FÀKAN

Idrisa Sumaworo 1949 - ?

Idrisa Sumaworo Ye Màli ‘dɔ̀nkilidala ye min Bangera 1949 kalo fɔlɔ tlè 19 Welesebugu. Kàramɔgɔ fɔliko nàsiraw la. A bɛ fyentɔw Kàlan fɔli la kàbi 1968 sàn. A y’a ka sannakalan Kɛ Birmɛngam 1987 sàn. Nkɔ̀ni tùn B’a ‘bolo k’a To a burankɛ fὲ yèn. Kàbi a ka dɔgɔ fo kà N’a Balikuya a tùn bɛ Taa a ka kàlanblaw Kɛ Bàmakɔ. K’a T’o la a ye flèko ni fɔliminɛn wɛrɛw Лɛɲini k’u Dɔn. A yὲrɛ ka ‘fɔ la, fɔlikan minnu tùn bɛ Kɛ faaba ‘kɔnɔ, olu de y’a To a ye fɔli Kànu. A ‘sàn 18, a ye Jitumu fɔlikulu Sìgi ‘sèn kàn n’a teriw ye Welesebugu la.

1968 sàn a Nàna Fɔliko Kàlanso la Bàmakɔ. K’a To kàlan na, a ye ‘dɔ̀nkili  caman Bɔ ORTM ‘tɔgɔ la. O waati la, a ye ‘Ancien combatant” dɔ̀nkili Bɔ. A bɔlen ‘kɔ o fɔlikalanso la, a Kɛra ‘kàramɔgɔ ye Dire ni Bàmakɔ. K’a T’o la, a ma Sàlaya dɔ̀nkiliko fὲ ni fɔli-jɛkuluw ye. A ni Amadu Bàgayɔgɔ n'a mùso Mariyam Dùnbiya (Amadu & Mariyam)  ka ‘ɲɔgɔnye y’a To a y’a màko Dòn fyentɔw kùngow la. 1980 sànw na, a ye “Miiriya” fɔli-jɛkulu Sìgi ‘sèn kàn fyentɔw dɔrɔn tùn Bɛ min ‘kɔnɔ n’a ɲɛmɔgɔya tùn Bɛ Amadu & Mariyam ‘bolo. O hakinata in de y’a To a ye kàlanmusaka Sɔ̀rɔ kà Taa fɔliko kàlan Kɛ Birmɛngam sannakalanso la 1984 sàn.

‘Dɔ̀nkili bɔlenw

2003 : Kote

2010 : Jitumu

 

Blàdon : 2020-02-16     Yɛlɛmako laban : 2023-08-18


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015