FÀKAN

Mali >

 Mali sariyabaju

Sariyasen 25

Mali ye jɛmufanga ye, yɛrɛya tigi, yɛrɛmase tigi, tilabali, jɛmufangama, diinɛkelenlandibali ni mɔgɔyata. A taabolo ye jama ka Guwɛrɛnɛman waleyalen, a yɛrɛ fɛ, a yɛrɛ nafa kama. Jɛmufanga fangadaw ye ninnu ye : - Jamana peresidan ; - Guwɛrɛnɛman ; - Depitebulon ; - Sanfɛdan kiiribulon ; - Sariyaba kɔlɔsili kiiribulon ; - Wasadenya sanfɛkiiribulon ; - Fasodenya tiladaw ladilisoba ; - Sɔrɔ ni ɲɛtaa ni kodɔn bilasirabiro.

Jamana nɔbilafini ye finisira jɔlen saba, si man bon ni si ye, u ɲɛ ye binkɛnɛ, sanujiɲɛ ni bilenman ye. Jɛmufanga kalikan ye jama kelen, kuntilenna kelen, dannaya kelen. A fasa dɔnkili ye Mali man'a kan bɔ. Sariya bɛ Bɛnkanfanga bolonɔ ni a taamasiyɛnw dantigɛ. Tubaabukan ye kanjɛ ye Sariya na fasokanw yiriwacogo n'u kanjɛya dantigɛ.

Blàdon : 2020-05-12     Yɛlɛmako laban : 2020-05-12


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015