FÀKAN

Kan ni Yiriwa tɔn ka 2012 dɔgɔkun kàlan kunaɲɛ

Fòli bɛ ka Taa MAKDAS (Mali Kanko ni Danbe Se) jɛkulu ma;

Fòli bɛ ka Taa kɔrɔmanso cakɛda ma;

Fòli bɛ ka Taa Farafinna ni Arabula ka kelenyatɔn cakɛda ma;

Fòli bɛ ka Taa FAST sannakalanso ma;

Fòli bɛ ka Taa Kalabankura duguma-kalanso ma;

Fòli bɛ ka Taa karamɔgɔw ma;

Fòli bɛ ka Taa kàlandenw ma.

Fòli bɛ mɔgɔ bɛɛ ye, fɛn o fɛn Sera k'i sen Bɔ i kɔnɔ kɔrɔ ka Na nin kɛnɛ barikama in kan.

An balimaw, bi ye donba ye. Bi ye faso kunnawolodon ye. Bi ye fàso-kanko ɲɛtaadon dɔ ye.

An b'aw ladɔnniya k'a fɔ, Kan ni Yiriwa ye tɔn ye min y'a jìgi ka fàsokanw bɔli nɔgɔ la sira Taama. O siratigɛ la sa, a ka baaraw la, lakalanni bɛ jɔyɔrɔba la. O kosɔn, nin ye Kan ni Yiriwa san flanan ye ka lakalanni Boloda, a bɛ kàlan min Weele ko magokalan. A tako fɔlɔ Kɛra masaladɔn kan 2011 - 08 tle 1 – 7 na. An b'a tako flanan min kuncɛkɛnɛ kan nin ye, o da Minɛna ntɛnɛn tɛmɛnen 2012 09 03. O Bòlila forobakɛnɛya dakun dɔ kan an bɛ min Weele ko balodɔn.

Dɔgɔkun baaraw Daminɛna ni jɛkafɔ dɔ ye min dakun Kɛra Bamanankan bɛ tɔgɔ Da miiriya kura la cogo min na n'a yɛrɛ kɔnɔminɛnw ye. Tle flanan baaraw Kɛra balodɔn kàlan dabɔli ye. An Tɛmɛna ni kàlanw ye sa fo juma. Sibiri sa, an ye kiimɛni Kɛ kàlan faamuyacogo kan. Bi min ye dɔgɔkun baaraw kuncɛdon ye, an Fɔlɔla ka MAKDAS jɛkulu ka baara kɛlenw Ye Mali kanw kan. Don laban in baaraw foorila sisan ni kiimɛni jaabiw dili ye. Jaabiw dili Kuncɛra ni Ŋana 1lɔ ni 2nan ani 3nan ka ladyalifɛnw dili ye.

Lakalanni in kɔnɔna na, an ye gɛlɛya kunbaba fla jate sɔrɔ. O gɛlɛyaw bɛ tali Kɛ kanw baarali minɛbaliya kan ba la. A gɛlɛya fla dantigɛlen Flɛ:

- An y'a jate minɛ k'a fɔ daɲɛ sɛbɛnnen yelen bɛ ka Kɛ kan mɛnbaa bolo dɔnbaalafili ye;

- An y'a jate minɛ ko miiriya kura tɔgɔ dalenw daɲɛ lakodɔnni sirilen bɛ u bɛnkanyali la ka sɔrɔ k'u Forobaya.

Gɛlɛya fɔlɔ sababu ye gafekalan kɛli dɔgɔya ye bamanankan na mɔgɔw fɛ. Mɔgɔw dɔ dɔnfɛn ye kɔrɔdon ye fɔli la nka n'i y'o sɛbɛnnen Jira o tigi la k'o ka o Kàlan a bɛ Kɛ dɔnbaalafili ye bari a ɲɛ delilen tɛ daɲɛ sɛbɛnnen n'a kɔrɔ dɔnni na ɲɔgɔn fɛ bamanankan na. O ye gɛlɛya ye min fura ye ka sɛbɛnfɛn Caya bamanankan na ani k'u kàlanni Minɛ ba la.

Gɛlɛya flanan bɛ tali Kɛ bɛnkan tabaliya kan jamana kɔnɔ daɲɛkura-ko kisa kan. N'o bɛnkanw cakɛda ma Sigi sen kan, miiriya kura daɲɛ lakodɔnni tɛ Se ka Forobaya fyew.

 

Kan ni Yiriwa 2012 sàn

Kanyeleke ka Bɔ yen, dugulenkan k'i Cooko

Nɛgɛjuru-sira: +223 66 69 02 009 / +223 74 49 82 77

Fogosira: (hotmail) kanniyiriwa@hotmail.fr

Лɛmɔgɔ

 

Blàdon : 2015-01-10     Yɛlɛmako laban : 2017-01-07


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015