FÀKAN

2014 10 08 mali kura

Donkibaru 
An balimaw, aw ni ʃu: Mohamεd Tuure

Senegali fìnitigi kelen Fàgara kunungo gὲlεden fε, min Cira MINUSMA dagayɔrɔ kama Kidal sìgida la. Juma tεmεnnen na, dànkari wεrε la, MINUSMA kama, Nizεr fìnitigi kɔnɔntɔn Fàgara, ni u ka sutura Kεra bìdon, Лaamε, Nizεr jamana faaba ‘kɔnɔ.

Lajεεrε la kunun Лaamε, Nizeriya kεrεfεla jamana ɲεmaaw ye lakana-jεkulu Boloda yaasa ka Boko Haram Kὲlε. A sorasikulu maa bà kεmε wolonfla ka kan ka baara da Minε nowanburukalo la. Santrafriki (Santrafrik) jamana la, mankan Wulila tugunni K M 5 kìn ‘kɔnɔ, silamεkamalennin dɔ ka fàgali kɔ fε. A bε maa duuru Bɔ, minnu Fàgara a mànkanw la.

Bìdon de Anti Balaka bànbaanci-jεkulu ka kangarida sarati waati bε Ban ni u ye a Лini jamanatigi, n’o ye Katerinn Sanba Panza, k’o ka fanga Blà. Dunuya waribonba, n’o ye banque mondiale ye, ka jatew fε, ebola kùnflanintu jòlibɔn-bana nafasɔrɔ-sira degun, Fàrafinna tlebin-yanfanjamanaw la, bε Se ka Tεmε dolar tɔrɔmɔɲɔ miliyar fla la yànni sàn wεrε laban na ni a bàna ma Se ka Kun a jamana sàba ‘kɔnɔ. Uhuru Kεɲεta ye jamanatigi fɔlɔ ye min bε fanga la, ka Kε dunuya kiiritigε-soba la, n’o ye Cour Penale Internationale (Seleke naani ka Лaginnikε-kiiriblon) ye Lahay, Oland jamana faaba la. A Kofɔra nijuguya minnu Kεra sàn 2007 la kàlafiliw kɔ fε, nka seerew caman ye u ka seereyaw Bɔ a ma.

Mozanbik jamana la, sàn fla kɔ fε ni a tùn bε maki ‘kɔnɔ, n’o ye wulakɔnɔnaw ye, Alfɔnso Dalakama, min ye cὲbɔ ye, a ʃyὲn duurunan jamanatigiya kàlafiliw la, Seginna kεnε kan ni ɲɔgɔnyew caman ye. Mozanbik  ka kan ka wasadenw ani jamanatigiya kàlafiliw da Minε arabadon wεrε la. Fàrafinna worodugu-yanfan-fεjamana la, n’o ye Afrik di sid ye, kwazulunatal mara lakana cakεda ka lakalita fε, denmisεnnin kamalennin fla, ni u tùn Jalakila sonyani na, Gosira ani ka Jeni u ɲεnama, ka Fàga sìgida mɔgɔw fε Pitεrsmarisbur kεrεfεla la, jamana kɔrɔn fε.

Лina, sàn 2013 chimie Prix Nobel (Nobεl tɔgɔlawaalan basidɔn na) Dira amerikεn (Amerikaka) fla, Erik Besnik, Wiliyam Mɔnεr, ani alimaɲika (Doc lεndka) dɔ n’o ye Stefann Hεl ye. U ye fεnlabonyalan, n’o bε Weele ko microscope (yelidyalan), Farinya, min b’a To fεnw bεε la fitinin bε Se ka Ye.

An balimaw, nin de tùn ye bìdon kibaruyaw ye, k’a Lase aw ma aw balimakε Mohamεd Ture fε.

Kumadadonna : Kajatu Tarawele

Nin waati ninnu na jaadimɔgɔw bε kan ka kὲlε Bìn Mali kɔrɔnfεla la. Soradasi dunan minnu nàlen dòn Mali kɔnɔna na ONU ka bolo kan, n’o bε Weele ko MINUSMA. Hakililajigin na, MINUSMA tùn ye sira Minε Mali soradasiw ɲε kɔrɔnfε-kεlε ‘sen fε, k’a sababu Kε ko Wagadugu gafew o kɔnɔkumaw ye. K’olu bε Mali kɔnɔna na ko ka o sira de Taama. Nka an bε don min na i ko bì, aa, ‘dadigi bε Лini ka Kε u ka lakanani kεbagaw la dε! ‘Sabu la kunungo tugunni, MINUSMA soradasi wεrεw ni Tora jaadimɔgɔw ka kasaara la.

