FÀKAN

Kojugu

Gawokaw ka nisɔngayataama kɛli ka Лɛsin u ka cɛmancɛmara-baako ma

Taratadon, zuluyekalo tle 12, 2016 sàn, gawokaw Bɔra ka 'ŋaniyajira-taama Kɛ. A taama in kùn tùn ye min ye, o de ye k'a Jira jamana kùnnasigi-fanga la ko tɛmɛsenna-fanga bòlibaaw n'an b'u Weele fransɛkan na "autorités intérimaires" k'u t'olu ka marali fɛ tun. Nka a taama in sèn fɛ màa sàba ni Tor'a la. Fɛn min ye màa bi sàba (30) ni kɔ ɲɔgɔn ye, olu fana Joginna.

Blàdon : 2016-07-12     Yɛlɛmako laban : 2016-07-16


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Mandela
2016-07-14 11:02:52
N y'a Mɛn ko maa sata Cayara ni maa 3 ye. Kunnafonidila dɔ ka fɔ la, a bɛ Se maa 5 bɛɛ ma.
Ala ka bɛn ni basigi Don an ka jamana kɔnɔ.

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015