FÀKAN

Dɔnniya

Dɔnniya fòrobayali tàko 31nan: Sukaro

Sukaro Ye dumunifɛn timiman ye min bɛ Yèele ji la ni mɔ̀gɔw b’a Kɛ dunfɛn caman na walasa k’olu dunndala Dya... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 30nan: Sùmanbayɛlɛma

Baara min bɛ bòli dumunifɛn kan k’a da Mìnɛ a ɲimini na da ‘kɔnɔ fo kà nà a Laban a ɲaga bɔli ma banakɔ... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 29nan: Adamaden fàrikolo

Kà Bɔ tùfa la kà Bònya kà Se busiri ma kà Bɔ o la kà Kɛ bu ye kà Sɔ̀rɔ kà Kɛ fàriminɛn dɔ ye, nìn b... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 28nan: Nimadɔn Ye mùn ye?

Nimadɔn Ye ɲɛmadalibaara de ye kà Bòli nimafɛnw kan walasa k’u làhala caman dàlilu Sɔ̀rɔ : nimafɛnw ka ɲ... A tɔ Kàlan

Sɔ̀minanbɔlɔ sintili

Sɔ̀minanbɔlɔ Sintira Granwil T. Wuds fɛ 1887 sàn zuwɛnkalo tlè 7. A ye sintinni 50 ɲɔ̀gɔn Blà ‘sèn kan, ... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 27nan: kɛnɛfɛtaa somaasama sɔ̀rɔlenw (yeko 6)

Kabini kɛnɛfɛtaa Kɛra sangawuli ye, a jàmana fɔlɔ dɔw Miiril’a la kà kɔ̀rɔmanso Jɔ̀ a sugumɔw lasagoli ... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 26nan: kɛnɛfɛtaa somaasama sɔ̀rɔlenw (yeko 5)

Dɔnniya ni fὲɛrɛ jùrulacaw poyili kɛnɛfɛtaa ‘sababu la Kà kɛnɛfɛtaa To wàrali la kà T’a fɛ, a tn... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 25nan: kɛnɛfɛtaa somaasama sɔ̀rɔlenw (yeko 4)

Bàguyɔrɔdɔn ye fɛnmasina kɛyɔrɔ dɔnni ye k’a dyalatigɛ Dɔn k’a To ‘yɔrɔ jan fɛ ni mìnɛn dɔ dàba... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 24: kɛnɛfɛtaa somaasama sɔ̀rɔlenw (yeko 3)

Teleko ni nὲgɛjurusirako yiriwali sababuw sɔ̀rɔli kɛnɛfɛtaa fɛ Fananlasɔrɔsiraw Bangera kɛnɛfɛtaa ‘s... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali jὲmukan tàko 23nan: Kɛnɛfɛtaa somaasama sɔ̀rɔlenw (yeko 2)

Somaasamaw bakuurubafɔli. Kɛnɛyako yiriwali sababuw sɔ̀rɔli kɛnɛfɛtaa fɛ. Teleko yiriwali sababuw sɔ̀rɔli k... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali jὲmukan tàko 22nan: Kɛnɛfɛtaa somaasama sɔ̀rɔlenw (yeko 1)

Kɛnɛfɛtaa kɛlenw nàna ni somaasama jùmɛn ye ? Ciya fɛn o fɛn bɛ Blà kà Taa kɛnɛ fɛ, o bɛɛ n’a taakun ... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali jὲmukan tàko 20nan: Jàmanaw dòn-donni kɛnɛfɛtaa la

Irisila ye kɛnɛfɛtaa da Yὲlɛn jyɛnmɔgɔ ye - Bololamanton Sputnik 1 blàli kà Taa kɛnɛ ‘kɔnɔ Irisila fɛ... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali jὲmukan tàko 20nan: Tlè n'a kùnkanfaamuyaw

Tlè Ye ‘dòolo ye min bɛ mɛnɛnni dànmantan na a bònya fɛ. Dòolo fɛn o fɛn bɛ Ye mɔ̀gɔ fɛ kàbakolo la, ... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 19nan: Sankolo lajɛlanw (Yeko 2)

Dùgumalajɛlanw: Olu bɛ Kɛ kà sankolo Flɛ k’i To dùgu ma. U bɛ Kɛ ɲɛmadasow de ‘kɔnɔ. U bɛ Turu kùlu j... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 18nan: Sankolo lajɛlanw (yeko 1)

Mìnɛn dɔ bɛ Dòn ɲɛ la kà sannafɛnw lajɛli minnu Kɛ i n'a fɔ lasaalan dali i ɲɛ na kà sannakolo dɔ Flɛ k... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 17nan: Ntòlanin

‘Bɔ Kɛra ntòlanin kan 1930 sàn na ameriki sannadɔnna Klid Tɔnbo fɛ. Ntòlanin bɛ Da jikuruntolanin kan a ka tl... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 16nan: Jikuruntolanin

Jikuruntolanin n’a kùnkanfaamuyaw. Jikuruntolanin Ye tlè mànton 8nan ye dɔ wɛrɛ ma Ye min kɔ fɛ màntoya la. J... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 15nan: Jikuruntoladankan

Dakun : Jikuruntoladankan n’a kùnkanfaamuyaw. Jikuruntoladankan Ye mànton 7nan ye n’i b’i Màbɔ tlè la kà T... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 14nan: Jikuruntola

Jikuruntola Ye mànton 6nan ye n’i b’i Màbɔ tlè la kà T’a fɛ. Jikuruntola bɛ Da ntòlaba kan kà sɔ̀rɔ k... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 13nan: Ntòlaba

Ntòlaba Ye mànton 5nan ye n’i b’i Màbɔ tlè la kà T’a fɛ. Ntòlaba bɛ Da dùgukoloblen kan kà sɔ̀rɔ kà... A tɔ Kàlan
 

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015