FÀKAN

Ziirinda >

Forotigi ni 'jinɛ kalabannci

Nin Kɛra cὲ dɔ ye, 'foro belebele tùn bɛ min ‘bolo. 'Sàn o sàn, a tùn bɛ foro in Sὲnɛ. Sàn dɔ la, a Taara a ka fὸro la ni k’a baara da Minɛ. A ye ‘waatinin Kɛ dɔrɔn, jinɛ dɔ Bɔra tu 'kɔnɔ kà Pɛrɛn kà D’a kan. Jinɛ pɛrɛnkan Kɛra :
-    E bɛ mun na yan?
Sὲnɛkɛla Siranna sa, nka a Sera kà jinɛkɛ Jaabi :
-  N b’a la kà n ka fὸro de Labɛn, bari dànnituma Surunyara.
Jinɛkɛ y'i Kanto sὲnɛkɛla ma :
-    Fὸro in Kɛra e 'ta ye tuma jumɛn ? E t'a Dɔn ko ne de y'a tìgi ye wa?.
Sὲnɛkɛla Ko a ma :
-    Ne tùn t'o kàla ma. Fo n'e Yafara ne ma dɛ! Nka, komin e ta ye fὸro ye, ne kɔni b'a Лini i fɛ i ka Sabali kà n To n ka foro Sὲnɛ. N bɛ n ka denbaya balo Лini a ‘kɔnɔ.
Jinɛkɛ ma Bàn o ma. A Ko 'baasi tɛ o ye ko cὲ bɛ Se k'a ka sὲnɛ Kɛ. Jinɛkɛ Ko nka, ko ni cὲ ye sὲnɛfɛn min Sὲnɛ, ko u flà b'o Tla u ni ɲɔgɔn ‘cɛ. Ko ni tlali bɛ Kɛ, ko sὲnɛfɛn dugumana bɛ Kɛ ale jinɛkɛ 'ta ye ni k’a sanfɛla Kɛ cὲ ‘ta ye. U Bɛnna o bɛɛ kan.
O Kɛlen dànnituma Nàna Se. Cὲ ye ɲɔ Dàn. A ka ɲɔ Лɛna kosɛbɛ. Лɔ Nàna Se minkɛ, sὲnɛkɛla y'a Tigɛ ni k'a Gosi k’a Dòn bɔɔrɛw ‘kɔnɔ kà T’a Fèere. Jinɛkɛ fana n'a denw Taara ɲɔkalaw Tigɛ, k'u Fàra ɲɔgɔn kan ni kà  Taa n'u ye sugu la u fèereli kama. Sugujɔlaw Tora k'u Lajɛ. Olu ma 'dàn foyi Sɔrɔ u la, wa mɔgɔ ʃi ma jinɛkɛ n'a denw Лininka hali ɲɔkalaw sɔngɔ na. O kɛlen, jinɛkɛ Dimina fo kà Tɛmɛ.
Ɔ, sàn min Dar'o kan sa, don dɔ a Taara fὸro in na kà Taa sὲnɛkɛla Sɔrɔ yen tugun. A y'i Kanto sὲnɛkɛla ma o la, k’o ye namara Kɛ ale la salon tlali la. A Ko nka ɲìnan ta la, k’ale de bɛ nà sanfɛta Tà ni kà dugumana Di cὲ ma. O kɛlen, sὲnɛkɛla fana Ko o tɛ 'baasi ye.
Ɔ, dànnituma selen, sὲnɛkɛla fana ye woso Sὲnɛ. Woso Nàna Se tuma min  na, jinɛkɛ n'a denw Taar'o bulu bɛɛ Bɔ. Sὲnɛkɛla yɛrɛ Taara woso ku Bɔ. U Taara ɲɔgɔn fɛ sugu la. Sὲnɛkɛla ka woso Banna pew kà jinɛkɛ ka wosobulu gàlalen To a ‘bolo. O mɔnɛ fɛ, jinɛkɛ Kulela dew. Kabini o don Bɔr'a la sa, ‘màa ʃi ma jinɛkɛ n'a denw Ye blen. Foro tìgiya Seginna cὲ ma a ‘nɔ kɔrɔ la yen.

An y'o Tà yɔrɔ min, an y'o Blà yen.

 

Blàdon : 2016-05-14     Yɛlɛmako laban : 2016-05-14


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015