Jaabilikεla : Saada jara.

Ayiwa, lakanabaliya min kɔni Flε nin ye, ‘mɔgɔ nisɔndyakuma tε. K’a masɔrɔ, an Jɔɔrɔla ni nin ye. An ye an bolo Sin yɔrɔ min, tle Bɔra yen. Maliko nin, ko jεlen dòn, ko tlennen dòn. Jyεn jamana bεε lajὲlen ka jkulu min bε yen, n’o ye nations unis (jamanabεε-jεtɔn) ye, u ye resolution (bεnkan) Tà. U ye gafe Tà k’a Fɔ ko u bε Mali Dεmε ka jaadikεlaw Klε ka Bɔ yàn. N’a tùn Taara o sira fε, olu ka u ka baara Kε o sira fε, sisan b’a Sɔrɔ ko fù Sìrila nin ko in na. Nka an Nàna mun Ye?

Tubabuw Nàna ka Nà u nεn Dòn nations unis (jamanabεε-jεtɔn) mɔgɔw ‘kɔrɔ, k’u  Blà baara wεrε la, ka Nà a Kε bànbaganciw dεmεni ye. Hali ni u ma olu Dεmε jε kan, ka a Kε i n’a Fɔ u ma Nà Mali lakana kama, u Nàna ka Nà i Yaala dɔrɔn. O min Flε o ye, ka a Kε i n’a Fɔ Mali kὲlεkε-cεw de ye a damanako wεrε Kε, walima i n’a fɔ anw de bε Nà ka Nà kojugu Kε burudamεw la, k’a Sɔrɔ an dɔw de dòn.

U ye kan sugu bεε dɔ Fɔ, ka sɔn sugu bεε Da anw ka kὲlεkε-cεw la, ka burudamε ninnu, k’u Bàjanbla. Ka Tla ka jaadisiw (jaadikεlaw), k’u ɲε Tugu olu ka kokεtaw kan. Bì-bi in na, jaadisiw (jaadikεlaw) kεlen bε k’u Лεsin u yεrε ma. Ayiwa, u ni bànbaanciw yεrε bolo bε ɲɔgɔn ‘bolo, u b’u sago Kεla kɔrɔnfεla in na. Cyεn bε kan ka Ye dɔɔnin-dɔɔnin. ‘Sabu la, a Flε nin ye, nin dɔgɔkun damadɔ ‘kɔnɔ, u ye cajεnw (cadkaw) Fàga. U ye Nizeriyεnw (nizεrikaw) Fàga.

Kunungo u ye senegalε  (senegalika) dɔ fana Fàga tugunni. Ka Tla tugunni u bε To ka Bàga tubabuw ka soradasi Barkhane mɔgɔw ma. Bari u Ko k’u bε mugu Ci olu fana na! A na Dɔn min dòn o! Sisan kɔni nin bεε ye min ye, tubabu o, MINUSMA o, bεε de ka Tlen fàli kan k’a Dɔn ko Kidali ye Mali ta ye. A tε Se ka Bɔ Mali gouvernement (kùnnafanga) na k’a Di mɔgɔ ʃi ma. Ni mɔgɔ min Nàna k’i bε malidenw Dεmε k’a kὲlε Kε, an ka yεrεmahɔrɔnya Sinsin Kidali n’a lamini bεε kan. Bànbaanci ninnu, n’u bε kὲlε Blà, u ka a Blà. N’u t’a Blà u k’a To yen.

Лininkalikεla : Mohamεd Ture

Kùnnafonidila RV Ladsu de ko dòn ; a y’a Jira k’a Fɔ kunun ni bì tε kelen ye, bari u ka baara taabolo bε nà Fàlen. Ni i y’a Lajε, MINUSMA bε Gawo mara la ani Tumutu ni Kidal maraw ‘kɔnɔ, bεn, lafiya sabatili kama. Ko minnu bε ‘sen na sisan, o  bε n’a To u ka baara, u bε kùn min yεrε la Mali la o bε Yεlεma. E bε o Faamuya cogo jumεn na ?

Jaabilikεla : Saada jara.

