FÀKAN

Zanakabila

1.      Jogo min bε fεn kɔrɔbayalen na, o dabɔra kabi a dɔgɔmannin

Da ka kumuya bε dɔn kabini a bulu flanin

Den ɲuman bε dɔn a ba bara la

Nkεlεndennin bε mɔn ni baga y’a da

Numu kɔrɔlen tɛ Don fan na

Ŋɔnin ni nun bɛ Mɔ

 

2.      Sababu minnu bε ta kùnnandiya kan

Ni Ala ye jɛgɛ Da wulu ye, a b’a Minɛ

Nɔnsin gεrεsεgεlantɔn tε jolo Bɔ

Garisɛgɛtigi bɛ wulujɛgɛ minɛ nkalangɛ la

Jɔnkunnandi cεlajuru tigεyɔrɔ bε bεn ɲamasun kɔrɔla ma

Blàdon : 2016-07-07     Yɛlɛmako laban : 2016-07-07


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015