FÀKAN

Dɔnniya

Yɔrɔ fugayali

‘Sàn o ‘sàn, adamadenw bɛ ‘jiri taari miliyɔn caman Tìgɛ. O wale in bɛ Weele ko fugaya. U b’o Kɛ soj... A tɔ Kàlan

Dànnifɛnw

Dànnifɛnw Ye ‘falenfɛnw ye minnu kìsɛ bɛ Dun màaw fὲ n’u sὲnɛnen dòn jyɛn fàn bɛɛ fὲ. Dànnifɛn ... A tɔ Kàlan

ʃὲw

ʃὲw Ye ‘màralikɔnɔw ye minnu bɛɛ Bɔra ʃi kelen na kungo la ni kà Sɔ̀rɔ k’u màra màaw fὲ ‘so. U L... A tɔ Kàlan

Kùlokulo

Kùlokulo Ye ‘màralikɔnɔ ye min Bɔra Amerik gun kàn. U Lamàrala Mɛksikikaw fὲ u ka ‘fɔ la ni kà Sɔ̀rɔ ... A tɔ Kàlan

Nàmasasun

Nàmasasun Ye ‘jiri ye fùntenimayɔrɔw la. Nàmasasun suguya flà Bɛ yèn: nàmasa gansan ani lòoko. Nàmasa gansa... A tɔ Kàlan

Tasuma

Tasuma sɔ̀rɔli Kɛra ‘dɔɔnindɔnnnin-ko ye wà –waati jan Kɛra a ko ɲɛɲini na. Tasuma ɲɛɲinini fɔlɔ K... A tɔ Kàlan

Лɛnamadunnaw

Лɛnamaminɛna Ye ‘bagan ye, min bɛ fɛnw ɲɛnama Mìnɛ. O b’u ni ʃùdunnaw ni bindunnaw Bɔ ‘ɲɔgɔn mà. ... A tɔ Kàlan

Sòsow

Sòsow Ye ‘fɛnɲɛnɛmaw ye minnu bɛ Sɔ̀rɔ ‘fan bɛɛ fὲ. A mùsomanw de bɛ cinnin Kɛ kà fɛn jòli Mìn. ... A tɔ Kàlan

Jàkuma

Sani jàkuma ka Kɛ màa ‘sìgiɲwaan ye, ‘kungofɛn tùn dòn Fàrafinna. Jàkuma fɔlɔw Nàna ‘jyɛn na a bɛ ... A tɔ Kàlan

Kɔ̀nɔ sogonin

Kɔ̀nɔ sogonin Ye kɔ̀nɔw bɛɛ la teliman ye ‘jyɛn na. A bɛ Se kà bm 65 Bòli 'waati kelen ‘kɔnɔ. K’a to... A tɔ Kàlan

Baganw n'u denw

Baganw denmara-cogo tɛ kelen ye.  Kɔ̀nɔw ni sindilaw b’u denw Ladòn f’u ka Se u yὲrɛ ‘kɔrɔ waati. O l... A tɔ Kàlan

Jɛgɛw

Jɛgɛw Ye ‘jilafɛnw ye fàra ni fὲrɛfɛrɛ minnu Bɛ fàri la. U bɛ Sɔ̀rɔ ji gansan ni kɔ̀gɔji la wa u b... A tɔ Kàlan

Sokɔnɔlɛ

Sokɔnɔlɛ Ye ‘bagan ye min Lamàralen Bɛ a sògo ‘kan mà. Lὲ ʃi 90 Bɛ ‘jyɛn na. Dɔw ka dɔgɔ, dɔw yὲ... A tɔ Kàlan

Sòlow

Sòlow Ye ‘kɔ̀nɔw ye minnu bɛ Kɛ fùntenima-yɔrɔw la, dabɔlɔ kùrunlen B’u la. U sèn ka dɔgɔ u bɛ Kɛ j... A tɔ Kàlan

Dùgukolo-nɔn

Dùgukolo-nɔn Ye fɛn minnu bɛ dùgukolo Tiɲɛ ye. O tiɲɛni bɛ Kɛ ji wali fyɛn fὲ kà Caya nkà màaw kɛwalew... A tɔ Kàlan

Sìrasun

Sìrasun Ye Fàrafinna, Ɔstrali jiriw dɔ ye. A jù ka bòn wà a bɛ ji Màra kosɛbɛ walasa kà Balo. ‘Jiri kùnba... A tɔ Kàlan

Лàamɛ

Лàamɛ Ye ‘sindila kunbaba ye. Kɔkuru flà B’a la. A jànya bɛ Se kà Taa m 1,5 la ni k’a girinya Kɛ 450-650 ... A tɔ Kàlan

Kɔ̀nɔw

 Kɔ̀nɔw Ye ‘dafɛn ‘kolomaw ye jolo, ‘kàman flà ani ‘sèn flà Bɛ minnu na. Dabɔlɔ fana B’u la.  U b... A tɔ Kàlan

Dafɛnko lakanali

Jὲkuludanfɛnko caman Bɛ ‘jyɛn na minnu bɛ ‘kow Sìgi ‘sèn kàn  lakanani ‘kan mà. Nkà kùn jùmɛn na ... A tɔ Kàlan

Jàsinsin

Jàsinsin Ye kà dùgukolo dafalen Yὲlɛma kà Kɛ sahelikungo ye. O ko in Bɛ ‘jyɛn yɔrɔ bɛɛ la. Sahelima-yɔr... A tɔ Kàlan
 

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-09

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015