Sisan, ne kɔni ‘ɲε na, u bε ka faamuyali Sɔrɔ jaadisiko (jaadikεlako) in na. U bε ka faamuyali Sɔrɔ bànbaanciw ka ko la. U Nàna min kama ko maintient de la paix (bεn makarali), n’o bε ka an ka duguba ninnu, Tumutu ni Kidali ni Gawo, Lakana, ayiwa u bε Nà u Лεsin o de ma. U ka kan k’u Лεsin o baara de ma. Maa o maa, n’e de tε fε ka Mali sariya Labato, maa o maa, ni e de tε fε i ni Mali gouvernement (kùnnafanga) ka Dòn da kelen fε ka Bɔ da kelen fε maliko la, ka o tìgilamɔgɔ Kὲlε. Ni minnu ka kan ni ɲaginni ye, k’u Minε u ka Taa Kiiri k’u Лagin. O dɔrɔn de dòn. U Nàn’o de kama. U ma Nà dɔ wεrε la. N’u ye o Faamuya k’u Лεsin o ma. O de ka di an bεε ye bì.

Лininkalikεla : Mohamεd Ture

Ayiwa, a y’a Jira k’a Fɔ fana ko olu bε Nà ni kὲlεkε-minεn girinmanbaw ye walasa u ka Se k’a Dɔn ni gὲlε ninnu Bìnna yɔrɔ min na, u bε Se ka mine (yεlεnnkan-pεrεnfεn) ninnu Ye. Olu ka minεnw ka girin cogo min na, a bεrεlen tε Kidali marakɔnɔna na. Ani Gawo fanfε-yɔrɔw bεε ye cεncεnkulu ni fεnw ye. E hakili la, o bε Kùnfoori cogo jumεn?

Jaabilikεla : Saada jara.

A bε Kùnfoori kὲlε kelen in de la kε. Fo u ka kὲlε de Kε ka jaadimɔgɔw Kùnbɔ Mali kan, ka kὲlε Kε ka bànbaanci ninnu Ban. Ayiwa, u bε Nà ni minεnsugu min ye, fo u fana ka o jate Minε. Minεn min bεnnen dòn nin kὲlεsugu la. N’o tε, fεn caman se b’u ye ka Nà n’o ye o. Nin kɔni, u ka kan ka Nà ni min ye u yεrε b’o Dɔn.

An mako bε hélicoptère (fifali-pankurun) de la ka yɔrɔ Kɔlɔsi, ka Tla tugunni ka ninnu Gεn k’u Kὲlε. Ninnu ye kὲlε Yεlεma. U tε Taama blen mɔbili la fo u ni motow de bε ɲɔgɔn fε. O kɔrɔ ye ko olu fana ka kan k’u dɔnsen Yεlεma ka Bεn n’a ye. Mali lakanali in kɔni, an ka kɔrɔnfεla in lakanali, fo MINUSMA k’i Лεsin o de ma. A bε Лὲ cogoya min na, kὲlεkε-minεn minnu bε Bεn a ma, u ka Nà n’o ye. U ka baara Kε k’a dalakεɲε k’a latlen bεε sagoya la. O de ɲɔgɔn tε.

Лininkalikεla : Mohamεd Ture

Ayiwa, an bε yɔrɔ min na sisan, MINUSMA mɔgɔw u n’u ɲεmaaw, u na Sɔn ka Mali cὲdenw Sèndon a ko la wa?

Jaabilikεla : Saada Jara

O ye wajibi ye. Ɛε, u y’a Kε i n’a Fɔ an ka kὲlεkε-cεw, tajuru-sara de bε u ‘kɔnɔ. O de kuma Fɔra. Ko n’an ka kὲlεkε-cεw Sèndonna a la dɔrɔn, u bε Nà Taa u Kε burudaamε ninnu kan, k’a Kε burudaamεw fàgali ye. Fàgali cεjugu ni kiriti-karata. Mais (Nka), u y’a ye sisan k’a Dɔn k’a Fɔ anw ka kὲlεkε-cεw, u ladamulen dòn, u faamuyalen dòn, tajuru-sara tε mɔgɔ ʃi ‘kɔnɔ ka Лεsin burudaamε ninnu ma. Burudaamεw Y’an dɔ de ye. Minnu bànnen dòn, bànbaanci minnu Flε, olu de bε tiriki-taraka la. N’o tε, burudaamε tɔw ni maliden tɔw bolo bε ɲɔgɔn ‘bolo.

