FÀKAN

Ziirinda >                                                                                                                                   2016  04 26

Kamalennin sàba

Nin Kɛra kamalennin sàba ye, terimaw tùn dòn. Fanga tùn bɛ kelen ɲɛji la. N'o tùn ye gὲlɛya walima kɔnɔganko Sɔrɔ, o tùn bɛ Sin ka Kasi tèn. N'o tùn Kɛra, o ɲɛji tùn bɛ Sin ka Bɔ ka Kɛ baji ye tèn. Kamalennin flanan, barika tùn b'ale dafiɲɛ de la. N'ale fana tùn Kɔnɔganna ko dɔ la, ale tùn bɛ Sin k'a dafiɲɛ Fili tèn. O bɛ Yɛlɛma ka Kɛ funun-fununba dɔ ye. Kamalennin tɔ sabanan sa, o ta tùn ye kulekan de ye. N'o tùn Kulela aaa, tasuma tùn bɛ Bɔ o 'da ka fàn bɛɛ Minɛ.
Aaa, don dɔ wùlada sumalennin fɛ, nin kamalennin sàba ninnu de Flɛ ka taama dɔ Boloda, K'u bɛ Taa Bɔ u teri dɔ la. Waati kofɔlen Nàna Se minkɛ, u Wulila ka taamasira in Minɛ. U bɛ Taa, u bɛ Taa... Tle Bìn waatinin yɛrɛ Sera ka Bɛn n'u fana selen ye kɔ dɔ ma. Ɔ, o kɛlen sa, u fana y'u Sìgi o kɔda in na yen. U Tora o sɛngɛlafiɲɛbɔ in de la fo sunɔgɔ Nàn'u bɛɛ la kelen-kelen. Aa, o kɛlen u bɛ Sɔmi 'ko la tùma min na, u ye waraba dɔ kulekan Mɛn u yɛrɛ kɛrɛfɛtu 'kɔnɔ. Aa, o kɛlen, kamalennin fɔlɔ Girinna ka Wuli k'i dafifiɲɛ Fyɛ. O Kɛra funun-fununba ye ka waraba fyɛ ka fàn bɛɛ Tunu o la. Waraba k'a bɛ Sɔmi 'ko la tùma min, kamalennin flanan fana Sinna ka Girin ka Wuli ka Kule, fàn bɛɛ Kɛra sisi ni tasuma ye tèn ka waraba ja Tigɛ ka siran dòn o la k'o Hawuja. Tùma min na a ko a b'a yɛrɛ Sɔrɔ o ko 'kɔnɔ, kamalennin sàbanan fana Wulila k'a ta Kɛ kasi ye. Aa, u bɛ Sɔmi 'ko la tùma min; cὲ ɲɛji Nàna Kɛ bajiba ye u kamalen sàba bɛɛ 'ɲɛ b'u yɛrɛ la bajiba min san fɛ. U 'ɲɛ b'u yɛrɛ la ka Taa ba bolo wɛrɛ kan waraba To ba bolo dɔ in kan yen.
N y'o Tà yɔrɔ min n y'o Blà yen.

 

Blàdon : 2016-05-11     Yɛlɛmako laban : 2016-05-11


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015