne Nɛɛn, ka ne Nɛɛn, ka ne Laɲina
Dugu kamalenbayi ye mɔgɔ Nɛgɛn na
Ka ne Nɛɛn, ka ne Nɛɛn, ka ne Laɲina
Dugu kamalenbayi ye mɔgɔ Nɛgɛn na
Ka ne Nɛɛn, ka ne Nɛɛn, ka ne Laɲina
Dugu kamalenbayi ye mɔgɔ Nɛgɛn na

Tɛrɛmɛbaa
Ko, ilahila ilala, Mahamadarasurulahi
Woyika, zeninu ni wurada le la,
Malidennu ni wurada le la.
Karandenkɔnɔ b’ayi Fola, Ala
Woyika, loolo ni wurada le la,
Mali cɛbayi ni wurada le la
Sangarɛkɔnɔ b’ayi Fola, Ala
Woyika, n’i Dònna duguba le rɔ,
Mɔgɔbalu, fòli Di malidennu ma
Walahi, ko tunga ma lanbe Lɔn, woyi
Woyika n’i Dònna Gabɔn le rɔ
Mɔgɔbalu foli di malidennu ma
Walahi, ko tunga ma lanbe Lɔn woyi
Woyika, n’i Dònna Kodiwari rɔ
Mɔgɔbalu, fòli Di malidennu ma
Sɛbɛ rɔ, ko tunga ma lanbe Lɔn, n ba
Woyika, n’i Dònna Fransile rɔ
Mɔgɔbalu, fòli Di malidennu ma
Walahi, ko tunga ma lanbe Lɔn, woyi
Woyika, bì cɛw ye mɔgɔ Nɛgɛnna
Bì, kamalenbayi ye mɔgɔ Nɛgɛnna
Mɔgɔbalu, Ala le [duguren ni], woyi
Woyika, musoyi ye mɔgɔ Tiɲɛna, Ala
Dugu sungurunbayi ye mɔgɔ Nɛgɛnna
Mɔgɔbalu, Ala le [duguren ni di], woyi
Woyika, cɛ mana Taa muso fɔlɔ Furu
Walahi, nin ye ne ka somuso ye
Walahi, nin ye ne ka dujɔmuso ye
O mana Kɛ, nin bɛ Taa flanan Лini
Walahi, nin ye ne ka den-wolomuso ye
Furumuso si tɛ bangemuso Bɔ
Woyika, a bɛ Taa sabanan Furu
Walahi, nin ye ne ka teremuso ye
Sɛbɛ rɔ, muso si tɛ teremuso Bɔ
O mana Kɛ, a bɛ Taa naaninan Лini
Walahi, nin ye ne muso ncinin ye
Furumuso si tɛ baramuso Bɔ
K’anw Nɛɛn, k’an Nɛɛn, k’an Tiɲa pe-pe
Mɔgɔbalu, se tɛ muso ye sa !

Laminɛbaaw
Ka ne Nɛɛn, ka ne Nɛɛn, ka ne Laɲina
Dugu kamalenbayi ye mɔgɔ Nɛgɛnna

Tɛrɛmɛbaa
Ka ne Nɛɛn, ka ne Nɛɛn, ka ne Laɲina
Mɔgɔbalu, Ala le duguren di dɛ

Laminɛbaaw
Ka ne Nɛɛn, ka ne Nɛɛn
Ka ne Nɛɛn, ka ne Nɛɛn
Ka ne Nɛɛn, ka ne Nɛɛn
Ka ne Nɛɛn, ka ne Nɛɛn,
Dugu kamalenbayi ye mɔgɔ Nɛgɛnna

 

Blàdon : 2016-01-31     Yɛlɛmako laban : 2016-12-07


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015