FÀKAN

 

Sùmayila SISE ma Sɔ̀n kàlata kùn flanan jaabiw mà

Bì, sibiri Utikalo tle 18nan 2018 sàn, Mali jàmana fanga ngwaaradabaa, n'o ye Sumayila SISE ye, o n'a nɔ̀fɛmɔgɔw Bɔra kà nisɔngoya-taama Kɛ, k'a Jìra k'a Fɔ k'u ma Jὲn ni kàlata tàko flanan jaabi kùn fɔlɔw ye. U y'a Jìra k'a Fɔ ko namara Cayara a ko 'kɔnɔ kojugu. U ko ka Da o dìbidibikow kàn baara in 'kɔnɔ, k'u b'a Лini sàriyabaju blòn fɛ k'a ka yamaruya Di ko ‘segin ka Kɛ kàlata in kàn kokùra. SISE y’a Jìra k'a b'a seko Kɛ politiki ni sariya 'kɔnɔ walasa k'a kow Sèn ka Se u dàn na.

Blàdon : 2018-08-19     Yɛlɛmako laban : 2018-08-21


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015