FÀKAN

Mali duguw >

Fàkɔkuru

Dugu yɔrɔfɔli

Mali dugu misɛnnin dɔ ye Fàkɔkuru ye. Fàkɔkuru bɛ mali marabolo sabanan fɛ. Kajolo kolomi dugu dɔ y'a ye. Fàkɔkuru bɛ mali galoda min ka mara 'kɔnɔ o ye Luluni ye. Fakɔruru n'o galotigi-dugu 'cɛ ye bam 30 ye. Bam 20 b'a ni kajolo 'cɛ, 80 b'a ni Sikaso yɛrɛ 'cɛ. Kajolo de ye yen lamini duguba ye fakɔruru ka surun min na. Nka a ni dugu misɛnnin wɛrɛ minnu ka surun o dɔw ye kura, o b'a kɔrɔnyanfan fɛ ni bam 8 ɲɔgɔn ye, lɔfige, o b'a ni tlebin 'cɛ ni bam 12 ye, kɛɲɛka fɛ, zegwa bɛ yen ni bam 18 ye ani luluni, o b'a ni kɔrɔnyanfan 'cɛ ni bam 30 ye.

Dugu tɔgɔko

Tɔgɔ fla tɛ Fàkɔkuru la Fàkɔkuru 'kɔ. Tubabukan na, a bɛ sɛbɛn tan: Facocourou. Nka fɛn min ye Fàkɔkuru wɛrɛ kɔrɔ ye kùnnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ma Sɔrɔ o 'ko kan.

Dugu marabaako

Laadala-dugutigiya bɛ Fàkɔkuru w'a dugutigiya bɛ Nà kɔrɔya-kunda de fana. U ka o dugutigiya bɛ Mumunmunun jàmu kelen màaw de ni ɲɔgɔn 'cɛ n'o ye wataralakaw ye. Dugukolotigiw fana bɛ fakɔruru,Nka olu ni dugutigiw fana tɛ kelen ye. Fɛn wɛrɛ tɛ Nà ni dugutigi-yɛlɛma ye yen n'a Bɔra saya la. An bɛ bì min na (2016) Làmini watara de ye yen dugutigi ye. Nka o fana Fɔra dɔw 'kɔ i n'a fɔ Labasu watara o n'a ɲɔgɔnnaw.

Dugu bònya

Kabini Fàkɔkuru Kɛra Fàkɔkuru ye, a ma Deli ka sìgiyɔrɔ-yɛlɛma Kɛ. A dugu in mɔgɔ bɛ Taa 1500 ɲɔgɔn na. Yen kìnw Tlalen dòn ka Kɛ wɔɔrɔ ye. Olu la, Jagwanu, Tukɔrɔna, Namɔɔsana, Kɔdɔɔna ni Tɔnsɔn b'o la.

Dugu siyako

Siya sàba de bɛ Fàkɔkuru olu ye: Samɔgɔ, Miɲanka ani fula ye. Watara, kɔnɛ ani tarawele yen jamuw ye. Fàkɔkuru sinankun ye mɔsiw ye. Furuɲɔgɔnya bɛ Fàkɔkuru n'a laminidugu bɛɛ 'cɛ. wa Fàkɔkuru dugu yɛrɛ 'kɔnɔ tnɛ tɛ 'du ni 'du 'cɛ, a tɛ 'siya ni 'siya 'cɛ, w'a tɛ 'jàmu ni 'jàmu 'cɛ furuko siratigɛ la. Samɔgɔkan 'kɔ, kan wɛrɛ minnu bɛ 'dɔɔdɔɔnin fɔ yen ye bamanankan, fulakan ani miɲankakan ye.

Dugu baarako

Fàkɔkurukaw ka baarawla belebele dɔ ye sɛnɛ ye. U ka sɛnɛfɛn sɛnɛta dɔw ye saɲɔ, kàba, malo, tiga, tiganinkuru, ku, bananku, woso, ʃɔ, danan, dà ani kɔɔri ye. Fàkɔkurukaw bɛ jiridenjagota-jiri dɔw fana Turu i n'a fɔ mangoro, lenburu, buyagi, manje, ntɔmɔnɔ ani sɔmɔ. Fàkɔkurukaw m'u sèn Dòn nafɛn misɛnnin nakɔlabaaraw la an bɛ bì min na (2016). U bɛ baganmara Kɛ u ka sɛnɛ sèn fɛ. Nka u ka o bagan maratawla fànba ye misi, bà, saga, fàli, wùlu, jakuma ani sonsan ye, kamanmafɛn dɔw fana bɛ Mara u fɛ i n'a fɔ ʃɛ, kami, tonkɔnɔ ani jɛnɛntubannin. Laadalamɔni kelen kelenninw fana bɛ Kɛ yen. O mɔnikɛyɔrɔ-lakodɔnnenba dɔ ye yen jibanbeda ye. Fàkɔkurukaw bɛ jago misɛnninw Kɛ i n'a fɔ butigi-feere, jiriden-feere, dabafeere ni kamanmafɛn-feere. Sugu t'u yɛrɛ fɛ yen minkɛ o y'a To u ka magoɲɛfɛnko n'u ka sànnifeereko bɛɛ Лɛsinna u ka kɛrɛfɛdugu suguw ma.

