FÀKAN

Waraminɛ-nɛgɛ

 Nɛgɛ labɛnnen dòn 'fὲɛrɛ la kà da K'a la min ɲinw bɔlen dòn. A da fàn fla  bɛ Wàga kà Bɔ ɲɔgɔn na fanga la n'i ye minnu Blà u bɛ Nà Bàlan ɲɔgɔn na ni fanga ye k'a ɲinw Coron ɲɔgɔn 'kɔnɔ. O waleya o mana Kɛ kà wara min To a da in nco 'kɔnɔ, a b'o Dɛrɛ f'o tɛ Se k'i yɛrɛ Bɔ a la. 

Balanyɔrɔnin dɔ B'a la n'a da Wàgara o bɛ Bàlan min na kà Blà wara tɛmɛtɔ 'ɲɛ. A dabaga bɛ Se k'a Dà 'yɔrɔ la waraw tɛmɛsira ye min ye. O fana  bɛ Se kà 'fὲɛrɛ Kɛ ni waraw ka dunfɛn dɔ dònni ye nɛgɛ da wàgayɔrɔ la. A tìgi bɛ nɛgɛ Siri fɛn dɔ la walasa wara fangama min mana Minɛ a la o kan'i Sàma n'a ye kà Tunun a dabaa la. 

Waraminɛlan bɛ Da kà Blà waraw 'ɲɛ tu 'kɔnɔ yen. N'a tìgi y'a Da o bɛ Taa 'so. A bɛ 'waati Tɛmɛ fɔlɔ f'a k'a Dɔn ko waraw tɛmɛtuma dɔ Tɛmɛna tuma min, a tɛ Taa a Lajɛ. A ka c'a la yɛrɛ, nɛgɛ dabaa b'a Da kà tle Kɛ fo kà ʃì. Ni dugu Jɛra, a bɛ T'i ɲɛ Da a ka nɛgɛ kan n'a gɛrɛsɛgɛ Kɛra 'fɛn na a la. A bɛ Taa ni ko sàba y'a 'kɔnɔ nɛgɛlajɛ la: fɛn dɔ sɔrɔli nɛgɛ la, fɛn dɔ porokotonɔ sɔrɔli nɛgɛ la, walima foyi ma Se nɛgɛ ma. N'a ye 'fɛn Sɔrɔ nɛgɛ la, a b'o Bɔ kà Taa n'o ye 'so. N'a y'a Sɔrɔ nɛgɛ ye fɛn dɔ Jὲ k'a Bɔ a cogo la, a b'a Yɛlɛn kà Blà a nɔ na yen. N'a yɛrɛ y'a Sɔrɔ ko 'fɛn ma Maga nɛgɛ la fyew, a b'a To yen a cogo la yen. Nk'o dɔw la, a b'a Fɔ k'a dayɔrɔ man ɲi k'a blàyɔrɔ Yɛlɛma. 

Waraminɛgɛ bɛ Kɛ kà wara sugu minnu Minɛ a ka c'a la olu ye totow, kaanaw, koorow, jakumaw, nkɔɔlɔwaraw, ŋɛnsɛnw a n'o ɲɔgɔnnafɛnw. N'i ta lawulilen dòn fɛn min minɛni 'kan ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la, i b'i ta Dla k'a Bɛrɛbɛn n'o bònya n'o dɔgɔya hakɛ ye. A dɔw bɛ Kɛ kà hali bàmaw ni warablènw Minɛ.  

 

Blàdon : 2017-04-29     Yɛlɛmako laban : 2017-04-29


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015