Ayiwa, n’a Kεra cogo o cogo, minnu ye kὲlε kùnfɔlɔ Kε, a tε Se ka Kùnfoori. A tε Se ka Taa ‘ɲε yεrε n’an ka kὲlεkε-cεw ‘sèn ma Dòn a la. Kùn tε Se ka Di kùntigi ‘kɔ o. Anw ka kὲlεkε-cεw de ta ye jamana ye. Jamana denw de ka kὲlεkε-cεw dòn. Olu tε Se ka Nà, an Dyara u ye cogo o cogo, denmanaanina kɔnɔna Dyara cogo o cogo, a tε Se ka den Nɔna. A ko de bε o cogoya la.

Лininkalikεla : Mohamεd Ture

N’i y’a Ye, bànbaanciw ni jaadisiw (jaadikεlaw) bε nin na, u b’a Laɲinina de ka MINUSMA Lataa. E dun Ko dì o la?

Jaabilikεla : Saada Jara

Awɔ, o bε Se ka Kε, n Ko i ma bànbaanci ninnu, u fὲεrε ka bòn. U b’a Лinina cogo o cogo, maa o maa de bε Se ka Mali Dεmε k’o tìgilamɔgɔ Fujunu, k’o ni malidenw Blà ɲɔgɔn na. Ni MINUSMA Taara o Y’u sago ye kε. Yɔrɔ ka Kε u kelen ta ye, ‘sabu la u b’a Dɔn kabini lawale la ko tubabuw b’u Kɔkɔrɔma-don. Ni MINUSMA ɲε bε yen, ni ɲε wεrε bε kεnε kan, o ma Di olu ye o.

Mais (Nka) MINUSMA tε Taa o. Olu ma MINUSMA Naati. Jyεn bεε lajὲlen ka jamanatɔn min bε yen olu de ye papier (sεbεn) Tà ka bolo K’a la ka gafe Sεbεn k’a Fɔ ko MINUSMA ka Nà, ka Nà Mali la. N’i y’a Ye an yεrε tε fεn caman Fɔ MINUSMA ma, u tùn ka Kan ka Kε mɔgɔ bà tan ani mɔgɔ fla ye. O ma Dafa fɔlɔ. U ka kow ma Dalakεɲε. Ninnu bε ka kan ka u Kɔrɔtigε ka ko caman Kε u sènkɔrɔ. N’a Dafara u ka Se k’u ka baara Kε, o de ɲɔgɔn tε. MINUSMA taatɔ tε. N’u bε Tlen fàli kan, u ka Tlen. N’u bε mugu ni kisε Blà, u ka mugu ni kisε Blà. Bon (Ɔ), u bε Nà mɔgɔ caman de ni Kasaara. N’o tε nin ko kɔni, a jεlen dòn. Donc (O la), bεε k’i Tlen fàli kan. O de ɲɔgɔn tε.

Kasim Tarawele ka laseli

A tùn bε maa minnu ‘ɲε na ko nin ye Mali kɔrɔnfεla sumalen ye, u ka kan ka Wuli k’u Jɔ. ‘Sabu la, bì-bi in na, ni min ma Fàra ko in kan, foy ma Fɔ a la. Kunun kidalikaw fε yen, mugujugu o de Kerunna MINUSMA ale ka camp (dagayɔrɔ) min bε yen o kɔnɔna la. Mɔbili fla, o Cyεnna. Min ye senegalikaw ka sorasi ye, o ni Tora a la. O bε ka Kε waati min na, o y’a Sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔna na yànnin nɔ, jyεn seleke naani maaw, olu ka bolofara min bε yen n’o bε lakana ani bεnko Лεfɔ o ɲεmaa, o tùn bε anw fε yàn `taama na.

RV Ladsu, ale ye kùnnafonidilaw Fàra ɲɔgɔn kan, k’a Jira k’a Fɔ ko min ye bì-bi in na, olu ka kan ka u taabolow Fàlen. ‘Sabu la, jaadimɔgɔw ko olu bε ka ɲε kura Da. O de la, a y’a Jira k’a Fɔ ko maramafεn kεrεnkεrεnnenw, kisε tε minnu Dòn, ko u bε Nà olu Лini. Min ye pankurun kεrεnkεrεnnenw fana, u bε Nà olu Лini. Cὲdenw, ka dɔ Fàra u caya kan, u bε Nà o Лini.