Dugu Fὲɛrɛko

Fàkɔkurukaw bɛ kamanmafɛnw Minɛ ni fɛɛrɛ minnu ye o dɔ ye wɔ̀lɔjuruda, gɛnni, Лɔɔrili ani manabɛlɛ ye. Nka u bɛ marifa, bese ani waraminɛ-nɛgɛ Tà kungosogobaw minɛni kamà. U b'u ka dugukɔnɔ dabaw Minɛ ni fɛɛrɛ min ye ye jonborifli walima k'u Nɛgɛ ni dumunifɛn ye ani k'u Koron ka Dòn yɔrɔ koronnen dɔ la ye.

Dugu yiriwaliko

An bɛ dòn na i ko bì, ɲɔʃimansin, pɔnpekɔlɔ, jabaranin, kɔɔrisugu, moto ani kalalikɛmansin bɛɛ dɔ bɛ Sɔrɔ Fàkɔkuru. CMDT ni Kafojigiyɛ ye cakɛkuluw ye minnu bɛ dɛmɛ Dòn Fàkɔkurukaw fɛ sɛnɛko ni sanifeereko, an'u ka warimarako la kosɛbɛ.

Dugu kàlanko

Duguma-dakun fàn fɔlɔ kàlanso fla de bɛ Fàkɔkuru. Sàn wɔɔrɔ kàlanw de bɛ K'u 'kɔnɔ. Kɛnyɛrɛyeta t'u ka kàlansow la. Lakɔli bɔlen 'kɔ yen, madarasa kàlanso kelen fana bɛ yen, o fana ye duguma-dakun fàn fɔlɔ ye. Fàkɔkurukaw ka lakɔlikalan fanga ka bon ni kàlantɔw ye yen bì.

Dugu batoko

N'a Bɔra silamɛya la, diinɛ wɛrɛ tɛ Fàkɔkurukaw fɛ yen. Alisilamɛya misiri duuru de bɛ yen, kelen ye jumamisri ye a tɔ naanin ye misirigasanw ye.

Dugu ɲεnajεko

Fàkɔkurukaw ka ɲɛnɛjɛlakow ye kɔɲɔ, denkundi, seli, sanyɛlɛma, laadalako ani tɔnɲɛnajɛ ye. Fɔlifɛn minnu bɛ yen, u ka ɲɛnajɛw ɲanamayali kamà ye jenbe, nkɔnin, flen, buru, fle, bàra, bala ani dunun ye. ɲɛnajɛlako kɔrɔ minnu bɛ Fàkɔkuru halisa olu dɔw ye nparibɔ, fɛrɛn, juruden ani nten ye.

Dugu kungoko

Kɔ naani ni dàla damadɔ bɛ Fàkɔkuru kungo 'kɔnɔ. Yen kɔw 'kɔnɔ, manɔgɔ ni ntɛbɛn ni wùlujɛgɛ ani sajɛgɛ bɛ Sɔrɔ yen ka Fàra koorow ni kaanaw kan. Yen jiribaw ye jala, banan, sanan, zaban, nsira, ʃì, nɛrɛ, sebe, toro, balazan, kɔlɔ, ntabakùnba, kòro, sunsun, zɛkɛnɛ, zaajɛ ani nten ye. Kungokɔnɔsogo minnu ka Teli ka Ye Fàkɔkuru kungo 'kɔnɔ olu ye wòronin, dànkalan, ntomisa, nkorongo, wɔlɔ, warabilen ani baninkɔnɔ ye. tɔgɔ tɛ Fàkɔkuru kungodaw la.

Dugu Kaburudoko

Kaburudo kelen de bɛ Fàkɔkurukaw fɛ yen. Cɛ ni muso ni denmisɛn ni duguden ni dnan ni yɛrɛfaaʃu ni jangaroʃu ani musokɔnɔmanʃu bɛɛ ʃù bɛ Dòn yen de. U ka kaburudo bɛ dugu ni tlebin 'cɛ.

Dugu waatiko

Fàkɔkurukaw fɛ yen, ni samiɲɛ Bɔra yen kawulɛ bɛ Nà n'o Bɔra yen Tlema bɛ Nà. Ni yen samiɲɛ Sesa lolɛ sanji tɛ kɔ Tigɛ.

Dugu kabakoma-yɔrɔko

Kabakomayɔrɔ kelen bɛ fakokuru, u b'a Weele ko "Faramisiri". 

 

Blàdon : 2016-07-13     Yɛlɛmako laban : 2016-07-26


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015