FÀKAN

Kojugu

Gawokaw ka nisɔngayataama kɛli ka Лɛsin u ka cɛmancɛmara-baako ma

Taratadon, zuluyekalo tle 12, 2016 sàn, gawokaw Bɔra ka 'ŋaniyajira-taama Kɛ. A taama in kùn tùn ye min ye, o de ye k'a Jira jamana kùnnasigi-fanga la ko tɛmɛsenna-fanga bòlibaaw n'an b'u Weele fransɛkan na "autorités intérimaires" k'u t'olu ka marali fɛ tun. Nka a taama in sèn fɛ màa sàba ni Tor'a la. Fɛn min ye màa bi sàba (30) ni kɔ ɲɔgɔn ye, olu fana Joginna.

Blàdon : 2016-07-12     Yɛlɛmako laban : 2016-07-16


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Mandela
2016-07-14 11:02:52
N y'a Mɛn ko maa sata Cayara ni maa 3 ye. Kunnafonidila dɔ ka fɔ la, a bɛ Se maa 5 bɛɛ ma.
Ala ka bɛn ni basigi Don an ka jamana kɔnɔ.

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015