FÀKAN

Nɔkɔlɔn kɔɔri sɛnɛnenw: u minɛnw n'u sɔngɔw kùnnafoni sàn tan laban in na (k'a Daminɛ 2005-2006 sàn na ka n'a Bla 2014-2015 sàn na)

2005-2006 sàn

Taari hakɛ 90
kɔɔriʃi hakɛ 90
Nɔgɔw Nɔgɔfin hakɛ, bɔrɛ kelen sɔngɔ,mùmɛ

270x2873=775.

710
Nɔgɔjɛ hakɛ, bɔrɛ kelen sɔngɔ,mùmɛ 90x2310=207.900