FÀKAN

Mali jamanatigiw >

Amadu Tumani Ture

Bangeli, lakɔliladon , sorasiya

Amadu Tumani Ture Bangera 1948 sàn  nowanburukalo tle 4 Mooti. A ye dugumankalan Kε yen. K’a Tà 1966  la kà Nà 1969 na, a tɔgɔ Sεbεnna Badala bugu cεmakalanso la Bamakɔ walasa a Kε kàlanfa ye.

A Labanna ka Dòn  sorasiyakalan na min bε Wele ko EMIA. A Kεra sannasorasi ye. A ka jàla Nàna Yεlεn teliya la. Degedenyakalan caman kεlen kɔ Risla ni Fransi a Kεra Mali sannasorasi komandow ka ɲεmaa ye 1984 sàn.

1991 sàn marisikalo la, kεlεbaw kεlen kɔ fo mɔgɔ caman nin Tor’a la, Amadu Tumani Ture ye musafanga Dafiri nin ka Sɔrɔ ka Kε jamanatigi yefurancεlafanga la.

K’a Tà juluyekalo tle 29 na ka Nà utikalo tle 12 la 1991 sàn, a ye Lajεεrεba dɔ  Kε ka Sɔrɔ ka jamanatigisigi ni wasadensigi kàlataw Boloda 1992 sàn. Jamanatigisigi kàlataw bannen a ye fanga Di Alfa Umar Konare ma sabu ale de Sugantira ka Kε jamatigi ye. O kεlen mɔgɔ ye tɔgɔkura Da Amadu Tumani Ture la ko « Bεεjεfanga sorasi ».

Politikiko, Jamanatigiya

Siyεn fɔlɔ ( 2002-2007 sàn na)

2001 sàn sεtanburukalo tle fɔlɔ a ye yamaruya Лini ka Bɔ sorasiya la. O la sisan a y’a sèn Dòn politikiko la nin ka Sɔrɔ k’a kan Bɔ jamanatigiya nɔ fε 2002 sàn. A kεra jamanatigi ye 2002 sàn mεkalo la. A ka jàma sɔrɔlen tun ye 64,35% kàlata tàko flanan na. A fangaɲini-ɲɔgɔn Smayila Sise n’o tun ye minisirikɔrɔ ye, ta tun ye 35,65% ye.

A ka jamanatigiya kɔnɔ na na a tun tε parti la wa partipolitik bεε dɔ tun b’a ka gɔfεrεnema kɔnɔ. A sìgilen ye Amεd Mohamεd ag Amani k’a ka ɲεmaakuntigi ye.  O de ye baara Bla  2004 sàn awirilikalo tle 28. Mɔgɔ min y’a Nɔnnabla o Kεra Usmann Isufi Mayiga ye.

Siyεn flanan (2007-2012 sàn na)

Amadu Tumani ture Tlara k’a kan Bɔ jamatigiya nɔ fε tugun 2007 sàn kàlataw sèn fε.

Ani parti caman y’u bolo Di ɲɔgɔn ma o sèn in. U dalakan tun ye Mali ka taaɲε ye. A nɔ fε mɔgɔ bεε Ko nin sèn na „ Tako kelen“ dòn.

Amadu Tumani Ture Sìgira tuguni jamana kùn na 2007 sàn awirilikalo tle 29 don kàlata tako fɔlɔ la. A ye maa 71,20% de Sɔrɔ. A fangaɲini-ɲɔgɔn Ibrahim Bubakar Keyta ta Kεra 19,15% ye.

K’a Tà 2012 sàn marsikalo 21 ʃu la ka N’a tle 22 la, kalo fla ɲɔgɔn sani a ka fanga banni 'cε, a ka fanga Dafirila  Amadu Haya Sanɔgɔ n’o ka mɔgɔw fε.

2012 sàn awirilikalo tle 8 Amadu Tumani Ture y’a Jira bεε la k’a ye fanga Blà.

Kabi o waati fo sisan Amadu Tumani Ture bε jamana kɔ kan. A bε jamana min na o ye Sεnεgali ye.

Blàdon : 2017-03-18     Yɛlɛmako laban : 2017-03-25


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-09

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015