RV Ladsu y’a Jira a ka kuma ‘sèn fε k’a Fɔ ko min ye Cadkaw ye, n’u tùn ye muruti Boloda ko u b’u Sènbɔ Mali kɔrɔnfεla la, ko ‘don Nàta ninnu na, k’u bε Nà ciden Blà ka Taa Cadkaw fε yen, yaasa Cad sorasiw olu bε Se ka Ladon cogo min na ka Лὲ. U ‘sèn bε Se ka Ye kὲlε la ani marafεn ɲεnamaw, o bε Se ka Лini ka Di u ma cogoya min na. RV Ladsu ale nàkun fana tùn ye min ye, Nizεr sorasi kɔnɔntɔn min Tora Menaka ale ni Ansɔngo ni ɲɔgɔn ‘cε, olu ka sànga. A tùn Nàna o kεnε kan. Mali, ale jamana ɲεmɔgɔ caman tùn bε yen. Min ye Nations Unies (jamanabεε-jεtɔn) mɔgɔw ye, olu tùn bε yen.

U ye taasibla Kε ka Taa Se fure ninnu ma. Min ye jɔnjɔn ye, o Dira u ma Nations Unies (jamanabεε-jεtɔn) mɔgɔw olu ‘tɔgɔ la. Yen kεnε fana kan, Mali ɲεmaaw ye a Jira k’a Fɔ ko nin ko in tε nà Se ka To ten cogo la. Min ye Nations Unies (jamanabεε-jεtɔn) mɔgɔw ye, olu ye u kantigεda Jira k’a Fɔ k’u b’a Лini bànbaanci-jεkulu fεn o fεn bε Mali kɔrɔnfεla la, k’u ka sira tlennen kelen Tà yaasa Mali ale bε degun min na, a bε Se ka Bɔ o la cogo min. Kùnnafonidi in kεnε kan, Mali minisiri (setigi) min bε yen, n’o ye Abdulay Jɔp ye, n’ale bε an ni jamana wεrε cεkow Лεnabɔ, ale fana y’a Jira k’a Fɔ ko MINUSMA, a bε baara Kε hukumu min kɔnɔna na, ko ka o Fàlen. Ko ‘sabu la, a Yera k’a Fɔ ko gὲlεya caman de Yera u ‘bolo.

Kὲlεkε-cεw, olu caman ka kan ka Sɔrɔ. Min ye minεnw ye, minεn kεrεnkεrεnnen, olu ka kan ka Лini ka Di u ma.RV Ladsu y’a Jira k’a Fɔ ko u tε Nà nin ko in Blà daa girin ‘da la. ‘Sabu la, ale ka taama mana Kùnfoori yɔrɔ min, a bε Segin ka Taa a Fɔ ɲεmaaw ‘ɲε na u ka fὲεrε Лini. Nin ʃyεn in na, ko minnu Flε nin ye ka Kε nin ye, Mali kɔrɔnfεla fε, a bε ka Dadigi u la kosεbε. O de la, kὲlεbolo, u Ko ko u bε n’a Fàlen. Minnu bε ka nin bànbaanciyawale ninnu Kε, u k’a Dɔn ko u ni ‘maa fana bε ɲɔgɔn na.

Kumadadonna: Kajatu Tarawele

Seko ani dɔnko kεnε kan, Mariyam ye an ka belebele dɔ Bisimila. A tɔgɔ ye ko Umar Koyita. Ale sìgilen dòn Alimaɲi (Doc lεnd) jamana kan. Ale ye seereya dɔw Di a ka album (fɔlikan) kura bɔlen ninnu kan. ‘Sabu la, ko kùnnafoniw y’a Jira k’a Fɔ ko a ye clip (dɔnkilija)  min Bɔ a ka album (fɔlikan) na, ko o sensurela (Kɔnna) Mali kɔnɔna na. An k’a Lamεn.

 

Umar Koyita.

Ne kɔni, ne m’a dɔn ne ye juguya min Kε dɔnkili in na. Ne ye dɔnkili de Da dɔrɔn, k’a Fɔ mɔgɔ kana silamεya Tà k’a Kε jagokun ye. Silamεya b’anw fε yen bì tε dε! O ni jamana yεrε yuruku-yuruku ani fεn caman bε jamana ‘kɔnɔ n ye olu fana souligné (n da Sera olu fana ma) dɔnkili in ‘kɔnɔ. K’a Fɔ ko a Kεra sensure (kɔnni) yεrε ye, bon (ɔ), a Fɔra n ye de k’a Fɔ n ye image (ja) dɔw de Bɔ olu tùn ma kan ka Bɔ a la. Ayiwa, ‘image (‘ja) ma Jira min b’a Jira k’a Fɔ ko n bε n bolo Sin mɔgɔ de ma k’a Fɔ ko e de ye nin Kε.

Лininkalikεla : Mariyam Tarawele

I ma ‘mɔgɔ fana ‘tɔgɔ Fɔ a la?

