FÀKAN

Dɔnniya

Dɔnniya fòrobayali tàko 11nan

Dɔnniya fòrobayali jὲmukan: làbɛn 3nan, tàko 11nan Bàngudɔn: Tlè n'a màntonw kisa Dakun: Dùgukolo n'a kùn... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 10nan

Dɔnniya fòrobayali jὲmukan tàko 10nan Làbɛn 3 : Bàngudɔn (physique) : Tlè n’a màntonw kisa. Dakun : Sìgi... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 9nan

Dɔnniya fòrobayali jὲmukan tàko 9nan Làbɛn 3 : Bàngudɔn (physique) : Tlè n’a màntonw kisa. Dakun : Welenn... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tako 8nan

Bàngudɔn : Tlè n’a màntonw kisa bamanankan na (La physique : notion de système solaire en bamanankan) 1.1 Sannad... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 7nan

Dɔnniya fòrobayali jὲmukan: làbɛn 2, tàko 7nan 1. Dodaɲɛ kura minnu y’u banba kà sira sɔ̀rɔ fàsokan... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 6nan

Dɔnniya fòrobayali jὲmukan: làbɛn 2, tàko 6nan Bὲnbakan dùngew mɔ̀gɔw ka tɔgɔdafɛɛrɛ dɔw miiriya ku... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 5nan

Dɔnniya fòrobayali jὲmukan: làbɛn 2, tàko 5nan 1. Dɔnniya kɔnɔmiiriya dɔw dodaɲɛko baaranɔ fɔlɔw ba... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 4nan

Dɔnniya dàamu dacogow sìgida ‘kɔnɔ (les bienfaits des sciences dans la société). Sὲnɛ yiriwali dàamu da... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 3nan

Dɔnniya fòrobayali jὲmukan: làbɛn 2nan, tàko 3nan 1. Dɔnniya sèndonyɔrɔ dɔw sìgida koɲɛnabɔtaw la ... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 2nan

Dɔnniya fòrobayali jὲmukan : làbɛn 1lɔ, tàko 2nan 1. Dɔnniya fàamuya ɲɛfɔli bamanankan na (La notion ... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali tàko 1lɔ

«Dɔnni wasalen gὲrɛgɛrɛ min bɛ Se kà ko fàamuya Fɛsɛfɛsɛ k’a Лɛfɔ » Mìsali : bàngudɔn, nimad... A tɔ Kàlan

Dɔnniya fòrobayali jὲmukan kɛnɛ

2023 sàn jὲmuboloda 'sèn fɛ, ORTM ka togodalakow tɔgɔlarajo ɲɛmaayaso ni Fàkan Kanbaaraso ye 'bolodiɲɔgɔnma... A tɔ Kàlan

Bon

Bon Ye ‘bàna ye min bɛ Sɔ̀rɔ fàrikolo yɔrɔ dɔ so Cyɛni fɛ. Bon bɛ Se kà Se fàri kisilan bɛɛ mà. Bon s... A tɔ Kàlan

Mànsin ni adamaden ka bayɛlɛmani

‘Miiriʃu caman Bɛ màaw ‘bolo mìnɛnna-keguyako nàsiraw la, ‘kɛrɛnkɛrɛnnenya la bayɛlɛmani. O siratigɛ ... A tɔ Kàlan

Tìsoli

Tìsoli Ye ‘bàlinnawale ye fàrikolo la min bɛ Kɛ ni nun gòlofɛɛnɛ Лiginna. Walasa kà ninakilisiraw Lablà... A tɔ Kàlan

Fogonfogon ni ɲɔnni

Walaya kà Balo, adamaden ni baganw bɛɛ ka kan kà ninan Sàma. Лɔnni de bɛ nà ni o ninan in ye. Adamaden ni fɛn... A tɔ Kàlan

Kiwi

Kiwi Ye Nuwɛlzeland ‘kɔnɔ ye. A kàmanw n’a k’u tɛ Ye sabu u dògolen dòn a jolow ‘jù ‘kɔrɔ. A bɛ Kɛ... A tɔ Kàlan

Ba wɔ̀lɔ

Ba wɔ̀lɔ Ba wɔ̀lɔ Ye ‘kɔnɔ ye min tɔnkɔnɔnama Dòn k’a ʃi Kɛ wɔ̀lɔ ta cogo la. Màralikɔnɔ Dòn. ... A tɔ Kàlan

Sònsan

Sònsan Ye ‘sògomisɛnnin ye min  tlo ka jàn k’a kɔsenw Jànya ni ɲɛsenw ye. A Lamàrala màaw fὲ so ‘kɔn... A tɔ Kàlan

Feerew

Feere de bɛ Yὲlɛma kà Kɛ den ye falefɛn-feereta fànba la. Bange ‘kɔ fὲ, a bɛ Funti kà Kɛ den ye kìsɛ B... A tɔ Kàlan
 

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015