FÀKAN

Lakalita

Sanjiko

Waatiko cakɛda ko sanko bɛ Ye 'sen na Bàmakɔ n' a lamini la bì àraba, 2024 sàn kalo 2nan tlè 8. Ko san na Nà su...
A tɔ Kàlan

Tàasibla kà taa Adama Sàmaseku ma

Mali ni Fàrafinna kanw n’a tàbiya lafasabaanci dɔ ye kὲlɛ Jɔ̀ dɔyi. Adama Sàmaseku y’an Kɔ̀n laharataa k...
A tɔ Kàlan

Fùnteniba 3nan 2024 sàn na

Waatiko ɲɛsigili k’a Tà 2024 kalo 05nan tlè 3 kà Se a tlè 6 ma. Fùntenihakɛ na ‘ɲɛda kura Da Màli ‘kɔ...
A tɔ Kàlan

Waatiko kunnafoni

Kà Kɛɲɛ ni fùnteni fànga bònyani ye jàmana 'fàn 14 bɛɛ la nìn tlè danmadɔ  'kɔnɔ, waatiko cakɛda ka j...
A tɔ Kàlan

2024 Selincinin

Bì ntὲnɛn, 2024 sàn awirilikalo tlè 8, diinɛko ni bàtoko setigida y'a Jìra k'a Fɔ ko selikalo Yera Npὲsoba n...
A tɔ Kàlan

Basiru Jomay Fay sigili

Bàsiru Jòmay Jaxar Fay sìgili kà Kɛ Sὲnɛgali jamanakuntigi duurunan ye, o Ye fangadili ‘gintan ye min Kɛra
A tɔ Kàlan

Waatiko kùnnafoni

Nìn don kofɔlen nìnnu ‘kɔnɔ, tlè na Bɔ kosɛbɛ wà kàbanɔgɔ bɛrɛ tɛ kɛ sankolo la. Fùnteni fàanga na ...
A tɔ Kàlan

2024 sàn sunkalo yeli

Bì kari, 2024 sàn marisikalo tlè 10, diinɛko ni bàtoko setigida y'a Jìra k'a Fɔ ko sunkalo Yera Yanfolila ni Bùg...
A tɔ Kàlan

Fàrafinna sènna-ntolatanba Kùncɛli

Sènna-ntolatanba min tùn Bɛ 'sèn na Fàrafinna jàmanaw ni ɲwaan 'cɛ k'a Tà 2024 01 13 la fo k' à Se a feburuyek...
A tɔ Kàlan

KANN (CAN) 2023 Kɔnɔwari

Fàrafinna jàmanaw bɛ Jὲ kà ntòlatan min bɛ Kɛ ‘sàn flà o sàn flà, n’a bɛ Weele ko KANN (CAN), a tà...
A tɔ Kàlan

Salifu Keyita Domɛngo fatuli

Salifu Keyita Bangera 1946 sàn desanburukalo tlè 06 Bamakɔ. Salifu tùn Ye ‘ntòlatanna madɔnnen ye jyɛn bɛɛ f...
A tɔ Kàlan

2023 Seliba

Seliba, ni dɔw Ko a ma ko sàgadunseli, Kɛra bì àraba, zuwɛnkalo tlè 28, 2023 sàn Màli ni jyɛn 'fàn caman fɛ....
A tɔ Kàlan

2023 sàn selincinin

Bi àlamisa, awirilikalo tlè 20, 2023 sàn, 'kùnnafoni Bɔra diinɛko ni bàtoko setigida 'yɔrɔ k'a Jìra k'a Fɔ k...
A tɔ Kàlan

Mànkalan kɔnɔma

Mànkalannin kɔnɔma dɔ y’i Màgɛrɛ kɔ̀da la walasa ka yɔrɔ ɲuman dɔ Sɔ̀rɔ jìginni ‘kan ma kungo la. Y...
A tɔ Kàlan

Marisikalo tlè 8

1857 sàn marisikalo tlè 8, izini dɔ ɲɛmɔgɔ y’a ka baarakɛla mùsoman mɔgɔ 129 Fàga. U tùn ye baarabla K...
A tɔ Kàlan

Daban Kariɲɔgɔnna

K’a Tà 1883 zanwuyekalo tlè 16 kà N’a Blà 2023 sàn zanwuyekalo tlè 16 la, nìn Y’a ‘sàn 140 ye ten cɔy ...
A tɔ Kàlan

Papu Benwa XVI

Walijuw tὲmɛnnen kɔ fὲ, egilizi katoliki min bɛ Weele romanw ‘tɔgɔ la o papu 265nan tùn Ye mɔ̀gɔ kàlanne...
A tɔ Kàlan

Pele faatuli

Edson Arantes do Nascimento n’a bɛ Weele fɛ ko Pelé, Bangera 1940 sàn ɔktɔburukalo tlè 23 Trɛs Korasowɛs (Tr...
A tɔ Kàlan

FIFA 2022 Katar

Jyɛn sèna-ntolatanba tàko 22nan ɲìnannama kɛyɔrɔ Bὲnna Katar ma k’a Tà 2022 nowanburukalo tlè 20 na kà Ta...
A tɔ Kàlan

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015