Umar Koyita.

N ma `mɔgɔ fana `tɔgɔ Fɔ dɔnkili la. Ne ye dɔnkili Da. Ni minnu y’a Mεn, n’u bε bamanankan Faamuya, u b’a Dɔn n ye min Fɔ. N’i ko a tε Bɔ, dɔw ko o tuma n k’a Bɔ internet (fogolan) la. Nka Mali de ye ne fàso ye. Sani n ka jamana tɔw Nisɔndya, n b’a da Minε ‘so de. O de y’a To n Taara n y’a Dla ‘so. A ka Bɔ ‘so. N’o tε, internet (fogolan)  ni Youtube ni fεnkεw, o kɔni, ne ɲε tugulen bε o Kε yàn o. N ka Taa a Kε fàso yεrε televisionba (telesoba) k’a Bɔ.

Min ka ca jamana yεrε tlancε ye, o tε tubabukan Mεn. O tuma Youtube bε mɔgɔ jòli ‘bolo Mali la? Donc (O la), n’olu ko k’a Bɔ Youtube la, n bε Se k’a Bɔ Youtube fana la o. Nka a tùn ka Di n ye a ka Bɔ Mali Radio television (teleso ni rajoso) la fɔlɔ. Kungodaw k’a Mεn, kungodaw k’a Ye fo ka Nà Se dugubakɔnɔnaw la. O de tùn ka Di ne yεrε ye.

Лininkalikεla: Mariyaam Tarawele

Dɔnkili titre  (dakun) ye ko sεngε.

Umar Koyita.

N Ko ten, n Ko sεngε de bε mɔgɔ caman Blà silamεya la. Silamεya tε ‘tlonfεn ye. Faantanya, dεsε kana ‘mɔgɔ Dòn Silamεya la k’a Kε i n’a Fɔ n’i Donn’a la, a bε Nà i Kε ‘fεntigi ye. N’i Donn’a la a bε Nà Se ka Kε ‘sababu ye k’a To i ka Se k’i ka denbaya Balo. Ne yεrε min Flε, ne fana bε Seli. Silamεya, religion (diinε) de dòn a ni sɔrɔ tε ɲɔgɔn ‘ɲε ‘sira la. Bon (O la)  nka n’i ye jate Minε, i bε T’a Sɔrɔ caman bε Dòn a la nata sira fε. Ɔ, ne kɔni ye o de Da. N m’a Da k’a Fɔ n bε mɔgɔ de Kɔrɔfɔ walima n bε mɔgɔ de ‘tɔgɔ jugu Fɔ. N ko de u kana silamεya Tà k’a Kε jagosira ye, k’a Kε ‘ɲɔgɔntɔɲɔ-sira ye.

Лininkalikεla : MariyamTarawele

Mali bε o gὲlεya de ‘kɔnɔ bì, kɔrɔnfεla la, ni sèntigεw ni bolotigεw ni fàgaliw yεrε Bɔra o ko kɔnɔna na.

Umar Koyita.

O Kεra. Ne bε n ka Mali Dɔn de ni democratie (jεmuse) ye, k’a Sɔrɔ democratie (jεmuse) yεrε ma Nà Mali la fɔlɔ. Ne ma D’a la k’a Fɔ ‘mɔgɔ bε Se ka kuma Fɔ, surtout (sanko) ne ka kuma Fɔ k’a Fɔ ko min tε Se ka Bɔ jamana yεrε ka hεrε sira fε. An b’a Da de jamana ka hεrε, jamana bε Se ka Taa ‘ɲε cogo min na. Kùnko min bε an ‘da la nin ye, a sira ka ca. Ka mɔgɔninfin Ladɔnniya, o de b’a Bɔ fili la. Kùnnafonibaliya, o ye dìbi ye. An b’o Fɔ bamanankan na. N’a Fɔra k’an kana ɲɔgɔn Kùnnafoni blen, a ko bε Kε baara ye. N’i y’a Ye k’a Fɔ ko fàrajεla taan bε ‘ɲε tannintɔ, dɔ wεrε tε. N’i Bɔra Fransi, n’i Nàna yàn Alimaɲi (Doc lεnd) anw fε yen, i tε tubabukan Mεn i tlo la blen.

Kan ni Yiriwa ‘tɔgɔ la, Musa Danbεlε ye jὲmukan Sεbεn.

 


Dɔ Fàra i ka dɔnta kan

 

Blàdon : 2015-01-11     Yɛlɛmako laban : 2015-01-11


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015