FÀKAN

2014 09 11 Mali kura

Donkibaru
An balimaw,  aw ni ʃu : Modibo Danbɛlɛ
An balimaw, aw ni ʃu : Mohamɛd Tuure

 

Modibo Danbɛlɛ :

Ameriki (Amerika) jamanatigi ani a furumuso, Miʃɛl Obama, Taara Waʃintɔnn  ani Nfirzini (Nfirjiniya) mara la . U ye ‘taasijigin Kɛ ani ka ‘miirijigin Kɛ  ʃyὲn 13, balawu min ye Ameriki (Amerika) jamana Sɔrɔ 2001 wagati la. Niyɔrk dugu ka hakilijigin Kɛra nin mɔgɔ bà sàba minnu Sàra a ‘sèn fɛ ni olu tɔgɔ kàlanni ye.

Mohamɛd Tuure :

Kunungo, président (jamantigi) Obama ye ‘jὲmukan Di, min na, a ye a ka walew  Boloda Etat Islamique (silamɛfanga) bànbaanciw nagasili kama, Irak ani sirijamanaw la. Wasaden dɔ, ni olu ye congrès republicain,  y’u Kanto ko u sago tùn ye Obama ka a Faranfasiya, jamana minnu bɛ na Fàra  Ameriki  (Amerika) jamana kan ka jihadisiw Kὲlɛ. Nka democrate wasaden, n’o ye  Senatɛr  Mark Begiʃ ye, ye a Jira k’a Fɔ ko n’i y’a To ale ma, président (jamanatigi) Obama tùn ka kan ka yamaruya Laɲini fɔlɔ Ameriki (Amerika) wasadenw ka blonba fɛ n’o ye congrès.

Modibo Danbɛlɛ :

Ameriki (Amerika) jamana, a ka minisiri (setigi) min bɛ u ni jamana wɛrɛ ‘cɛ, Jɔnn Keri, bɛ nin wagati la Jeda, makanjamana kan yaasa ka arabuduguw ka dɛmɛ Sɔrɔ. Ameriki (Amerika) jamanatigi, Barak Obama, ka hakilina ka Fàra ɲɔgɔn kan ka silamɛdugu jihadi kὲlɛkɛdenw  k’olu Kὲlɛ. A ni arabudugu ɲɛmɔgɔ caman bɛ na hakilifalen Kɛ ani ka Fàra Curki (Curce) jamana ɲɛmɔgɔw fana kan.

Mohamɛd Tuure :

Dunuya kiiritigɛ-soba, n’o ye Cour Pénale Internatinale ye, ye i Bàn Loran Bagbo ka lafasabagaw ka kiiriweele ma, n’o ye Appel (kiiriweele) ye. Ko min bɛ a Jira ko tribinal (kiiriblon) bɛ na Kɔdiwari jamanatigi kɔrɔ Kiiri, nijuguya, Buna adamadenya kama. A tɔ Tora a ka kiiritigɛlaw ka don Suda.

Modibo Danbɛlɛ :

Kɔngo Brazawil (Kɔngo Brazanfil) mara la, kùnnafoni-ɲiniyɔrɔ cakɛda ɲɛmɔgɔ-dankan, Marsɛl Nuʃurulu, Лaginna a ʃi kaso ani ka Blà dyagoyabaara la. A tùn jalakilen dòn murutili labɛnni kow la, maramafɛn juguw, maramafɛn kisɛ marali, k’a sɔrɔ a yamaruya t’a ‘bolo. A ka kὲlɛcɛbolow ni jamana fìnitigiw tùn Karila ɲɔgɔn na Desanburukalo tɛmɛnen.

Mohamɛd Tuure :

Alzeri jamana la, Ali Bɛnn Fis, ni ale tùn ye Abdul Aziz  Butefilika ka fàdenma, Alzeri jamanatigiya kalafili laban na, ye i Sèndon opposition (fanga-sinamatɔn) jkulu la, min ye jamanatigi Weele ko a ka fanga Blà. Butefilika, min famanna ka Ye kabini kàlafili yɛlɛnko fɔlɔ la, bànanen dòn kosɛbɛ.

Kan ni Yiriwa 'tɔgɔ la, Dramann Keyta ye jὲmukan Sεbεn.

 


Dɔ Fàra i ka dɔnta kan

 

Blàdon : 2015-01-12     Yɛlɛmako laban : 2015-01-12


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

amidu jalo
2017-01-05 11:55:22
aw ka baara ka ɲi kosɛbɛ.

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015