FÀKAN

Dɔnniya

Dɔnniya fòrobayali tàko 36nan: Mɛnni sɔ̀minan (tlo)

N’an ko mɛnni sɔ̀minan, tlo de ko Dòn. Tlo ye fàrikolo ‘mìnɛn ye min Bɛ bagan bɛɛ la : mɔ̀gɔ, kɔ̀nɔ,...
A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali jὲmukan tàko 35nan: Yeli sɔ̀minan

Mɔ̀gɔ fàri la, ‘fɛn 5 Bɛ yèn minnu b’a To fàrikolo bɛ a kὲrɛfɛfɛn sɔ̀mi Sɔ̀rɔ ; O ‘fɛn 5 Ye ...
A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali jὲmukan tàko 34nan: Sukarobana

Sukarobana Ye ‘sìginfɛbana ye min bɛ mɔ̀gɔw Mìnɛ n’a bɛ sukaro cayali Bange jòli ni ɲɛgɛnɛ na ; A sa...
A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali jὲmukan tàko 33nan: Sukaro suguyaw tɛrɛmɛni

Sukaro dunta kelen in de ko Dòn. A sugu bɛ 8 Bɔ minnu tɔgɔ Flɛ nìn ye : dilan, fùlan, nɔnɔlan, nɔ̀ɔnɔnan,...
A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 32nan: Sùmanbayɛlɛma fòorili

- Barikalabaara ye ɲimini, gòroli, lamagali ani cɔnkɔli ye minnu bɛ Da sùman kan sùmantaasira ‘kɔnɔ kà Taa ;...
A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 31nan: Sukaro

Sukaro Ye dumunifɛn timiman ye min bɛ Yèele ji la ni mɔ̀gɔw b’a Kɛ dunfɛn caman na walasa k’olu dunndala Dya...
A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 30nan: Sùmanbayɛlɛma

Baara min bɛ bòli dumunifɛn kan k’a da Mìnɛ a ɲimini na da ‘kɔnɔ fo kà nà a Laban a ɲaga bɔli ma banakɔ...
A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 29nan: Adamaden fàrikolo

Kà Bɔ tùfa la kà Bònya kà Se busiri ma kà Bɔ o la kà Kɛ bu ye kà Sɔ̀rɔ kà Kɛ fàriminɛn dɔ ye, nìn b...
A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 28nan: Nimadɔn Ye mùn ye?

Nimadɔn Ye ɲɛmadalibaara de ye kà Bòli nimafɛnw kan walasa k’u làhala caman dàlilu Sɔ̀rɔ : nimafɛnw ka ɲ...
A tɔ Kàlan

Sɔ̀minanbɔlɔ sintili

Sɔ̀minanbɔlɔ Sintira Granwil T. Wuds fɛ 1887 sàn zuwɛnkalo tlè 7. A ye sintinni 50 ɲɔ̀gɔn Blà ‘sèn kan, ...
A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 27nan: kɛnɛfɛtaa somaasama sɔ̀rɔlenw (yeko 6)

Kabini kɛnɛfɛtaa Kɛra sangawuli ye, a jàmana fɔlɔ dɔw Miiril’a la kà kɔ̀rɔmanso Jɔ̀ a sugumɔw lasagoli ...
A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 26nan: kɛnɛfɛtaa somaasama sɔ̀rɔlenw (yeko 5)

Dɔnniya ni fὲɛrɛ jùrulacaw poyili kɛnɛfɛtaa ‘sababu la Kà kɛnɛfɛtaa To wàrali la kà T’a fɛ, a tn...
A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 25nan: kɛnɛfɛtaa somaasama sɔ̀rɔlenw (yeko 4)

Bàguyɔrɔdɔn ye fɛnmasina kɛyɔrɔ dɔnni ye k’a dyalatigɛ Dɔn k’a To ‘yɔrɔ jan fɛ ni mìnɛn dɔ dàba...
A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 24: kɛnɛfɛtaa somaasama sɔ̀rɔlenw (yeko 3)

Teleko ni nὲgɛjurusirako yiriwali sababuw sɔ̀rɔli kɛnɛfɛtaa fɛ Fananlasɔrɔsiraw Bangera kɛnɛfɛtaa ‘s...
A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali jὲmukan tàko 23nan: Kɛnɛfɛtaa somaasama sɔ̀rɔlenw (yeko 2)

Somaasamaw bakuurubafɔli. Kɛnɛyako yiriwali sababuw sɔ̀rɔli kɛnɛfɛtaa fɛ. Teleko yiriwali sababuw sɔ̀rɔli k...
A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali jὲmukan tàko 22nan: Kɛnɛfɛtaa somaasama sɔ̀rɔlenw (yeko 1)

Kɛnɛfɛtaa kɛlenw nàna ni somaasama jùmɛn ye ? Ciya fɛn o fɛn bɛ Blà kà Taa kɛnɛ fɛ, o bɛɛ n’a taakun ...
A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali jὲmukan tàko 20nan: Jàmanaw dòn-donni kɛnɛfɛtaa la

Irisila ye kɛnɛfɛtaa da Yὲlɛn jyɛnmɔgɔ ye - Bololamanton Sputnik 1 blàli kà Taa kɛnɛ ‘kɔnɔ Irisila fɛ...
A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali jὲmukan tàko 20nan: Tlè n'a kùnkanfaamuyaw

Tlè Ye ‘dòolo ye min bɛ mɛnɛnni dànmantan na a bònya fɛ. Dòolo fɛn o fɛn bɛ Ye mɔ̀gɔ fɛ kàbakolo la, ...
A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 19nan: Sankolo lajɛlanw (Yeko 2)

Dùgumalajɛlanw: Olu bɛ Kɛ kà sankolo Flɛ k’i To dùgu ma. U bɛ Kɛ ɲɛmadasow de ‘kɔnɔ. U bɛ Turu kùlu j...
A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 18nan: Sankolo lajɛlanw (yeko 1)

Mìnɛn dɔ bɛ Dòn ɲɛ la kà sannafɛnw lajɛli minnu Kɛ i n'a fɔ lasaalan dali i ɲɛ na kà sannakolo dɔ Flɛ k...
A tɔ Kàlan

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015