FÀKAN

Donsoya

Aa donsoya, baara juguba
Aa donsokε fεnjugu, muso bεε tε donso Bange
Musonin kɔnɔrɔkuruma tε donso Wolo : ɲεjugu, ɲεɲuman
Donso Fò, ‘tosumalendun, ‘nasumalendun
Donso Fò, ‘minnɔgɔrɔminε
Donso Fò, ‘dεnfana,
Donso Fò ‘sosofana
Donso Fò ‘gungurunnatalon,
Donso Fò, ‘gabakurun-natalon,
Donso Fò, ‘kulukunna-yεlεn,
Donso Fò, ‘jεkunbε
Donso Fò, ‘nkomirɔtaama,
Donso Fò, ‘binjalan-nɔtaama
Ee, ni donsokε Dònna wula ‘fàntan ni wula ‘bantan,
I Kεra defray ye,
‘Kɔ ni ‘ɲε t’i la,
‘Kùnmajigin ani ‘ɲεmayεlε,
Aa, ‘seere tε donso la fo Ala n’a kira.
Eke, donsoya ye koba ye,
Jɔn ko donsoya ye fugariya ye?
I ni ‘tlebantaama, i ni ‘ʃubantaama
Ni donso bε Dòn kungo ‘kɔnɔ,
A b’i c Siri ko ‘zantarama,
Ka marifa Jason komin ‘tεgεrɔlɔgɔma,
Ka sankolo Kε kùnmafugula ye,
Ka dugukolo Kε sènkɔrɔ-sabara ye
A b’i Dεnbε-dεnbε i ko furu jugu,
Furu jugu tε Sà, a kùnkankuma tε Ban.
Ee, donsoya ye ɲani caman ye,
Sà juguw bε ‘kungo,
Mɔgɔdun-waraw bε ‘kungo,
Donso t’olu Miiri
Ni donsokε ye sogo Ye, maɲumako Dabɔra
A b’i Sasama, k’i Miniɲanbasama,
K’i Majigin, k’i Mayεlεn komin ‘kɔnɔdimitɔ
K’i Tεεbε-tεεbε komin den taamalen kura,
K’i Makun i n’a Fɔ ‘bobo
K’i Yuguri-yuguri i ko ‘jεgεbarɔntumu
K’i Tooso-taasa i ko ‘flenbarɔji
A b’i Lelikema komin ‘sannɔfεntala,
K’i Tlomajɔ komin ‘doolenfilila
A bε sèn kelen Kε ‘ɲεbaloma,
Ka kelen Kε kɔkɔrɔ-donjiri ye
A bε ɲε kelen Fitiri ka kelen Selifanatle
Ka marifaju ni kamakun Kε balima ye
K’i Mɔrɔ-mɔrɔ komin ‘kɔnɔdimitɔ
Ka bolo kelen Kε baloma ye,
Ka kelen Kε dɔntin ye ; ‘wuladɔntin.
O tuma a bε juba Gosi, daba bε Kuma,
Nεgεw taakan ko: wara-n-tɔmɔ, wara-wara-n-tɔmɔ;
Kelen bε sɔn na, kelen bε biɲε la,
Sɔnkannεgε ma Tɔto kɔnɔrɔfεn na, sanko biɲεkannεgε.
Ee, nεgε man ɲi, nεgε fa den wolo,
Nεgε Sera kὲlε la, a tε Se ɲεfɔli la,
Kὲlεkolon-tigε Bεnna nεgεnin kurun ma.
A tε ‘kɔsegin Лεdɔn
Donsokε ni ta ani goni

Seku Sangarε, 2014 12 16

______________________________________________________________________________________________

Dɔ Fàra i ka dɔnta kan

Seku ka poyi wɛrɛw Lasɔrɔ yan

sama

komo

Blàdon : 2016-07-07     Yɛlɛmako laban : 2016-12-07


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015